Prejsť na obsah
Výskum

V rámci rozvoja vedecko-výskumných kompetencií doktorandov a mladých výskumných pracovníkov sa v roku 2019 začali realizovať prvé vzdelávacie aktivity. Tieto aktivity majú interdisciplinárnu povahu a idú nad rámec vzdelávania, ktoré ponúkajú jednotlivé fakulty. Sú na báze dobrovoľnosti a majú za cieľ rozvoj vedecko-výskumných zručností a kompetencií doktorandov a mladých výskumných pracovníkov v oblastiach ako publikovanie, prezentačné zručnosti a komunikácia, financovanie výskumu a písanie grantov, kariérny rozvoj, etika vo výskume, ochrana duševného vlastníctva a pod.

Publikovanie výskumnej činnosti - prednášky pre doktorandov v ZS 2020/21

Podujatia v roku 2020

Duševné vlastníctvo v praxi - seminár - 26. 2. 2020

Ako na kariéru vo vede - diskusia - 11. 2. 2020

Ako napísať interný grant – info deň - 20. 1. 2020

Podujatia v roku 2019

V zimnom semestri 2019/2020 sme v spolupráci so SAIA pripravili semináre zamerané na ďalšie vzdelávanie a rozvoj vedeckej kariéry mladých kolegov: tzv. „kariérny deň“ s názvom „Naštartuj svoju kariéru vo výskume“, podujatie, ktorého cieľom bolo motivovať mladých ľudí lepšie si plánovať vlastný profesionálny rozvoj a zamyslieť sa nad tým, čo je dôležité pre ich kariérny rozvoj, ďalej školenie s názvom „Ako napísať svoj prvý výskumný projekt“, zamerané na doktorandov, ktorí zatiaľ nemajú skúsenosť s prípravou výskumného projektu/grantovej žiadosti na financovanie výskumného projektu, ďalej informačný deň zameraný na akcie Marie Sklodowska-Curie H2020 a ďalší na publikovanie cez Scopus.

Zdroje informácií

Elsevier Training Hub - webináre v anglickom jazyku (napr. ScienceDirect, Cell Press and Ebooks, Medicine and chemistry solutions, Research evaluation and management (Funding, SciVal, Scopus), Research Publishing, Reference Manager and Social Network (Mendeley), Journal Publishing & Institutional Repository (Digital Commons), Remote Access), webináre v SK/CZ jazyku (napr. Scopus: Úvod do citační a abstrakční databáze Scopus, Scopus: Jak efektivně vyhledávat?, Scopus: Autorské profily: Co, kde a jak?, Scopus a bibliometrie: Hledání a porovnávání časopisů, ScienceDirect: Vaše on-line knihovna, Mendeley: víc než jen citační manažer!). Všetky webináre sú zaznamenané a môžu byť opakovane videné v reálnom čase.

Doplnkové štúdiá, stáže

EIT Manufacturing Doctoral School (EITM Doctoral School na STU)

EIT Manufacturing Winter School - výzva otvorená do 12. 10. 2020