Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

ÚSTAV MANAŽMENTU STU

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Ing. Ľubica Vašková, CSc.

PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. 

tel. číslo 00421917669258

dagmar.ruskova@stuba.sk      lubica.vaskova@stuba.sk  

 

Oddelenie technickej pedagogiky na Ústave manažmentu STU v Bratislave poskytuje doplňujúce pedagogické štúdium na základe akreditácie udelenej MŠVVaŠ SR dňa 12. 9. 2014 na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov:

- strojárske a materiálovotechnologické predmety,

- chemickotechnologické a potravinárske predmety,

- stavebné a architektonické predmety,

- elektrotechnické a informačnotechnologické predmety.

 

Charakteristika: Doplňujúce pedagogické štúdium (ďalej len DPŠ) je druh vzdelávania, ktorým si účastník doplňuje kvalifikačné predpoklady pre výkon učiteľského povolania. Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú pedagogickú spôsobilosť absolventi neučiteľských študijných odborov a programov na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaných študijných odborov alebo programov.

Doplňujúce pedagogické štúdium na ICV STU sa realizuje:

  • v dennej forme (súbežné štúdium) pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských (technických) študijných programov a študijných odborov STU a posledných ročníkov prvého (bakalárskeho) stupňa;
  • v externej forme (externé štúdium) pre absolventov všetkých technických fakúlt

V súlade s zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je toto štúdium v obidvoch formách štúdia štvorsemestrálne.

Prijímacia skúška sa nekoná. Kritériom pre prijatie v externej forme je dĺžka pôsobenia na strednej škole alebo, u uchádzačov z iných rezortov, súvislosť so systémom ďalšieho vzdelávania. DPŠ v dennej forme sa realizuje týždenne v jednom dni (v piatok) pre študentov bratislavských fakúlt STU. DPŠ v externej forme sa realizuje týždňovým sústredením (2-krát za semester). Študijné voľno sa poskytuje podľa § 140 a §155 Zákonníka práce. DPŠ sa ukončuje záverečnou skúškou učiteľskej spôsobilosti, ktorej súčasťou je obhajoba záverečnej práce v rozsahu 35 - 50 strán. Záverečné skúšky a obhajoba záverečnej práce sa konajú pred skúšobnou komisiou v jednom dni. Predmety záverečných skúšok: všeobecná pedagogika, psychológia, didaktika technických predmetov - elektrotechnických, informačnotechnologických, strojárskych, materiálovotechnologických, chemických, potravinárskych, stavebných a architektonických predmetov.

Absolvovaním DPŠ získa absolvent vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky.

DPŠ sa poskytuje za úhradu. Školné v dennej forme je 130,-euro, v externej forme 160,- euro za semester. Prihlášky na štúdium možno posielať do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na adresu RSTU, oddelenie technickej pedagogiky, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1. Prílohou k prihláške je vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis a fotokópia vysokoškolského diplomu. Prihlášku nájdete TU.

Skúšky a zápočty je nutné vykonať:

I. ročník zimný semester: do 15. apríla príslušného akademického roka;

I. ročník letný semester: do 30. septembra príslušného akademického roka;

II.   ročník zimný semester: do 31. marca príslušného akademického roka;

II.   ročník letný semester: do 30. apríla príslušného akademického roka.

!!! ROZVRH LETNÝ SEMESTER akademický rok 2017/18 !!!

PRVÝ ročník DENNÉ ŠTÚDIUM rozvrh TU

PRVÝ ročník EXTERNÉ ŠTÚDIUM rozvrh TU

Druhý ročník denné štúdium - v piatok 16. 2., 23. 2.  o 14.00 predmet Inovácie v odbore, 2.3., 9.3, 16. 3. predmet Didaktika - náhrada za zimný semester

Druhý ročník externé štúdium - v pondelok 12. 2. o 8.30 hod. - rozvrh podľa minulého semestra

ZAHÁJENIE PEDAGOGICKEJ PRAXE:

FEI a FIIT - 12. 2. o 11.55 hod. na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Karola Adlera, v Bratislave Dúbravke

SvF - 13. 2. o 12.25 hod. na Strednej priemyselnej škole stavebnej, Drieňova ul. v Bratislave

FCHPT - 14. 2. o 12.55 hod. na Strednej chemickej škole, Vlčie hrdlo, v Bratislave

SjF, MtF - 15.2 o 10.55 hod. na Strednej priemyselnej škole strojníckej, Fajnorovo nábr., v Bratislave 

Platbu 160,- EUR externí študenti prvý a druhý ročník je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007, variabilný symbol 9071000118 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 10. 3. 2018

Platbu 130,- EUR denní študenti prvý a druhý ročník je potrebné zrealizovať na účet číslo SK88 8180 0000 0070 0008 4007 variabilný symbol 9071000118 - do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko, do 10. 3. 2018