Prejsť na obsah
Študenti
 • Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • Štipendijný poriadok STU zo dňa 29. 10. 2013 (pôvodné znenie)
  Dodatok číslo 4 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinný od 15. 6. 2021)
  ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKOV ČÍSLO 1 až 4 (účinné od 15. 6. 2021)
  Dodatok číslo 3 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinný od 1. 1. 2021)
  ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKOV ČÍSLO 1 až 3 (účinné od 1. 1. 2021)
  Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinný od 1. 5. 2017)
  ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKU ČÍSLO 1 a 2 (účinné od 1. 5. 2017)
  Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinný od 24. 2. 2015)
  ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKU ČÍSLO 1 (účinný od 24. 2. 2015)

NÁVRH na priznanie štipendia na stiahnutie.

Základná výška motivačného štipendia odborového na jedného študenta určená podľa čl. 3 bod 5 Štipendijného poriadku STU v platnom znení platná pre kalendárny rok 2021 predstavuje 300,- €. 

 
Základná výška motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti na jedného študenta určená podľa čl. 3 bod 6 Štipendijného poriadku STU v platnom znení pre kalendárny rok 2021 predstavuje 480,- €.
 
Zoznam vybraných študijných odborov na motivačné štipendiá určených Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 je uvedený TU.

 

Podmienky udelenia ocenenia Cena rektora STU absolventovi doktorandského študijného programu podľa čl. 2 bod 5 smernice rektora 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora STU v znení dodatku č. 1

Zaradenie publikácií, umeleckých diel alebo umeleckých výkonov do kategórií A alebo B

V zmysle čl. 2 bod. 5 písmena a) a b) Smernice rektora č. 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora STU sa publikácie, umelecké diela  alebo umelecké výkony zaraďujú do kategórií atribútu výstupu A alebo B podľa jednotlivých oblastí výskumu, ktoré vychádzajú z podskupín študijných odborov Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (ďalej len "kritériá akreditácie VVUČ").

Zoznam oblastí výskumu a im zodpovedajúcich študijných odborov je uvedený v Prílohe č. 2  kritérií VVUČ.

Podrobné pravidlá hodnotenia pre jednotlivé oblasti výskumu, ktoré obsahujú zaradenie do jednotlivých kategórií pre atribút výstupu sú uvedené v Prílohe č. 3 kritérií akreditácie VVUČ.