Prejsť na obsah
Študenti

S účinnosťou od 1. júla 2019 rektor STU vydal Úplné znenie smernice rektora č. 1/2017-SR Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 (ďalej len "smernica rektora"), ktorá upravuje:

 1. pravidlá priamej podpory činnosti a rozvoja študentských organizácií STU a ich aktivít realizovaných v prospech STU a jej študentov (ďalej len „podpora pre študentské organizácie“),

 2. postup pri predkladaní návrhov na poskytnutie podpory pre študentské organizácie.


INFORMÁCIA:

V súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou na Slovensku spôsobenou šírením ochorenia COVID-19, ktorá ovplyvňuje aj činnosť študentských organizácií na STU vedenie STU na svojom zasadnutí dňa 20. 04. 2020 na základe požiadavky zástupcu študentov a predsedu študentskej časti Akademického senátu STU súhlasilo  s  presunom  finančných  prostriedkov  vyčlenených  na podporu  študentských organizácií STU z I. kola výzvy roku 2020  do  II. kola výzvy roku 2020, ktorá  bude  zverejnená  najneskôr  do konca  júla  2020 a študentské organizácie budú môcť návrhy predložiť najneskôr do 30. septembra 2020 (vrátane).  

Návrhy na poskytnutie podpory, ktoré boli predložené v rámci I. kola výzvy 2020 budú presunuté a posudzované v II. kole výzvy roku 2020, pričom budú akceptované len v prípade, ak finančná podpora nemá byť použitá (spätne) na činnosti alebo aktivity, ktoré už boli realizované. V prípade, že predložené návrhy nespĺňajú uvedenú podmienku, študentská organizácia môže návrh stiahnuť a v rámci II. kola výzvy predložiť nový návrh.

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV
na poskytnutie podpory pre študentské organizácie STU druhé kolo 2020

Program podpory pre študentské organizácie je podľa článku 1 bod 2 smernice rektora financovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to formou spolufinancovania aktivít príslušnej študentskej organizácie.

Schválený bude len taký návrh na poskytnutie podpory predložený študentskou organizáciou STU, ktorý bude súvisieť s činnosťou, aktivitami, resp. materiálnym alebo technickým zabezpečením, ktoré sa bude realizovať až po schválení návrhu rektorom STU.


Výsledky druhého kola roku 2019:
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU na základe výzvy zverejnenej dňa 03. júla 2019

Výsledky prvého kola roku 2019:
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU na základe výzvy zverejnenej dňa 7. marca 2019

Výsledky druhého kola roku 2018:
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU na základe výzvy zverejnenej dňa 4. októbra 2018

Výsledky prvého kola roku 2018:
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU na základe výzvy zverejnenej dňa 27. februára 2018


Študentské organizácie STU, ktoré po posúdení predložených podkladov spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory v zmysle smernice rektora, sú uvedené v prehľade.


PREHĽAD ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU:

ZŠ SvF - Združenie študentov Stavebnej fakulty

Web:  www.zssvf.sk
Facebook: https://www.facebook.com/zssvf/
Instagram: https://www.instagram.com/zssvf/
E-mailová adresa:  vedenie@zssvf.sk

Popis činnosti:

Združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je nezávislé občianske združenie, ktoré združuje študentskú časť akademickej obce našej fakulty.

Prioritnou činnosťou nášho združenia je prostredníctvom svojich orgánov presadzovať záujmy študentov v samosprávnych orgánoch fakulty a hájiť ich sociálne a študijné požiadavky.

K podstatným činnostiam tiež patrí organizovanie spoločenských a športových podujatí.

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA

Podujatia organizované za účelom zábavy:

o    Beánia Stavbárov
o    Prvákovica, Stavbárovica

Podujatia organizované za účelom vzdelávania:
o    Your Knowledge
o    Tútor

Podujatia organizované za účelom oddychu:
o    Dvojbodka pred semestrom - otvorenie semestra
o    Bodka za semestrom - ukončenie semestra
o    Šachový turnaj

AKTIVITY ČLENOV

o   DOD SvF
o   Veľtrhy Coneco, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus Brno, Vapac Bratislava
o   Letná univerzita pre stredoškolákov
o   Stavbárska kvapka krvi


ŠCS - Študentský cech strojárov SjF STU v Bratislave

Web:  www.scs.sk
E-mailová adresa:  vedenie@scs.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ozscs/

Popis činnosti:

o   Internet klub Mladá Garda (poskytovanie internetového pripojenia na ŠD Mladá Garda)
o   Posilňovňa Herkules & Diana (v priestoroch ŠD Mladá Garda)
o   Časopis ŠKRT
o   Beánia Strojárov
o   JobFórum (v spolupráci s BESTom Bratislava)
o   PingPong bez bariér ( v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom)
o   Prvákovica
o   Fašiangovica
o   Májovica (Toporenie Mája)
o   Night of Chances Engineering (v spolupráci s Nexteriou)
o   Zájazd na autosalón do Ženevy
o   Darovania krvi na fakulte a ŠD Mladá Garda
o   Šachový turnaj na fakulte
o   Športový deň dekana
o   Študovne
o   Bicykliarne
o   Fakultné tričká, mikiny a ďalšie

ŠPEAI - Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov

Web:   www.speai.sk
E-mailová adresa:   rada@speai.sk

Popis činnosti:

o   Organizovanie plesu elektrotechnikov a informatikov - Beánia
o   Organizovanie Odberu krvi na fakultách FEI a FIIT
o   Organizovanie futbalového turnajú študentských organizácií (Putovná opica)
o   Organizovanie športového dňa v Mlynskej doline
o   Prevádzkovanie posilňovne na internáte Mladosť - Junák

 • Organizovanie kruhových tréningov v posilňovni Junák
 • Organizovanie prekážkového behu do schodov Mladosť Throwdown

o   Prevádzkovanie pingpongových stolov na internáte Mladosť

 • Organizovanie pingpongových turnajov
 • Organizovanie pokrových turnajov

o   Organizovanie rôznych náučných a odborných prednášok (či už zo strany školských profesorov alebo expertov
     z podnikateľského prostredia)
o   Organizovanie rôznych programátorských kurzov
o   Doučovanie prvákov (resp. študentov s problémovými predmetmi)
o   Správa klubu študentov na FEI STU (akademická zńa, Chill a Fun zóna)
o   Spolupráca a budovanie vzťahov s externými spoločnosťami (prednášky, promo na fakultách, diplomvky a
     bakalásky študentov priamo v firmách)
o   Spoluorganizátor najväčšieho počítačového turmaja na Slovensku, Y-Games


CHEM – Spolok študentov FCHPT STU

Web: www.chemfchpt.sk

Facebook:   www.facebook.com/chemfchpt

Instagram:  www.instagram.com/chemfchpt

 E-mailová adresa:  chem.fchpt@gmail.com 

CHEM je študentským spolkom s pôsobením na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý vznikol v roku 2018 zlúčením Študentského parlamentu ŠCCH a Klubu Sokrates a zastrešuje všetkých študentov FCHPT STU.

Cieľom CHEM-u je popularizovať vedu a najmä chémiu v očiach študentov FCHPT, ale aj študentov iných vysokých a stredných škôl či širokej verejnosti. Na tento účel CHEM organizuje viacero rôznorodých aktivít zahŕňajúcich exkurzie, popularizačné prednášky, laboratórne experiment, účasť na veľtrhoch vysokých škôl a mnoho ďalšieho.

Popis činnosti:

Organizujeme: 

 • spoločenské akcie študentov FCHPT – Beánia chemikov, Športový deň FCHPT
 • ChemDay – veľtrh chemických a potravinárskych firiem v priestoroch FCHPT
 • ChemSchool – letná škola chémie a potravinárstva pre stredoškolákov
 • odborné a popularizačné prednášky
 • exkurzie
 • netradičné laboratórne experimenty
 • Večery spoločenských hier
 • Diskusie a kvízy
 • Darovanie krvi
 • Tútorstvo pre prvákov
 • Minierazmus
 • vydávanie študentského časopisu - Radikál
 • propagáciu fakulty/univerzity a vedy (hlavne chémie) na ChemShow, Noci výskumníkov, Týždni vedy a techniky, pričom sa podieľame aj na ďalších akciách organizovaných inými združeniami a organizáciami.

 

BEST - Board of European Students of Technology

Web:   www.best-bratislava.sk
E-mailová adresa:   bratislava@best.eu.org

Popis činnosti:
1) Podujatia pre všetkých študentov STU: 

o   Akademické kurzy - sú súčasťou ECTS

 • v sezónach (jar, leto, jeseň, zima) - 1-2 týždne
 • v 32 európskych krajinách za minimálny poplatok
 • technické, ekonomické (marketingové) a iné zaujímavé témy (fotenie, filmovanie, atď.) atakisto aj kurzy prebiehajúce vo forme inžinierskych súťaží

o   Voľno časové kurzy

 • zamerané na windsurfing, parašutizmus, a iné aktivity

o   Inžinierske súťaže (EBEC - European BEST Engineering Competition) - Lokálne kolo (univerzita), národné
     kolo (štát) alebo regionálne kolo (stredoeurópske - 8 krajín), celoeurópske kolo, pričom všetky náklady hradí
     BEST 

o  Training Day

 • Training Day je jednodňové podujatie študentov STU, ktoré ogranizujeme v spolupráci s organizáciou IAESTE Slovakia. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť študentom vzdelanie v oblasti soft skills nad rámec ich bežného univerzitného štúdia, ktoré vhodne dopĺňa ich technické vzdelanie.

o   JobFórum

 • BEST Bratislava v spolupráci so študentskou organizáciou Študentský cech strojárov (ŠCS) ponúka firmám jedinečnú príležitosť osloviť študentov Slovenskej technickej univerzity a najmä jej Strojníckej fakulty. Okrem možnosti nadviazať kontakty so zástupcami firiem môžu študenti na prezentáciách v prednáškovej miestnosti získať užitočné ifnormácie o činnosti a profesných príležitostiach jednotlivých zúčastnených spoločností.

2) Podujatia pre členov BESTu:

o   Kultúrne výmeny
o   Tréningy a trainshopy na netechnické zručnosti
o   Motivačné víkendy
o   Práca v medzinárodných tímoch, pracovné stretnutia

 

IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Web:   http://www.iaeste.sk
E-mailová adresa:   bratislava@iaeste.sk

Popis činnosti:

o   Odborné medzinárodné stáže - odborne pokrývajú stáže všetky fakulty STU
o   Letní koordinátori - starajú sa o zahraničných študentov
o   Dni príležitostí - Cieľom je študentom prezentovať aké rôzne možnosti uplatnenia majú v praxi
o   CC - Central Europe ConveTION - medzinárodná konferencia
o   Projekt How-Know

 • spolu s Ynetom
 • séria odborných prednášok pre študentov

   

Študentská rada MTF STU (ŠR MTF STU)

Štruktúra ŠR MTF:

 • internátna rada (ubytovacie oddelenie - komisia)
 • internátne rozhlasové štúdio (IRŠ Karavana - rádio)
 • klub AMOS
 • študentská internátna futbalová liga (ŠIFL)

Popis činnosti:

o   združovanie a organizovanie študentov MTF STU a študentov ubytovaných v ŠD M. Uhra v Trnave za účelom
      vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti študentských a mimoškolských aktivít
o   reprezentovanie študentov MTF STU
o   rozvíjanie kultúrneho života a športových aktivít na MTF STU: Beánia, Non Stopka - športovo-kultúrny víkend,
     stolný futbal, biliard
o   organizovanie záujmových aktivít pre študentov MTF STU a študentov ubytovaných v ŠD M. Uhra v Trnave
o   spolupracovanie s inými organizáciami pri záujmových a spoločenských aktivitách v prospech študentov MTF
     STU a študentov ubytovaných v ŠD M. Uhra v TrnaveIRŠ TLIS

Web:   www.tlis.sk
E-mailová adresa:   radio@tlis.sk

IRŠ je internátne rozhlasové štúdio fungujúce nepretržite od roku 1981. Jeho náplňou je tvorba kvalitného rozhlasového vysielania zameraného na alternatívnu hudobnú scénu, študentský život a oblasť kultúry a umenia.

Svojím žánrovým zameraním, dramaturgiou, hudobným výberom a dĺžkou činnosti je TLIS unikátny fenomém bratislavského kraja. Pri výbere tém rozhlasového vysielania nie je obmedzovaný koímerčnými záujmami, kontrolou od štátu či iných organizácií, prakticky v ňom naplno funguje sloboda prejavu. Je jediným fungujúcim študentským rádiom v bratislavskom kraji a jediným študentským rádiom so zameraním na alternatívne hudobné žánre na Slovensku.

Popis činnosti:

o   Tvorba zvukového záznamu, výchova a vzdelávanie študentov v oblasti audiovizálnej techniky, rozhlasového
     vysielania a organizačných zručností.
o   Workshopy pre študentov (členov IRŠ) - hlasový, pájovací, zvukový, atď.
o   Nahrávanie reklamných rozhlasových spotov. Mediálna spolupráca pri propagácii eventov STU a ostatných
     študentských organizácií. Pomoc pri organizácií eventov - personálne zabezpečenie v podobe zvukových
     technikov, moderátorov a DJs.
o   Mediálna spolupráca s organizáciami, kapelami, festivalmi a klubmi momo STU (A4- Nultý priestor, VIBE.
     /Drum & Bass Night, divadlo Ticho a spol., Flame music bar, OFF_festival, Smola a Hrušky, Fest Maringota,
     KAMAKO Bál, atď.). Možnosti akreditácie na letné festivaly a podujatia rôzneho charakteru.
o   Pravidelná účasť na RadioRallye - súťaži študentských rádií, ktorú organizuje AČAS. http://ix.sk/FtP25
o   Pôsobenie v IRŠ TLIS sa môže stať odrazovým mostíkom pre prácu v mediánej sfére (Radio_FM, RTVS, Fun
     radio a pod.)

 
 

Omega - Rádio klub STU

Web:   http://om3kff.sk
E-mailová adresa:   sefovia@om3kff.sk
Facebook:  https://www.facebook.com/radioklub.omega/

Popis činnosti:

o   Rádioamatéri
o   Vysielajú vo všetkých krátkovlnných pásmach
o   Ročne približne 500 bežných spojení a 10 000 súťažných spojení
o   Reprezentácia v rádioamatérskych pretekoch, popredné umiestnenia aj v rámci Európy a sveta.
o   Technická činnosť - bastlenie, klubové antény a zariadenia, prevádzače na Kamzíku a na hradnom kopci
o   Propagácia rádioamatérstva a STU - prezentácie (výstava J. Murgaš, AMAVET, 1. vedecký veľtrh), rozhovory
     pre média. Na potvrdenie spojení "pohľadnice"(QSL lístky) s motívom STU.
o   Od októbra kurz pre začiatočníkov v klube. Ako lektori na letnom rádioamatérskom tábore a na
     medzinárodnom tábore Youngsters On The Air.
o   Výlety, "mini-expedície" - turistika a vysielanie z prírody v rámci diplomových programov Summits on the Air a
     World Wide Fauna & Flora.

 

Športový klub CASSIUS

Web: https://www.facebook.com/skcassius/
E-mailová adresa: cassiusno@gmail.com
Popis činnosti:

o   Posilňovňa otvorená každý deň - ŠD Dobrovičova
o   Organizovanie súťaží
o   Poradenstvo o cvičení a stravovaní
o   Registrovanie nových záujemcov o cvičenie
o   Starostlivosť o používané stroje ako aj kúpa nových
o   Spolupráca so ZŠSvF

 

Ynet - Viac ako internet na internáte

Web:   www.ynet.sk
E-mailová adresa:   info@ynet.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ozynet

Ynet je občianske združenie a aktuálne má približne 3500 členov, študentov. Pôsobí na všetkých piatich internátoch STU v Bratislave, a to ŠD Mladosť, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladá Garda.

Hlavným poslaním Ynetu bolo sprostredkovávať ubytovaným študentom prístup do lokálnej počítačovej siete a internetu. Dnes majú jeho členovia k dispozícii vysokorýchlostné pripojenie rýchlosťou 1 Gb/s. Okrem sprostredkovania sieťového pripojenia sa aktívne venuje i rozvoju potenciálu študentov cez rôzne vzdelávacie podujatia.

Súčasne v združení vnímame potrebu študentov mať kvalitné príjemné prostredie pre štúdium, a preto svojpomocne rekonštruujeme priestory, v ktorých už vznikli alebo postupne vznikajú nové študovne a odborne zamerané priestory.

O všetko sa starajú študenti sami vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu a honorár. Študenti, aktívne pracujúci v združení, sa organizujú v skupinách, ktoré majú spoločný cieľ. Tí, ktorí sa rozhodnú svoj čas vložiť do tejto dobrovoľníckej činnosti, môžu získať cenné skúsenosti napr. z oblasti správy serverov, navrhovania a spravovania bezdrôtových sietí, správy metropolitnej siete alebo návrhu a tvorby vnorených systémov. Na svoje si tiež prídu aj netechnicky orientovaní študenti vďaka skupine PR alebo projektu How-Know.

Popis činnosti:

o   Internetová a intranetová sieť - ŠD Mladosť, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova a ŠD
     Mladá Garda
o   Wifi Ynet + Wifi sieť Eduroam
o   Študovne

 • v prevádzke - ŠD Mladosť, ŠD Dobrovičova
 • v realizácii alebo v plánovanej výstavbe - ŠD N. Belojanisa, ŠD J. Hronca, ŠD M. Garda

o  Ybase - "Coworking space" pre nové projekty
o   Sieťové laboratórium Netlab
o   Antivírusový sofware od spoločnosti ESET
o   Userbackup - priestor 100 GB na zálohovanie dát
o   Webhosting
o   Možnosť zapožičať si kalibračnú sondu pre farebné kalibrovanie monitoru
o   Úložisko študijných materiálov - "Radosť študovať"
o   Yrent - požičovňa náradia a hardware-u
o   Verejné vzdelávacie podujatia organizované skupinou How-Know
o   Bicyklárne - Úschovné priestory pre bicykle

 

ESN STUBA - Erasmus Student Network

Web:  www.stuba.esn.sk
E-mailová adresa:   stuba@esn.sk
Facebook: www.facebook.com/ESNSTUBA 
Instagram:https://www.instagram.com/esn_stuba/

Erasmus Student Network (ESN) je nezisková medzinárodná študentská organizácia. Našim poslaním je zastupovať zahraničných študentov, a tým poskytovať príležitosti na kultúrne porozumenie a rozvoj osobnosti na základe princípu „Študenti pomáhajú študentom“.

Popis činnosti:  

o  Pracuje v záujme zahraničných študentov
o  Usiluje sa o zlepšenie sociálnej a praktickej integrácie zahraničných študentov
o  Zastupuje potreby a práva zahraničných študentov na miestnej úrovni
o  Poskytuje relevantné informácie o programoch mobility
o  Motivuje študentov študovať v zahraničí
o  Pracuje na reintegrácií študentov prichádzajúcich domov
o  Organizuje športové, kultúrne a sociálne aktivity