Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

ÚSTAV MANAŽMENTU STU

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Ing. Ľubica Vašková, CSc.

PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. 

tel. číslo +421 917 669 258

dagmar.ruskova@stuba.sk      lubica.vaskova@stuba.sk  

 

Oddelenie pedagogiky Ústavu manažmentu STU v Bratislave poskytuje 260-hodinové doplňujúce pedagogické štúdium na základe akreditácie udelenej MŠVVaŠ SR na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti učiteľa odborných predmetov:

- strojárske a materiálovotechnologické predmety,

- chemickotechnologické a potravinárske predmety,

- stavebné predmety,

- architektonické a dizajnérske predmety,

- elektrotechnické a informačnotechnologické predmety,

- ekonomické predmety.

 

Charakteristika: Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) je druh vzdelávania, ktorým si účastník doplňuje kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľského povolania. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi neučiteľských študijných odborov a programov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaných študijných odborov alebo programov.

Doplňujúce pedagogické štúdium na ICV STU sa realizuje:

  • v dennej forme (súbežné štúdium) pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských (technických) študijných programov a študijných odborov STU a posledných ročníkov prvého (bakalárskeho) stupňa;
  • v externej forme (externé štúdium) pre absolventov všetkých technických fakúlt

Prijímacia skúška sa nekoná. Kritériom pre prijatie v externej forme je dĺžka pôsobenia na strednej škole alebo, u uchádzačov z iných rezortov, súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania. DPŠ v dennej forme sa realizuje týždenne v jednom dni (v piatok) pre študentov bratislavských fakúlt STU. DPŠ v externej forme sa realizuje týždňovým sústredením (2-krát za semester). Študijné voľno sa poskytuje podľa § 140 a §155 Zákonníka práce. DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou učiteľskej spôsobilosti, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce v rozsahu 35 - 50 strán. Záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce sa konajú pred skúšobnou komisiou v jednom dni. Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov - elektrotechnických, informačnotechnologických, strojárskych, materiálovotechnologických, chemických, potravinárskych, stavebných a architektonických predmetov.

Absolvovaním DPŠ získa absolvent vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie strojárskych a materiálovotechnologických predmetov, stavebných, architektonických a dizajnérskych predmetov, chemickotechnologických a potravinárskych predmetov, elektrotechnických a informačnotechnologických predmetov a ekonomických predmetov. 

DPŠ sa poskytuje za úhradu. Školné v dennej forme je 130,-euro, v externej forme 160,- euro za semester. Prihlášky na štúdium možno posielať do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na adresu RSTU, oddelenie technickej pedagogiky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a fotokópia vysokoškolského diplomu. Prihlášku nájdete tu.

Rozvrh prvý ročník denní študentiky a zápočty je nutné vykonať:

I. ročník zimný semester: do 15. apríla príslušného akademického roka, I. ročník letný semester: do 30. septembra príslušného akademického roka;

II. ročník zimný semester: do 31. marca príslušného akademického roka;

II. ročník letný semester: do 15. mája príslušného akademického roka.

!!! POZOR NOVÉ 3. 12. 2021!!!

Prváci denní výučba psychológie na linku:<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNmNGVkZTktMmE1ZC00NzQ2LTgwOTYtYTZiMDczZTZhMGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%226847bad1-7d80-4fee-97e4-6a3078e91971%22%7d>

Druháci denní výučba POK linku: https://meet.jit.si/DagmarRuskova-vyucba

Prváci denní podklady pre pedagogickú prax TU

Zápisný hárok pre externých študentov TU

PPP z Etiky pre externých študentov TU

Námety na záverečné práce TU

Pokyny k pedagogickej praxi pre denných a externých študentov 1. ročník TU

https://meet.google.com/tyi-ekjv-qfs

Rozvrh prvý ročník externí študenti TU

Rozvrh druhý ročník externí študenti TU

Rozvrh prvý ročník denní študenti TU

Rozvrh druhý ročník denní študenti TU

Link na didaktiku: https://meet.jit.si/LubicaVaskova-vyucba

https://meet.google.com/tyi-ekjv-qfs

Platbu 130,- EUR denní študenti prvý ročník za ZIMNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 30. 9. 2021.

Platbu 160,- EUR externí študenti prvý ročník za ZIMNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 30. 9. 2021.

Platbu 130,- EUR denní študenti druhý ročník za ZIMNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 30. 9. 2021.

Platbu 160,- EUR externí študenti druhý ročník za ZIMNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 30. 9. 2021.


V oboch formách štúdia je možné požiadať o splátkový kalendár.