Prejsť na obsah
Študenti

študenti v študovni

S účinnosťou od 1. júla 2019 rektor STU vydal Úplné znenie smernice rektora č. 1/2017-SR Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 (ďalej len "smernica rektora"), ktorá upravuje:

 1. pravidlá priamej podpory činnosti a rozvoja študentských organizácií STU a ich aktivít realizovaných v prospech STU a jej študentov (ďalej len „podpora pre študentské organizácie“),

 2. postup pri predkladaní návrhov na poskytnutie podpory pre študentské organizácie.

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV
na poskytnutie podpory pre študentské organizácie STU druhé kolo 2021

Program podpory pre študentské organizácie je podľa článku 1 bod 2 smernice rektora financovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to formou spolufinancovania aktivít príslušnej študentskej organizácie.

Schválený bude len taký návrh na poskytnutie podpory predložený študentskou organizáciou STU, ktorý bude súvisieť s činnosťou, aktivitami, resp. materiálnym alebo technickým zabezpečením, ktoré sa bude realizovať až po schválení návrhu rektorom STU.


ÚSPEŠNÉ NÁVRHY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU - VÝSLEDKY

2021
1. kolo (15. januára 2021)

2020
2. kolo (16. júna 2020)
1. kolo  - z dôvodu mimoriadnej situácie nebolo 1. kolo vyhodnotené. Návrhy na poskytnutie podpory, ktoré boli predložené v rámci I. kola výzvy 2020 boli presunuté a posudzované v II. kole výzvy roku 2020.

2019
2. kolo (3. júla 2020)
1. kolo (7. marca 2020)

2018
2. kolo (4. októbra 2019)
1. kolo (27. februára 2020)


Študentské organizácie STU, ktoré po posúdení predložených podkladov spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory v zmysle smernice rektora, sú uvedené v prehľade.PREHĽAD ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU:

B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

ZŠ SvF - Združenie študentov Stavebnej fakulty

Web:  www.zssvf.sk
Facebook: https://www.facebook.com/zssvf/

Instagram: https://www.instagram.com/zssvf/
E-mailová adresa:  vedenie@zssvf.sk

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA:

Podujatia organizované za účelom zábavy:

o    Beánia Stavbárov
o    Prvákovica, Stavbárovica

Podujatia organizované za účelom vzdelávania:
o    Your Knowledge
o    Tútor

Podujatia organizované za účelom oddychu:
o    Dvojbodka pred semestrom - otvorenie semestra
o    Bodka za semestrom - ukončenie semestra
o    Šachový turnaj

ŠCS - Študentská rada MTF STU (ŠR MTF STU)

E-mailová adresa:  studentskarada.mtfstu@gmail.com

Popis činnosti:

 • Organizácia športových podujatí: NONSTOP Futbal, šachový turnaj MTF, šachový turnaj pre STU, kalčeto turnaj, beh do schodov.
 • Organizácia zábavno oddychových podujatí: NONSTOPka, Halloween noc, pyžamová párty, grilovačka pri západe.
 • Organizácia verejnosti prospešných podujatí: študentská kvapka krvi MTF, spoločné venčenie psov v útulku.
 • Iné: prevádzka miestnosti klubu AMOS a rádia IRŠ Karavána, fakultné mikiny a tričká s tematickým fakultným dizajnom, spoločné paletové sedenie.

ŠCS - Študentský cech strojárov SjF STU v Bratislave

Web:  www.scs.sk
E-mailová adresa:  vedenie@scs.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ozscs/

Popis činnosti:

o   Internet klub Mladá Garda (poskytovanie internetového pripojenia na ŠD Mladá Garda)
o   Posilňovňa Herkules & Diana (v priestoroch ŠD Mladá Garda)
o   Časopis ŠKRT
o   Beánia Strojárov
o   JobFórum (v spolupráci s BESTom Bratislava)
o   PingPong bez bariér ( v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom)
o   Prvákovica
o   Fašiangovica
o   Májovica (Toporenie Mája)
o   Night of Chances Engineering (v spolupráci s Nexteriou)
o   Zájazd na autosalón do Ženevy
o   Darovania krvi na fakulte a ŠD Mladá Garda
o   Šachový turnaj na fakulte
o   Športový deň dekana
o   Študovne
o   Bicykliarne
o   Fakultné tričká, mikiny a ďalšie

ŠPEAI - Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov

Web:   www.speai.sk
E-mailová adresa:   rada@speai.sk

Popis činnosti:

o   Organizovanie plesu elektrotechnikov a informatikov - Beánia
o   Organizovanie Odberu krvi na fakultách FEI a FIIT
o   Organizovanie futbalového turnajú študentských organizácií (Putovná opica)
o   Organizovanie športového dňa v Mlynskej doline
o   Prevádzkovanie posilňovne na internáte Mladosť - Junák

 • Organizovanie kruhových tréningov v posilňovni Junák
 • Organizovanie prekážkového behu do schodov Mladosť Throwdown

o   Prevádzkovanie pingpongových stolov na internáte Mladosť

 • Organizovanie pingpongových turnajov
 • Organizovanie pokrových turnajov

o   Organizovanie rôznych náučných a odborných prednášok (či už zo strany školských profesorov alebo expertov
     z podnikateľského prostredia)
o   Organizovanie rôznych programátorských kurzov
o   Doučovanie prvákov (resp. študentov s problémovými predmetmi)
o   Správa klubu študentov na FEI STU (akademická zńa, Chill a Fun zóna)
o   Spolupráca a budovanie vzťahov s externými spoločnosťami (prednášky, promo na fakultách, diplomvky a
     bakalásky študentov priamo v firmách)
o   Spoluorganizátor najväčšieho počítačového turmaja na Slovensku, Y-Games

Športový klub CASSIUS

Web: https://www.facebook.com/skcassius/
E-mailová adresa: cassiusno@gmail.com

Popis činnosti:

o   Posilňovňa otvorená každý deň - ŠD Dobrovičova
o   Organizovanie súťaží
o   Poradenstvo o cvičení a stravovaní
o   Registrovanie nových záujemcov o cvičenie
o   Starostlivosť o používané stroje ako aj kúpa nových
o   Spolupráca so ZŠSvF

CHEM – Spolok študentov FCHPT STU

Web: www.chemfchpt.sk
Facebook: www.facebook.com/chemfchpt
Instagram: www.instagram.com/chemfchpt
E-mailová adresa: chem.fchpt@gmail.com 

Organizujeme: 

 • spoločenské akcie študentov FCHPT – Beánia chemikov, Športový deň FCHPT
 • ChemDay – veľtrh chemických a potravinárskych firiem v priestoroch FCHPT
 • ChemSchool – letná škola chémie a potravinárstva pre stredoškolákov
 • odborné a popularizačné prednášky
 • exkurzie
 • netradičné laboratórne experimenty
 • Večery spoločenských hier
 • Diskusie a kvízy
 • Darovanie krvi
 • Tútorstvo pre prvákov
 • Minierazmus
 • vydávanie študentského časopisu - Radikál
 • propagáciu fakulty/univerzity a vedy (hlavne chémie) na ChemShow, Noci výskumníkov, Týždni vedy a techniky, pričom sa podieľame aj na ďalších akciách organizovaných inými združeniami a organizáciami.

 

 

BEST - Board of European Students of Technology

Web:  www.best-bratislava.sk
E-mailová adresa: bratislava@best.eu.org

Organizujeme:
1) Podujatia pre všetkých študentov STU: 

o   Akademické kurzy - sú súčasťou ECTS

 • v sezónach (jar, leto, jeseň, zima) - 1-2 týždne
 • v 32 európskych krajinách za minimálny poplatok
 • technické, ekonomické (marketingové) a iné zaujímavé témy (fotenie, filmovanie, atď.) atakisto aj kurzy prebiehajúce vo forme inžinierskych súťaží

o   Voľno časové kurzy

 • zamerané na windsurfing, parašutizmus, a iné aktivity

o   Inžinierske súťaže (EBEC - European BEST Engineering Competition) - Lokálne kolo (univerzita), národné
     kolo (štát) alebo regionálne kolo (stredoeurópske - 8 krajín), celoeurópske kolo, pričom všetky náklady hradí
     BEST 

o  Training Day

 • Training Day je jednodňové podujatie študentov STU, ktoré ogranizujeme v spolupráci s organizáciou IAESTE Slovakia. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť študentom vzdelanie v oblasti soft skills nad rámec ich bežného univerzitného štúdia, ktoré vhodne dopĺňa ich technické vzdelanie.

o   JobFórum

 • BEST Bratislava v spolupráci so študentskou organizáciou Študentský cech strojárov (ŠCS) ponúka firmám jedinečnú príležitosť osloviť študentov Slovenskej technickej univerzity a najmä jej Strojníckej fakulty. Okrem možnosti nadviazať kontakty so zástupcami firiem môžu študenti na prezentáciách v prednáškovej miestnosti získať užitočné ifnormácie o činnosti a profesných príležitostiach jednotlivých zúčastnených spoločností.

2) Podujatia pre členov BESTu:

o   Kultúrne výmeny
o   Tréningy a trainshopy na netechnické zručnosti
o   Motivačné víkendy
o   Práca v medzinárodných tímoch, pracovné stretnutia 

IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Web:   http://www.iaeste.sk
E-mailová adresa:   bratislava@iaeste.sk

Popis činnosti:

o   Odborné medzinárodné stáže - odborne pokrývajú stáže všetky fakulty STU
o   Letní koordinátori - starajú sa o zahraničných študentov
o   Dni príležitostí - Cieľom je študentom prezentovať aké rôzne možnosti uplatnenia majú v praxi
o   CC - Central Europe ConveTION - medzinárodná konferencia
o   Projekt How-Know

 • spolu s Ynetom
 • séria odborných prednášok pre študentov  

Študentská rada MTF STU (ŠR MTF STU)

IRŠ TLIS

Web:   www.tlis.sk
E-mailová adresa:   radio@tlis.sk

IRŠ je internátne rozhlasové štúdio fungujúce nepretržite od roku 1981. Jeho náplňou je tvorba kvalitného rozhlasového vysielania zameraného na alternatívnu hudobnú scénu, študentský život a oblasť kultúry a umenia.

Popis činnosti:

o   Tvorba zvukového záznamu, výchova a vzdelávanie študentov v oblasti audiovizálnej techniky, rozhlasového
     vysielania a organizačných zručností.
o   Workshopy pre študentov (členov IRŠ) - hlasový, pájovací, zvukový, atď.
o   Nahrávanie reklamných rozhlasových spotov. Mediálna spolupráca pri propagácii eventov STU a ostatných
     študentských organizácií. Pomoc pri organizácií eventov - personálne zabezpečenie v podobe zvukových
     technikov, moderátorov a DJs.
o   Mediálna spolupráca s organizáciami, kapelami, festivalmi a klubmi momo STU (A4- Nultý priestor, VIBE.
     /Drum & Bass Night, divadlo Ticho a spol., Flame music bar, OFF_festival, Smola a Hrušky, Fest Maringota,
     KAMAKO Bál, atď.). Možnosti akreditácie na letné festivaly a podujatia rôzneho charakteru.
o   Pravidelná účasť na RadioRallye - súťaži študentských rádií, ktorú organizuje AČAS. http://ix.sk/FtP25
o   Pôsobenie v IRŠ TLIS sa môže stať odrazovým mostíkom pre prácu v mediánej sfére (Radio_FM, RTVS, Fun
     radio a pod.)

Omega - Rádio klub STU

Web:   http://om3kff.sk
E-mailová adresa:   sefovia@om3kff.sk
Facebook:  https://www.facebook.com/radioklub.omega/

Popis činnosti:

o   Rádioamatéri
o   Vysielajú vo všetkých krátkovlnných pásmach
o   Ročne približne 500 bežných spojení a 10 000 súťažných spojení
o   Reprezentácia v rádioamatérskych pretekoch, popredné umiestnenia aj v rámci Európy a sveta.
o   Technická činnosť - bastlenie, klubové antény a zariadenia, prevádzače na Kamzíku a na hradnom kopci
o   Propagácia rádioamatérstva a STU - prezentácie (výstava J. Murgaš, AMAVET, 1. vedecký veľtrh), rozhovory
     pre média. Na potvrdenie spojení "pohľadnice"(QSL lístky) s motívom STU.
o   Od októbra kurz pre začiatočníkov v klube. Ako lektori na letnom rádioamatérskom tábore a na
     medzinárodnom tábore Youngsters On The Air.
o   Výlety, "mini-expedície" - turistika a vysielanie z prírody v rámci diplomových programov Summits on the Air a
     World Wide Fauna & Flora.

Ynet - Viac ako internet na internáte

Web:   www.ynet.sk
E-mailová adresa:   info@ynet.sk

Facebook: https://www.facebook.com/ozynet

Popis činnosti:

o   Internetová a intranetová sieť - ŠD Mladosť, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova a ŠD
     Mladá Garda
o   Wifi Ynet + Wifi sieť Eduroam
o   Študovne

 • v prevádzke - ŠD Mladosť, ŠD Dobrovičova
 • v realizácii alebo v plánovanej výstavbe - ŠD N. Belojanisa, ŠD J. Hronca, ŠD M. Garda

o  Ybase - "Coworking space" pre nové projekty
o   Sieťové laboratórium Netlab
o   Antivírusový sofware od spoločnosti ESET
o   Userbackup - priestor 100 GB na zálohovanie dát
o   Webhosting
o   Možnosť zapožičať si kalibračnú sondu pre farebné kalibrovanie monitoru
o   Úložisko študijných materiálov - "Radosť študovať"
o   Yrent - požičovňa náradia a hardware-u
o   Verejné vzdelávacie podujatia organizované skupinou How-Know
o   Bicyklárne - Úschovné priestory pre bicykle

ESN STUBA - Erasmus Student Network

Web:  www.stuba.esn.sk
E-mailová adresa:   stuba@esn.sk
Facebook: www.facebook.com/ESNSTUBA 
Instagram:https://www.instagram.com/esn_stuba/

Popis činnosti: 

o  Pracuje v záujme zahraničných študentov
o  Usiluje sa o zlepšenie sociálnej a praktickej integrácie zahraničných študentov
o  Zastupuje potreby a práva zahraničných študentov na miestnej úrovni
o  Poskytuje relevantné informácie o programoch mobility
o  Motivuje študentov študovať v zahraničí
o  Pracuje na reintegrácií študentov prichádzajúcich domov
o  Organizuje športové, kultúrne a sociálne aktivity

Esport STUBA

E-mailová adresa:   esportstuba@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/EsportSTUBA
Instagram: https://www.instagram.com/esport_stuba

Študentská esportová organizácia založená na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Cieľom organizácie je zlepšovať esportove prostredie na univerzite a poskytovať zázemie hráčom, ktorí študujú na STU.

Popis činnosti:

o  zverejňovanie informácií o esportovej scéne prostredníctvom internetu
o  organizovanie prednášok, workshopov, stretnutí, súťaží pre hráčov a hráčske tímy
o  účasť v univerzitných, amatérskych, profesionálnych esportových ligách a turnajoch
o  spolupráca s orgánmi miestnej samosprávy, vedením STU, fakultami STU, Slovenskou asociáciou
    elektronických športov a inými domácimi i zahraničnými organizáciami,
    fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v súlade s cieľmi združenia a vytváranie siete spolupráce s nimi
o  tvorbou a realizáciou projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia

Národ Technickej Excelencie

Web: https://nationofte.sk
E-mailova adresa: nationofte@nationofte.sk, info@nationofte.sk
Facebook: https://www.facebook.com/nationofte
Instagram: https://www.instagram.com/nationofte

Študentská organizácia, ktorej cieľom je budovanie komunity, spájanie študentov STU z rôznych fakúlt, pomoc prvákom začleniť sa do univerzitného prostredia a propagácia technického vzdelávania.

Popis činnosti:

o  organizácia prednášok alebo webinárov na zaujímavé a užitočné témy
o  tvorba podcastov so zaujímavými hosťami z prostredia STU a praxe
o  knižný klub, z ktorého vznikajú záznamy v podobe podcastov
o  propagácia vedy a techniky na stredných školách
o  organizácia neformálnych stretnutí, kde sú vítaní hlavne prváci, aby načerpali rady od starších kolegov
o  podporujeme našich členov v akejkoľvek vedecko-kreatívnej činnosti