Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Institute of Life Long Learning (English version)

Inštitút celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity (ICV.STUBA.SK) je pracoviskom STU s celouniverzitnou pôsobnosťou. Poslaním inštitútu je príprava, organizácia a zabezpečenie celoživotného vzdelávania v zmysle § 1 odseku 4, písmeno e) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v súlade so zákonom o ďalšom vzdelávaní a čl. 22 Štatútu STU so zameraním hlavne na získanie, zvyšovanie a inováciu profesnej kvalifikácie a rekvalifikácie, vrátane jazykového vzdelávania. ICV poskytuje služby v rozvoji ľudských zdrojov a spolupracuje hlavne s ostatnými súčasťami STU ako aj s inými poradenskými a vzdelávacími inštitúciami podieľajúcimi sa na ich rozvoji. ICV pripravuje, organizačne zabezpečuje a realizuje podľa záujmu spoločenskej praxe celoživotné vzdelávanie vhodne zvolenými formami a metódami hlavne z technických prierezových oblastí a odborov a interdisciplinárnych odborov s cieľom urýchlenia prenosu nových informácií a poznatkov do praxe. Aktivity ICV sa pripravujú a realizujú na týchto jeho pracoviskách:

Útvar riaditeľa
Centrum vzdelávania
Univerzita tretieho veku
Jazykové centrum

Ďalšie informácie o ICV:
Professional MBA in Automotive Industry (AMBA) 
Seniori online
Zoznam národných a medzinárodných projektov ICV


Kontakt na ICV:


číslo telefónu

klapka

Mgr. Regína Remenárová

0917 669 019

9019

Bc. Eva Hotová 

0917 669 456

9456

Ing. Miroslav Babinský

0917 669 548

9548

Ing. Martina Krbaťová

0917 669 526

9526

Ing. arch. Laura Gressnerová, PhD.

0917 669 198

9198

Jazykové centrum

0908 757 761

 

Ďalšie vzdelávanie na STU s možnosťou vyhľadania kurzu

Novinky ICV 

Viac aktualít vrátane starších TU...