Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

ÚSTAV MANAŽMENTU STU

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Ing. Ľubica Vašková, CSc.

PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. 

tel. číslo +421 917 669 258

dagmar.ruskova@stuba.sk      lubica.vaskova@stuba.sk  

 

Oddelenie technickej pedagogiky na Ústave manažmentu STU v Bratislave poskytuje 210-hodinové doplňujúce pedagogické štúdium na základe akreditácie udelenej MŠVVaŠ SR na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov:

- strojárske a materiálovotechnologické predmety,

- chemickotechnologické a potravinárske predmety,

- stavebné a architektonické predmety,

- elektrotechnické a informačnotechnologické predmety.

 

Charakteristika: Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) je druh vzdelávania, ktorým si účastník doplňuje kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľského povolania. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi neučiteľských študijných odborov a programov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaných študijných odborov alebo programov.

Doplňujúce pedagogické štúdium na ICV STU sa realizuje:

  • v dennej forme (súbežné štúdium) pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských (technických) študijných programov a študijných odborov STU a posledných ročníkov prvého (bakalárskeho) stupňa;
  • v externej forme (externé štúdium) pre absolventov všetkých technických fakúlt

Prijímacia skúška sa nekoná. Kritériom pre prijatie v externej forme je dĺžka pôsobenia na strednej škole alebo, u uchádzačov z iných rezortov, súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania. DPŠ v dennej forme sa realizuje týždenne v jednom dni (v piatok) pre študentov bratislavských fakúlt STU. DPŠ v externej forme sa realizuje týždňovým sústredením (2-krát za semester). Študijné voľno sa poskytuje podľa § 140 a §155 Zákonníka práce. DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou učiteľskej spôsobilosti, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce v rozsahu 35 - 50 strán. Záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce sa konajú pred skúšobnou komisiou v jednom dni. Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov - elektrotechnických, informačnotechnologických, strojárskych, materiálovotechnologických, chemických, potravinárskych, stavebných a architektonických predmetov.

Absolvovaním DPŠ získa absolvent vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie strojárskych a materiálovotechnologických predmetov, stavebných a architektonických predmetov, chemickotechnologických a potravinárskych predmetov a elektrotechnických a informačnotechnologických predmetov.

DPŠ sa poskytuje za úhradu. Školné v dennej forme je 130,-euro, v externej forme 160,- euro za semester. Prihlášky na štúdium možno posielať do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na adresu RSTU, oddelenie technickej pedagogiky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a fotokópia vysokoškolského diplomu. Prihlášku nájdete TU.

Skúš

Rozvrh prvý ročník denní študentiky a zápočty je nutné vykonať:

I. ročník zimný semester: do 15. apríla príslušného akademického roka;

I. ročník letný semester: do 30. septembra príslušného akademického roka;

II.   ročník zimný semester: do 31. marca príslušného akademického roka;

II.   ročník letný semester: do 15. mája príslušného akademického roka.

!!! POZOR NOVÉ 10. 5. 2021

Link na pedagogiku: https://meet.google.com/tyi-ekjv-qfs

Link na didaktiku: https://meet.jit.si/LubicaVaskova-vyucba 

Rozvrh denní študenti prvý ročník TU

Link na psychológiu: https://meet.google.com/xug-futz-mgk

Rorvrh externí.študenti prvý ročník TU

Termíny z etiky prvý ročník a didaktiky druhý ročník:  16.4., 17.4., 20.4., 27.4. 28.4. - ostatné podľa dohody

Link pre etiku, didaktiku a komunikáciu (Dr. L. Bernát, CSc.)https://meet.jit.si/LubicaVaskova-vyucba 

Link na psychológiu: https://meet.google.com/xug-futz-mgk

Námety na záverečné práce TU

Etika prezentácia TU

Etika otázky skúška TU

Etika termíny TU

Platbu 130,- EUR denní študenti prvý ročník za LETNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 15. 3. 2021.

Platbu 160,- EUR externí študenti prvý ročník za LETNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 15. 3. 2021.

Platbu 130,- EUR denní študenti druhý ročník za LETNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 15. 3. 2021.

Platbu 160,- EUR externí študenti druhý ročník za LETNÝ SEMESTER je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000121 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 15. 3. 2021.


V oboch formách štúdia je možné požiadať o splátkový kalendár.