Prejsť na obsah
Študenti
 • Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

 • Štipendijný poriadok STUzo dňa 29. 10. 2013 (pôvodné znenie)
  Dodatok číslo 4 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinný od 15. 6. 2021)
  ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKOV ČÍSLO 1 až 4 (účinné od 15. 6. 2021)
  Dodatok číslo 3 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinný od 1. 1. 2021)
  ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKOV ČÍSLO 1 až 3 (účinné od 1. 1. 2021)
  Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinný od 1. 5. 2017)
  ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKU ČÍSLO 1 a 2 (účinné od 1. 5. 2017)
  Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (účinný od 24. 2. 2015)
  ÚPLNÉ ZNENIE vnútorného predpisu číslo 8/2013 Štipendijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení DODATKU ČÍSLO 1 (účinný od 24. 2. 2015)

NÁVRH na priznanie štipendia na stiahnutie.

Základná výška motivačného štipendia odborového na jedného študenta určená podľa čl. 3 bod 5 Štipendijného poriadku STU v platnom znení platná pre kalendárny rok 2021 predstavuje 300,- €. 

 
Základná výška motivačného štipendia za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti na jedného študenta určená podľa čl. 3 bod 6 Štipendijného poriadku STU v platnom znení pre kalendárny rok 2021 predstavuje 480,- €.
 
Zoznam vybraných študijných odborov na motivačné štipendiá určených Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021.