Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave


INŠTITÚT
CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA STU


JAZYKOVÉ CENTRUM ICV STU

           

Logo JC

AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

Termín podania prihlášky do 30. 09. 2017*
*TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY SA PREDLŽUJE DO 16.10. 2017

 Jazykové kurzy

  • Kliknutím na názov Popis kurzov zobrazí sa opis jednotlivých úrovní.
  • Kliknutím na Prihláška otvorí sa formulár prihlášky.

Názov modulu

Popis jednotlivých úrovní

Prihláška
a
TERMÍNY

ANGLICKÝ JAZYK
Popis kurzov úroveň A  ̶  C
AJ
NEMECKÝ JAZYK
Popis kurzov úroveň A  ̶  C
NJ
RUSKÝ JAZYK
Popis kurzov úroveň A  ̶  C
RJ
FRANCÚZSKY JAZYK
Popis kurzov úroveň A  ̶  C
FJ
ŠPANIELSKY JAZYK
Popis kurzov úroveň A  ̶  C
ŠJ

Kurzy slovenského jazyka

  • Kliknutím na Názov kurzu / Modulu zobrazí sa učebný plán a učebné osnovy.
  • Kliknutím na Prihláška otvorí sa formulár prihlášky pre jednotlivé kurzy.        

 

KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA PRE ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV

Názov modulu

Opis kurzu

Prihláška

MODUL SLOVENSKÝ JAZYK  A
Opis kurzu
MSJ/A
MODUL SLOVENSKÝ JAZYK  B
Opis kurzu
MSJ/B
MODUL INTENZÍVNY SLOVENSKÝ JAZYK
Opis kurzu
MSJ/IN

Organizácia výučby

Výučba sa uskutočňuje predpoludním a popoludní. Študijné skupiny 8 – 14 osôb.  Lektori kvalifikovaní na výučbu cudzích jazykov. Tradícia vo výučbe jazykov od roku 1989.

Metódy

Prednášky (výklad teórie), demonštračné formy  (ukážky vykladanej látky na konkrétnych príkladoch), tímová práca (dialógy, situačné hry), samostatná práca študentov, individuálne štúdium.

Priebežné  hodnotenie 

Testy, ústna komunikácia

Záverečné hodnotenie 

Test (s úspešnosťou nad  60%) a riadený rozhovor.      

Technické vybavenie, učebné pomôcky 

Moderné klimatizované učebne v centre mesta. Pracovné stoly, PC, spätné projektory, plátna, prehrávače, flipchart, doplňujúce texty vo forme tlačenej, CD, on-line, dataprojektor.     

Po úspešnom absolvovaní kurzu účastník získa osvedčenie.


KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové centrum
Vazovova 5
812 43 Bratislava
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk
Tel.: +421 917 669 198 (Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.)