Prejsť na obsah
Výskum

Kancelária spolupráce s praxou (KSP) 
KSP poskytuje vedcom poradenstvo pri ochrane a komercializácii duševného vlastníctva, rokuje a uzatvára dohody s priemyselnými partnermi, sprostredkováva pomoc pri zakladaní spin-off podnikov a vyhľadáva príležitosti na poskytovanie odborných konzultácií priemyselným partnerom zo všetkých oblastí výskumnej činnosti STU. 

Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb) 
InQb je pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktoré sa svojimi aktivitami zameriava na podporu začínajúcich podnikateľov. Novozaloženým firmám poskytuje výhodnejší prenájom za nižšie ceny, ako sú bežné trhové ceny a k tomu aj balíček podporných služieb. Podpora je určená pre všetkých záujemcov, ktorí ešte nemajú založenú firmu, ako aj podnikateľom, ktorí si založili svoju firmu iba nedávno.

STU Scientific, s.r.o.
Spoločnosť bola založená ako jedinečné pracovisko verejnej vysokej školy slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe. Poslaním spoločnosti je podporovať ekonomické zhodnocovanie duševného vlastníctva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), členov jej akademickej obce a jej ďalších partnerov v podnikateľskom prostredí. Myslí sa tým najmä zhodnocovanie nových poznatkov, know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu a inej tvorivej činnosti, jedným z najnovších spôsobov osvedčených vo svete.

logoEurópska aliancia pre inovácie na STU (EAI) 
Regionálna pobočka Európskej aliancie pre inovácie Slovensko (European Alliance for Innovation - Regional Office Slovakia - EAI REO SK) ponúkne potenciálnym partnerom a zainteresovaným aktérom účasť na aktivitách pobočky a priestor na ďalšiu spoluprácu  predovšetkým v oblasti „community building“, ale aj v rámci prípravy a realizácie projektov EÚ, v oblasti technologického transferu a podpory transferu technológií a propagácie malých a stredných podnikov.

 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút je nezávislý orgán EÚ, ktorý Európska únia vytvorila v roku 2008 s cieľom posilniť inovačnú schopnosť Európy. EIT je neoddeliteľnou súčasťou programu Horizont 2020, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.