Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

ÚSTAV MANAŽMENTU STU

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Ing. Ľubica Vašková, CSc.

PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. 

tel. číslo +421 917 669 258

dagmar.ruskova@stuba.sk      lubica.vaskova@stuba.sk  

 

Oddelenie pedagogiky Ústavu manažmentu STU v Bratislave poskytuje 260-hodinové doplňujúce pedagogické štúdium na základe akreditácie udelenej MŠVVaŠ SR na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti učiteľa odborných predmetov:

- strojárske a materiálovotechnologické predmety,

- chemickotechnologické a potravinárske predmety,

- stavebné predmety,

- architektonické a dizajnérske predmety,

- elektrotechnické a informačnotechnologické predmety,

- ekonomické predmety.

 

Charakteristika: Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) je druh vzdelávania, ktorým si účastník doplňuje kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľského povolania. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi neučiteľských študijných odborov a programov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaných študijných odborov alebo programov.

Doplňujúce pedagogické štúdium na ICV STU sa realizuje:

  • v dennej forme (súbežné štúdium) pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských (technických) študijných programov a študijných odborov STU a posledných ročníkov prvého (bakalárskeho) stupňa;
  • v externej forme (externé štúdium) pre absolventov všetkých technických fakúlt

Prijímacia skúška sa nekoná. Kritériom pre prijatie v externej forme je dĺžka pôsobenia na strednej škole alebo, u uchádzačov z iných rezortov, súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania. DPŠ v dennej forme sa realizuje týždenne v jednom dni (v piatok) pre študentov bratislavských fakúlt STU. DPŠ v externej forme sa realizuje týždňovým sústredením (2-krát za semester). Študijné voľno sa poskytuje podľa § 140 a §155 Zákonníka práce. DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou učiteľskej spôsobilosti, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce v rozsahu 35 - 50 strán. Záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce sa konajú pred skúšobnou komisiou v jednom dni. Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov - elektrotechnických, informačnotechnologických, strojárskych, materiálovotechnologických, chemických, potravinárskych, stavebných a architektonických predmetov.

Absolvovaním DPŠ získa absolvent vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie strojárskych a materiálovotechnologických predmetov, stavebných, architektonických a dizajnérskych predmetov, chemickotechnologických a potravinárskych predmetov, elektrotechnických a informačnotechnologických predmetov a ekonomických predmetov. 

DPŠ sa poskytuje za úhradu. Školné v dennej forme je 130,-euro, v externej forme 160,- euro za semester. Prihlášky na štúdium možno posielať do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na adresu RSTU, oddelenie technickej pedagogiky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a fotokópia vysokoškolského diplomu. Poplatok za prihlášku 25,- Eur treba uhradiť na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000122, do správy uviesť meno a priezvisko zhodné s menom a priezviskom uvedeným na prihláške. Prihlášku nájdete tu.

Rozvrh prvý ročník denní študentiky a zápočty je nutné vykonať:

I. ročník zimný semester: do 15. apríla príslušného akademického roka, I. ročník letný semester: do 30. septembra príslušného akademického roka;

II. ročník zimný semester: do 31. marca príslušného akademického roka;

II. ročník letný semester: do 15. mája príslušného akademického roka. 

Pozor zmena!!!  13. 5. 2022

Výučba didaktiky dnes prváci denní začiatok o 14.00 hod. Link: https://meet.google.com/jwt-uuxy-tiw

Skúška dnes: https://meet.jit.si/LubicaVaskova-vyucba

Rozvrh pre denných prvákov pokračuje dnes 1. 4. 2022 o 15.00!!!!! v (zatiaľ) online režime predmetom didaktika. Link: 

https://meet.google.com/jwt-uuxy-tiw

Skúška dnes: https://meet.jit.si/LubicaVaskova-vyucba

Rozvrh prvý ročník denní študenti TU

Rozvrh prvý ročník externí študenti TU

Kvôli chorobe sa termíny na skúšku z etiky menia nasledovne: 19.2., 21.2., 22.2., 25.2., 28.2, ďalšie termíny budú v marci.

!!! Oznam pre študentov druhého ročníka a pre tých, ktorí opakujú ročník!!! - najbližší termín prezentovania z predmetov POK a seminár didaktiky bude 23.2 o 15.00 a 24.2. o 15.00.

!!! Prednáška z didaktiky pre druhákov denných aj externých bude online v sobotu 26.2 o 9.00 hod. 

Etika prezentácia TU

Etika otázky TU

Etika termíny TU

Kontakt na konzultantov ZP TU

Prváci denní podklady pre pedagogickú prax TU

Zápisný hárok pre externých študentov TU

PPP z Etiky pre externých študentov TU

Námety na záverečné práce TU

Pokyny k pedagogickej praxi pre denných a externých študentov 1. ročník TU

Platbu 130,- EUR denní študenti prvý ročník za LETNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000122 - do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko, do 28. 2. 2022.

Platbu 160,- EUR externí študenti prvý ročník za LETNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000122 - do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko, do 28. 2. 2022.

Platbu 130,- EUR denní študenti druhý ročník za LETNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000122 - do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko, do 28. 2. 2022.

Platbu 160,- EUR externí študenti druhý ročník za LETNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000122 - do správy pre prijímateľa prosím uviesť meno a priezvisko, do 28.2.2022.

V oboch formách štúdia je možné požiadať o splátkový kalendár.