Prejsť na obsah
Študenti

Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského,1) sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (začiatok 13. týždňa tehotenstva) priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok (§ 96b zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých školách v platnom znení).

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky. 

Postup podania žiadosti o tehotenské štipendium:

 • žiadosť je potrebné stiahnuť,
 • vyplniť,
 • nezabudnúť podpísať a
 • doručiť študijnej referentke fakulty STU alebo Ústavu manažmentu spolu s nasledujúcimi prílohami: 
 1. lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, to je  13. týždeň tehotenstva (VZOR1 je v pílohe žiadosti)
 2. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok na výplatu tehotenského
  (VZOR1je v pílohe žiadosti)
 3. kópia občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike

1) Ak študentka predloží k žiadosti iné potvrdenia preukazujúce skutočnosti podľa § 96b ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. ako sú vzory vytvorené STU uvedené v bode 1 alebo 2 STU tieto potvrdenia akceptuje.

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje dekan príslušnej fakulty STU, v prípade Ústavu manažmentu rozhoduje rektor STU.

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a poskytuje sa študentke v mesačnej výške na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo má študentka evidované v Akademickom informačnom systéme (AIS).

Štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

 1. vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
 2. vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 3. skončením tehotenstva alebo
 4. skončením štúdia.

Študentka oznámi príslušnému študijnému oddeleniu fakulty STU alebo Ústavu manažmentudo skutočnosť, na základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium (podľa písm. a. až c.) do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť STU poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium je STU oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. STU je na tieto účely oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Ďalšie informácie:

Informácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o nároku na tehotenské nájdete TU.
Informácie Sociálnej poisťovne o nároku na tehotenské nájdete TU.

Legislatíva: