Prejsť na obsah
Študenti

S účinnosťou od 1. júla 2019 rektor STU vydal Úplné znenie smernice rektora č. 1/2017-SR Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 (ďalej len "smernica rektora"), ktorá upravuje:

 1. pravidlá priamej podpory činnosti a rozvoja študentských organizácií STU a ich aktivít realizovaných v prospech STU a jej študentov (ďalej len „podpora pre študentské organizácie“),

 2. postup pri predkladaní návrhov na poskytnutie podpory pre študentské organizácie.


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV
na poskytnutie podpory pre študentské organizácie STU prvé kolo 2020


Výsledky druhého kola roku 2019:
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU na základe výzvy zverejnenej dňa 03. júla 2019

Výsledky prvého kola roku 2019:
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU na základe výzvy zverejnenej dňa 7. marca 2019

Výsledky druhého kola roku 2018:
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU na základe výzvy zverejnenej dňa 4. októbra 2018

Výsledky prvého kola roku 2018:
ÚSPEŠNÉ PROJEKTY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU na základe výzvy zverejnenej dňa 27. februára 2018


Študentské organizácie STU, ktoré po posúdení predložených podkladov spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory v zmysle smernice rektora, sú uvedené v prehľade.


PREHĽAD ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU:

ZŠ SvF - Združenie študentov Stavebnej fakulty

Web:  www.zssvf.sk
Facebook: https://www.facebook.com/zssvf/
Instagram: https://www.instagram.com/zssvf/
E-mailová adresa:  vedenie@zssvf.sk

Popis činnosti:

Združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je nezávislé občianske združenie, ktoré združuje študentskú časť akademickej obce našej fakulty.

Prioritnou činnosťou nášho združenia je prostredníctvom svojich orgánov presadzovať záujmy študentov v samosprávnych orgánoch fakulty a hájiť ich sociálne a študijné požiadavky.

K podstatným činnostiam tiež patrí organizovanie spoločenských a športových podujatí.

ORGANIZOVANÉ PODUJATIA

Podujatia organizované za účelom zábavy:

o    Beánia Stavbárov
o    Prvákovica, Stavbárovica

Podujatia organizované za účelom vzdelávania:
o    Your Knowledge
o    Tútor

Podujatia organizované za účelom oddychu:
o    Dvojbodka pred semestrom - otvorenie semestra
o    Bodka za semestrom - ukončenie semestra
o    Šachový turnaj

AKTIVITY ČLENOV

o   DOD SvF
o   Veľtrhy Coneco, Gaudeamus Nitra, Gaudeamus Brno, Vapac Bratislava
o   Letná univerzita pre stredoškolákov
o   Stavbárska kvapka krvi


ŠCS - Študentský cech strojárov SjF STU v Bratislave

Web:  www.scs.sk
E-mailová adresa:  vedenie@scs.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ozscs/

Popis činnosti:

o   Internet klub Mladá Garda (poskytovanie internetového pripojenia na ŠD Mladá Garda)
o   Posilňovňa Herkules & Diana (v priestoroch ŠD Mladá Garda)
o   Časopis ŠKRT
o   Beánia Strojárov
o   JobFórum (v spolupráci s BESTom Bratislava)
o   PingPong bez bariér ( v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom)
o   Prvákovica
o   Fašiangovica
o   Májovica (Toporenie Mája)
o   Night of Chances Engineering (v spolupráci s Nexteriou)
o   Zájazd na autosalón do Ženevy
o   Darovania krvi na fakulte a ŠD Mladá Garda
o   Šachový turnaj na fakulte
o   Športový deň dekana
o   Študovne
o   Bicykliarne
o   Fakultné tričká, mikiny a ďalšie

ŠPEAI - Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov

Web:   www.speai.sk
E-mailová adresa:   rada@speai.sk

Popis činnosti:

o   Organizovanie plesu elektrotechnikov a informatikov - Beánia
o   Organizovanie Odberu krvi na fakultách FEI a FIIT
o   Organizovanie futbalového turnajú študentských organizácií (Putovná opica)
o   Organizovanie športového dňa v Mlynskej doline
o   Prevádzkovanie posilňovne na internáte Mladosť - Junák

 • Organizovanie kruhových tréningov v posilňovni Junák
 • Organizovanie prekážkového behu do schodov Mladosť Throwdown

o   Prevádzkovanie pingpongových stolov na internáte Mladosť

 • Organizovanie pingpongových turnajov
 • Organizovanie pokrových turnajov

o   Organizovanie rôznych náučných a odborných prednášok (či už zo strany školských profesorov alebo expertov
     z podnikateľského prostredia)
o   Organizovanie rôznych programátorských kurzov
o   Doučovanie prvákov (resp. študentov s problémovými predmetmi)
o   Správa klubu študentov na FEI STU (akademická zńa, Chill a Fun zóna)
o   Spolupráca a budovanie vzťahov s externými spoločnosťami (prednášky, promo na fakultách, diplomvky a
     bakalásky študentov priamo v firmách)
o   Spoluorganizátor najväčšieho počítačového turmaja na Slovensku, Y-Games


CHEM – Spolok študentov FCHPT STU

Web: www.chemfchpt.sk

Facebook:   www.facebook.com/chemfchpt

Instagram:  www.instagram.com/chemfchpt

 E-mailová adresa:  chem.fchpt@gmail.com 

CHEM je študentským spolkom s pôsobením na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý vznikol v roku 2018 zlúčením Študentského parlamentu ŠCCH a Klubu Sokrates a zastrešuje všetkých študentov FCHPT STU.

Cieľom CHEM-u je popularizovať vedu a najmä chémiu v očiach študentov FCHPT, ale aj študentov iných vysokých a stredných škôl či širokej verejnosti. Na tento účel CHEM organizuje viacero rôznorodých aktivít zahŕňajúcich exkurzie, popularizačné prednášky, laboratórne experiment, účasť na veľtrhoch vysokých škôl a mnoho ďalšieho.

Popis činnosti:

Organizujeme: 

 • spoločenské akcie študentov FCHPT – Beánia chemikov, Športový deň FCHPT
 • ChemDay – veľtrh chemických a potravinárskych firiem v priestoroch FCHPT
 • ChemSchool – letná škola chémie a potravinárstva pre stredoškolákov
 • odborné a popularizačné prednášky
 • exkurzie
 • netradičné laboratórne experimenty
 • Večery spoločenských hier
 • Diskusie a kvízy
 • Darovanie krvi
 • Tútorstvo pre prvákov
 • Minierazmus
 • vydávanie študentského časopisu - Radikál
 • propagáciu fakulty/univerzity a vedy (hlavne chémie) na ChemShow, Noci výskumníkov, Týždni vedy a techniky, pričom sa podieľame aj na ďalších akciách organizovaných inými združeniami a organizáciami.

 

BEST - Board of European Students of Technology

Web:   www.best-bratislava.sk
E-mailová adresa:   bratislava@best.eu.org

Popis činnosti:
1) Podujatia pre všetkých študentov STU: 

o   Akademické kurzy - sú súčasťou ECTS

 • v sezónach (jar, leto, jeseň, zima) - 1-2 týždne
 • v 32 európskych krajinách za minimálny poplatok
 • technické, ekonomické (marketingové) a iné zaujímavé témy (fotenie, filmovanie, atď.) atakisto aj kurzy prebiehajúce vo forme inžinierskych súťaží

o   Voľno časové kurzy

 • zamerané na windsurfing, parašutizmus, a iné aktivity

o   Inžinierske súťaže (EBEC - European BEST Engineering Competition) - Lokálne kolo (univerzita), národné
     kolo (štát) alebo regionálne kolo (stredoeurópske - 8 krajín), celoeurópske kolo, pričom všetky náklady hradí
     BEST 

o  Training Day

 • Training Day je jednodňové podujatie študentov STU, ktoré ogranizujeme v spolupráci s organizáciou IAESTE Slovakia. Cieľom tohto podujatia je poskytnúť študentom vzdelanie v oblasti soft skills nad rámec ich bežného univerzitného štúdia, ktoré vhodne dopĺňa ich technické vzdelanie.

o   JobFórum

 • BEST Bratislava v spolupráci so študentskou organizáciou Študentský cech strojárov (ŠCS) ponúka firmám jedinečnú príležitosť osloviť študentov Slovenskej technickej univerzity a najmä jej Strojníckej fakulty. Okrem možnosti nadviazať kontakty so zástupcami firiem môžu študenti na prezentáciách v prednáškovej miestnosti získať užitočné ifnormácie o činnosti a profesných príležitostiach jednotlivých zúčastnených spoločností.

2) Podujatia pre členov BESTu:

o   Kultúrne výmeny
o   Tréningy a trainshopy na netechnické zručnosti
o   Motivačné víkendy
o   Práca v medzinárodných tímoch, pracovné stretnutia

 

IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

Web:   http://www.iaeste.sk
E-mailová adresa:   bratislava@iaeste.sk

Popis činnosti:

o   Odborné medzinárodné stáže - odborne pokrývajú stáže všetky fakulty STU
o   Letní koordinátori - starajú sa o zahraničných študentov
o   Dni príležitostí - Cieľom je študentom prezentovať aké rôzne možnosti uplatnenia majú v praxi
o   CC - Central Europe ConveTION - medzinárodná konferencia
o   Projekt How-Know

 • spolu s Ynetom
 • séria odborných prednášok pre študentov

   

Študentská rada MTF STU (ŠR MTF STU)

Štruktúra ŠR MTF:

 • internátna rada (ubytovacie oddelenie - komisia)
 • internátne rozhlasové štúdio (IRŠ Karavana - rádio)
 • klub AMOS
 • študentská internátna futbalová liga (ŠIFL)

Popis činnosti:

o   združovanie a organizovanie študentov MTF STU a študentov ubytovaných v ŠD M. Uhra v Trnave za účelom
      vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti študentských a mimoškolských aktivít
o   reprezentovanie študentov MTF STU
o   rozvíjanie kultúrneho života a športových aktivít na MTF STU: Beánia, Non Stopka - športovo-kultúrny víkend,
     stolný futbal, biliard
o   organizovanie záujmových aktivít pre študentov MTF STU a študentov ubytovaných v ŠD M. Uhra v Trnave
o   spolupracovanie s inými organizáciami pri záujmových a spoločenských aktivitách v prospech študentov MTF
     STU a študentov ubytovaných v ŠD M. Uhra v TrnaveIRŠ TLIS

Web:   www.tlis.sk
E-mailová adresa:   radio@tlis.sk

IRŠ je internátne rozhlasové štúdio fungujúce nepretržite od roku 1981. Jeho náplňou je tvorba kvalitného rozhlasového vysielania zameraného na alternatívnu hudobnú scénu, študentský život a oblasť kultúry a umenia.

Svojím žánrovým zameraním, dramaturgiou, hudobným výberom a dĺžkou činnosti je TLIS unikátny fenomém bratislavského kraja. Pri výbere tém rozhlasového vysielania nie je obmedzovaný koímerčnými záujmami, kontrolou od štátu či iných organizácií, prakticky v ňom naplno funguje sloboda prejavu. Je jediným fungujúcim študentským rádiom v bratislavskom kraji a jediným študentským rádiom so zameraním na alternatívne hudobné žánre na Slovensku.

Popis činnosti:

o   Tvorba zvukového záznamu, výchova a vzdelávanie študentov v oblasti audiovizálnej techniky, rozhlasového
     vysielania a organizačných zručností.
o   Workshopy pre študentov (členov IRŠ) - hlasový, pájovací, zvukový, atď.
o   Nahrávanie reklamných rozhlasových spotov. Mediálna spolupráca pri propagácii eventov STU a ostatných
     študentských organizácií. Pomoc pri organizácií eventov - personálne zabezpečenie v podobe zvukových
     technikov, moderátorov a DJs.
o   Mediálna spolupráca s organizáciami, kapelami, festivalmi a klubmi momo STU (A4- Nultý priestor, VIBE.
     /Drum & Bass Night, divadlo Ticho a spol., Flame music bar, OFF_festival, Smola a Hrušky, Fest Maringota,
     KAMAKO Bál, atď.). Možnosti akreditácie na letné festivaly a podujatia rôzneho charakteru.
o   Pravidelná účasť na RadioRallye - súťaži študentských rádií, ktorú organizuje AČAS. http://ix.sk/FtP25
o   Pôsobenie v IRŠ TLIS sa môže stať odrazovým mostíkom pre prácu v mediánej sfére (Radio_FM, RTVS, Fun
     radio a pod.)

 
 

Omega - Rádio klub STU

Web:   http://om3kff.sk
E-mailová adresa:   sefovia@om3kff.sk
Facebook:  https://www.facebook.com/radioklub.omega/

Popis činnosti:

o   Rádioamatéri
o   Vysielajú vo všetkých krátkovlnných pásmach
o   Ročne približne 500 bežných spojení a 10 000 súťažných spojení
o   Reprezentácia v rádioamatérskych pretekoch, popredné umiestnenia aj v rámci Európy a sveta.
o   Technická činnosť - bastlenie, klubové antény a zariadenia, prevádzače na Kamzíku a na hradnom kopci
o   Propagácia rádioamatérstva a STU - prezentácie (výstava J. Murgaš, AMAVET, 1. vedecký veľtrh), rozhovory
     pre média. Na potvrdenie spojení "pohľadnice"(QSL lístky) s motívom STU.
o   Od októbra kurz pre začiatočníkov v klube. Ako lektori na letnom rádioamatérskom tábore a na
     medzinárodnom tábore Youngsters On The Air.
o   Výlety, "mini-expedície" - turistika a vysielanie z prírody v rámci diplomových programov Summits on the Air a
     World Wide Fauna & Flora.

 

Športový klub CASSIUS

Web: https://www.facebook.com/skcassius/
E-mailová adresa: cassiusno@gmail.com
Popis činnosti:

o   Posilňovňa otvorená každý deň - ŠD Dobrovičova
o   Organizovanie súťaží
o   Poradenstvo o cvičení a stravovaní
o   Registrovanie nových záujemcov o cvičenie
o   Starostlivosť o používané stroje ako aj kúpa nových
o   Spolupráca so ZŠSvF

 

Ynet - Viac ako internet na internáte

Web:   www.ynet.sk
E-mailová adresa:   info@ynet.sk
Facebook: https://www.facebook.com/ozynet

Ynet je občianske združenie a aktuálne má približne 3500 členov, študentov. Pôsobí na všetkých piatich internátoch STU v Bratislave, a to ŠD Mladosť, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova a ŠD Mladá Garda.

Hlavným poslaním Ynetu bolo sprostredkovávať ubytovaným študentom prístup do lokálnej počítačovej siete a internetu. Dnes majú jeho členovia k dispozícii vysokorýchlostné pripojenie rýchlosťou 1 Gb/s. Okrem sprostredkovania sieťového pripojenia sa aktívne venuje i rozvoju potenciálu študentov cez rôzne vzdelávacie podujatia.

Súčasne v združení vnímame potrebu študentov mať kvalitné príjemné prostredie pre štúdium, a preto svojpomocne rekonštruujeme priestory, v ktorých už vznikli alebo postupne vznikajú nové študovne a odborne zamerané priestory.

O všetko sa starajú študenti sami vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu a honorár. Študenti, aktívne pracujúci v združení, sa organizujú v skupinách, ktoré majú spoločný cieľ. Tí, ktorí sa rozhodnú svoj čas vložiť do tejto dobrovoľníckej činnosti, môžu získať cenné skúsenosti napr. z oblasti správy serverov, navrhovania a spravovania bezdrôtových sietí, správy metropolitnej siete alebo návrhu a tvorby vnorených systémov. Na svoje si tiež prídu aj netechnicky orientovaní študenti vďaka skupine PR alebo projektu How-Know.

Popis činnosti:

o   Internetová a intranetová sieť - ŠD Mladosť, ŠD Jura Hronca, ŠD Nikosa Belojanisa, ŠD Dobrovičova a ŠD
     Mladá Garda
o   Wifi Ynet + Wifi sieť Eduroam
o   Študovne

 • v prevádzke - ŠD Mladosť, ŠD Dobrovičova
 • v realizácii alebo v plánovanej výstavbe - ŠD N. Belojanisa, ŠD J. Hronca, ŠD M. Garda

o  Ybase - "Coworking space" pre nové projekty
o   Sieťové laboratórium Netlab
o   Antivírusový sofware od spoločnosti ESET
o   Userbackup - priestor 100 GB na zálohovanie dát
o   Webhosting
o   Možnosť zapožičať si kalibračnú sondu pre farebné kalibrovanie monitoru
o   Úložisko študijných materiálov - "Radosť študovať"
o   Yrent - požičovňa náradia a hardware-u
o   Verejné vzdelávacie podujatia organizované skupinou How-Know
o   Bicyklárne - Úschovné priestory pre bicykle

 

ESN STUBA - Erasmus student network

Web:  www.stuba.esn.sk
E-mailová adresa:   stuba@esn.sk

Popis činnosti:  

o  Pomoc a začlenenie prichádzajúcich Erasmus študentov
o  Propagácia našej univerzity
o  Organizovanie športových, kultúrnych a sociálnych aktivít
o  Interkultúrne aktivity (spoznávanie iných kultúr a jazykov)
o  Propagácia zahraničných mobilít medzi študentmi