Prejsť na obsah
Uchádzači

 SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (ďalej STU) je univerzitná vysoká škola. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, najmä v: technických, technologických, technicko-ekonomických, technicko-informačných a technicko-umeleckých študijných odboroch.
V roku 2015 bola ukončená komplexná akreditácia činností STU. Na základe vyjadrenia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, zostáva STU začlenená medzi univerzitné vysoké školy.  Podľa § 84 ods. 5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vyjadrení Akreditačnej komisie, minister školstva SR priznal STU právo udeľovať príslušné akademické tituly absolventom študijných programov v študijných odboroch.
Na univerzite študuje vo všetkých stupňoch a formách štúdia cca 10 976 domácich a zahraničných študentov na fakultách a ústavoch so sídlom v Bratislave a v Trnave.

Slovenská technická univerzita v Bratislave má tieto fakulty a ústavy:

 

 STAVEBNÁ FAKULTA STU
 STROJNÍCKA FAKULTA STU
 FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY STU      
 FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE STU
 FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU
 MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA STU so sídlom v Trnave
 FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ STU
 ÚSTAV MANAŽMENTU STU

Štúdium na fakultách STU sa realizuje v 3 stupňoch:

  1. stupeň  - bakalársky študijný program
2. stupeň  - inžiniersky, resp. magisterský študijný program
3. stupeň - doktorandský študijný program

1. stupeň:  BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 
sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je 3 alebo 4 roky. Jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky - obhajoby bakalárskej práce, prípadne ďalšej štátnej skúšky z predmetov. Absolventom sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").
Absolvent bakalárskeho študijného programu môže pokračovať v druhom stupni štúdia.

2. stupeň:  INŽINIERSKY alebo MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

 
je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu, podľa doktorandského študijného programu. Štandardná dĺžka štúdia je 2, 2,5 resp. 3 roky. Jednou z podmienok úspešného absolvovania štúdia je vykonanie štátnej skúšky - obhajoby bakalárskej práce, prípadne ďalšej štátnej skúšky z predmetov.
Absolventom sa udeľuje akademický titul "inžinier" ( v skratke "Ing."), "inžinier architekt" (v skratke Ing. arch.), resp. „magister umenia“ (Mgr. art).
Popri štúdiu druhého stupňa štúdia môže študent absolvovať  doplňujúce pedagogické štúdium, čím získa pedagogickú spôsobilosť vyučovať technické predmety vo všetkých typoch stredných škôl.
Absolvent tohto stupňa štúdia môže pokračovať v treťom stupni štúdia.

3. stupeň:  DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

  sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Štandardná dĺžka doktorandského štúdia je v dennej forme 3, resp. 4 roky a v externej forme 5 rokov. Podmienkou úspešného absolvovania štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky a obhajoba dizertačnej práce. Absolventom sa udeľuje akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor", v skratke "PhD."), resp. "doktor umenia" ("artis doctor", v skratke "ArtD.").


Súčasťou fakúlt STU sú ŠTUDIJNÉ A INFORMAČNÉ STREDISKÁ (knižnice), ktoré svojim odborným a vedeckým knižným fondom, informačnou, bibliografickou a dokumentačnou činnosťou vytvárajú študentom a pracovníkom školy podmienky na úspešné štúdium a vedeckú prácu. Okrem fakultných knižníc môžu študenti študovať aj v ďalších knižniciach mesta Bratislavy a Trnavy.
Ubytovanie a stravovanie študentov zabezpečujú ŠTUDENTSKÉ DOMOVY A JEDÁLNE. O zdravie študentov sa starajú lekári v DORASTOVÝCH A ZUBNÝCH AMBULANCIÁCH. Študenti a zamestnanci univerzity majú k dispozícii športové areály - ihriská, telocvične, plavárne, tenisové kurty, fitness centrá a pod.
Univerzita má svoj vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK, ktorý má 3 zložky - komorný orchester, spevácky súbor a folklórny súbor. Členmi súboru sú prevažne študenti univerzity.

Pomocnou rukou pre študentov aj absolventov STU pri hľadaní zamestnania v kontakte s firmami slúži  Portál absolventov STU. Okrem pracovných pozícií sprostredkováva študentom univerzity brigády, stáže, spoluprácu na projektoch, zadaniach záverečných prác.


Použité skratky:
STU Slovenská technická univerzita v Bratislave
SvF Stavebná fakulta STU
SjF Strojnícka fakulta STU
FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
FChPT Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
FA Fakulta architektúry STU
MTF Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
FIIT Fakulta informatiky a informačných technológií STU
ÚM Ústav manažmentu STU 
ÚIŠ Ústav inžinierskych štúdií STU
ŠP študijný program
ŠO študijný odbor
MOŠ medziodborové štúdium

CKP         Centrum Kariérneho Poradenstva