Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

ÚSTAV MANAŽMENTU STU

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Ing. Ľubica Vašková, CSc.

PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. 

tel. číslo +421 917 669 258

dagmar.ruskova@stuba.sk      lubica.vaskova@stuba.sk  

 

Oddelenie pedagogiky Ústavu manažmentu STU v Bratislave poskytuje 260-hodinové doplňujúce pedagogické štúdium na základe akreditácie udelenej MŠVVaŠ SR na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti učiteľa odborných predmetov:

- strojárske a materiálovotechnologické predmety,

- chemickotechnologické a potravinárske predmety,

- stavebné predmety,

- architektonické a dizajnérske predmety,

- elektrotechnické a informačnotechnologické predmety,

- ekonomické predmety.

 

Charakteristika: Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) je druh vzdelávania, ktorým si účastník doplňuje kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľského povolania. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi neučiteľských študijných odborov a programov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaných študijných odborov alebo programov.

Doplňujúce pedagogické štúdium na ICV STU sa realizuje:

  • v dennej forme (súbežné štúdium) pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských (technických) študijných programov a študijných odborov STU a posledných ročníkov prvého (bakalárskeho) stupňa;
  • v externej forme (externé štúdium) pre absolventov všetkých technických fakúlt

Prijímacia skúška sa nekoná. Kritériom pre prijatie v externej forme je dĺžka pôsobenia na strednej škole alebo, u uchádzačov z iných rezortov, súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania. DPŠ v dennej forme sa realizuje týždenne v jednom dni (v piatok) pre študentov bratislavských fakúlt STU. DPŠ v externej forme sa realizuje týždňovým sústredením (2-krát za semester). Študijné voľno sa poskytuje podľa § 140 a §155 Zákonníka práce. DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou učiteľskej spôsobilosti, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce v rozsahu 35 - 50 strán. Záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce sa konajú pred skúšobnou komisiou v jednom dni. Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov - elektrotechnických, informačnotechnologických, strojárskych, materiálovotechnologických, chemických, potravinárskych, stavebných a architektonických predmetov.

Absolvovaním DPŠ získa absolvent vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie strojárskych a materiálovotechnologických predmetov, stavebných, architektonických a dizajnérskych predmetov, chemickotechnologických a potravinárskych predmetov, elektrotechnických a informačnotechnologických predmetov a ekonomických predmetov. 

DPŠ sa poskytuje za úhradu. Školné v dennej forme je 130,-euro, v externej forme 160,- euro za semester. Prihlášky na štúdium možno posielať do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na adresu RSTU, oddelenie technickej pedagogiky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a fotokópia vysokoškolského diplomu. Prihlášku nájdete tu.

Rozvrh prvý ročník denní študentiky a zápočty je nutné vykonať:

I. ročník zimný semester: do 15. apríla príslušného akademického roka, I. ročník letný semester: do 30. septembra príslušného akademického roka;

II. ročník zimný semester: do 31. marca príslušného akademického roka;

II. ročník letný semester: do 15. mája príslušného akademického roka.

!!! POZOR NOVÉ - zmena!!! 25. 1. 2022

Skúška dnes: https://meet.jit.si/LubicaVaskova-vyucba

!!! Oznam pre študentov druhého ročníka a pre tých, ktorí opakujú ročník!!!

Náhradný termín pre POK a seminár z didaktiky technických predmetov je 26. 1. 2022 o 13.00 hod. a 27.1. o 13.00. Účasť on-line povinná pre všetkých, ktorí neprezentovali. Ďalšie termíny budú vo februári.

Etika prezentácia TU

Etika otázky TU

Etika termíny TU

Kontakt na konzultantov ZP TU

Prváci denní podklady pre pedagogickú prax TU

Zápisný hárok pre externých študentov TU

PPP z Etiky pre externých študentov TU

Námety na záverečné práce TU

Pokyny k pedagogickej praxi pre denných a externých študentov 1. ročník TU

https://meet.google.com/opy-tiyp-ivu

Rozvrh prvý ročník externí študenti TU

Rozvrh druhý ročník externí študenti TU

Rozvrh prvý ročník denní študenti TU

Rozvrh druhý ročník denní študenti TU

Link na didaktiku: https://meet.jit.si/LubicaVaskova-vyucba

https://meet.google.com/tyi-ekjv-qfs

Platbu 130,- EUR denní študenti prvý ročník za ZIMNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 30. 9. 2021.

Platbu 160,- EUR externí študenti prvý ročník za ZIMNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 30. 9. 2021.

Platbu 130,- EUR denní študenti druhý ročník za ZIMNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 30. 9. 2021.

Platbu 160,- EUR externí študenti druhý ročník za ZIMNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 30. 9. 2021.


V oboch formách štúdia je možné požiadať o splátkový kalendár.