Prejsť na obsah
Výskum

Informácie zverejňované v zmysle § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 ods. 14, § 3, § 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a professor. (účinnosť od 1. 9. 2019)

 

Stavebná fakulta

Strojnícka fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Fakulta architektúry

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ústav manažmentu

 

Koncepcie a pravidlá:

Smernica 1/2021

Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na STU v BA

Smernica 3/2014 - SR

Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Impakt faktory (IF) na zaradenie výstupov do kategórie A pre jednotlivé oblasti výskumu

Počty publikovaných vedeckých prác alebo výstupov kategórie A ...na získanie titulu profesor
Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Smernica 1/2016 - SR
Poplatky spojené s habilitačným konaním, vymenúvacím konaním a obhajobami doktorských dizertačných prác na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Doctor honoris causa

Emeritný profesor

Hosťujúci profesor

Medaila STU

Plaketa STU