Prejsť na obsah
Študenti

študenti v študovni

S účinnosťou od 31. januára 2022 rektor STU vydal Úplné znenie smernice rektora č. 1/2017-SR Pravidlá podpory študentských organizácií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len "smernica rektora"), ktorá upravuje:

  1. pravidlá priamej podpory činnosti a rozvoja študentských organizácií STU a ich aktivít realizovaných v prospech STU a jej študentov (ďalej len „podpora pre študentské organizácie“),

  2. postup pri predkladaní návrhov na poskytnutie podpory pre študentské organizácie.

Program podpory pre študentské organizácie je podľa článku 1 bod 2 smernice rektora financovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to formou spolufinancovania aktivít príslušnej študentskej organizácie.

Schválený môžu byť len taký návrh na poskytnutie podpory predložený študentskou organizáciou STU, ktorý súvisí s činnosťou, aktivitami, resp. materiálnym alebo technickým zabezpečením, ktoré sa bude realizovať až po schválení návrhu rektorom STU.


ÚSPEŠNÉ NÁVRHY ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU - VÝSLEDKY

2021
2. kolo (6. júla 2021)
1. kolo (15. januára 2021)

2020
2. kolo (16. júna 2020)
1. kolo  - z dôvodu mimoriadnej situácie nebolo 1. kolo vyhodnotené. Návrhy na poskytnutie podpory, ktoré boli predložené v rámci I. kola výzvy 2020 boli presunuté a posudzované v II. kole výzvy roku 2020.

2019
2. kolo (3. júla 2020)
1. kolo (7. marca 2020)

2018
2. kolo (4. októbra 2019)
1. kolo (27. februára 2020)


Študentské organizácie STU, ktoré po posúdení predložených podkladov spĺňajú podmienky pre poskytnutie podpory v zmysle smernice rektora, sú uvedené v prehľade.


PREHĽAD ŠTUDENTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ STU:

Board of European Students of Technology - Európsk...

študentská nezisková organizácia pôsobiaca na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. BEST Bratislava je jedna z 95 lokálnych BEST skupín pôsob...

Erasmus Student Network Slovenská Technická Univer...

Slovak University of Technology in Bratislava is a modern educational and scientific institution founded in the year 1937. At present, the STU consist...

Esport STUBA o.z.

študentská esportová organizácia založená na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Cieľom organizácie je zlepšovať esportove prostredie na un...

CHEM – Spolok študentov FCHPT STU

študentský spolok s posobením na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý vznikol v roku 2018 zlúčením Študentského parl...

IAESTE Slovakia

je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. Je súčasťou medzinárodnej skupin...

Študentské združenie IRŠ TLIS pri Slovenskej techn...

internátne rozhlasové štúdio fungujúce nepretržite od roku 1981. Jeho náplňou je tvorba kvalitného rozhlasového vysielania zameraného na alternatívnu ...

Národ Technickej Excelencie

študentská organizácia, ktorej cieľom je budovanie komunity, spájanie študentov STU z rôznych fakúlt, pomoc prvákom začleniť sa do univerzitného prost...

Rádioklub OMEGA OM3KFF

sme rádioamatérsky klub (nielen) študentov v Bratislave. Venujeme sa najmä vysielaniu na krátkych vlnách, pretekom a chodeniu s rádiom po horách vrámc...

Študentský cech strojárov SjF STUBA

je nezávislá organizácia, ktorá združuje študentov strojníckej fakulty, podporuje ich aktivity a presadzuje práva na akademickej pôde. Časopis Škrt je...

Študentský parlament elektrotechnikov a informatik...

na škole organizujeme veľa zaujímavých akcií a prinášame ti to najlepšie, čo ti študentský život môže dať.

ŠPORTOVÝ KLUB CASSIUS

E-mailová adresa: cassiusno@gmail.com

OZ Študentská rada MTF STU

E-mailová adresa: studentskarada.mtfstu@gmail.com

Ynet

je občianske združenie, ktoré vzniklo za účelom, aby spojilo ľudí so spoločným záujmom, ktorým je budovanie a zveľaďovanie intranetovej siete na štude...

Združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej t...

je nezávislé občianske združenie, ktoré združuje študentskú časť akademickej obce našej fakulty.