Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Projekt: PAPILL- Policies And Practices In Lifelong Learning

projekt číslo:  147777-LLP-2008-BG-KA1-KA1NLLS
program: LLP-KA1 - Transversal programme - NLLS (National Lifelong Learning Strategies),
trvanie: 1.1.2009 - 31.12.2009
referencie: www.eupractices.eu

Pratneri:
Human Resource Development Centre BG

Ministry of Education and Science, Directorate 'Policy in VET and Continuing Training' directorate, BG
Comenius University, Faculty of Education ,SK
State Institute of Vocational Education, SK
Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Lifelong Learning,SK
Institute for Sustainable Technologies (ITeE-PIB), PL
Lithuanian Centre for Adult Education and Information, LT
Institute Technology and Education, DE
GOVERNORSHIP OF ISTANBUL, Foreign Affairs and EU Coordination Center , TK
National Agency for Community Programmes in the Field of Education and Vocational Training, RO
Organization for Vocational Education and Training, EL
Foundation for Lifelong Learning Development Innove, EE

Projekt: Realizácia postgraduálneho univerzitného kurzu Professional Master of Business Administration (MBA) so zameraním na automobilový priemysel v regióne strednej Európy (Centrope)
Skratka: "Professional MBA Automotive Industry"

Agentúra: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013http://www.sk-at.eu/
Výzva: 

Dátum podania: 8.4.2008
Trvanie: 36 mes.
Partneri:
VIENNA REGION Wirtschaft.Raum.Entwicklung.GmbH ACVR
Technische Universität Wien
automotive.stuba.skautomotive.tuwien.at

Projekt: BABEL
Agentúra: EACEA
Výzva: Lifelong Learning Programme (LLP) LEONARDO DA VINCI Multilateral project
Dátum podania: 30.2.2008
Trvanie: 24 mes.
Partneri:
BE Securitas Training nv/sa
BE Confederation of European Security Services
SK University of Technology – Institute of Lifelong Learning
BE Lerian-Nti Languages NV
NO Steen & Strøm ASA
NL RVM Vastgoedmanagement
BE Devimo Sud SA

Zoznam už ukončených projektov

1. Názov v slovenčine

2. Názov v angličtine

3. Riešiteľ za STU, Pracovisko STU

4. Zodpovedný riešiteľ

5. Doba riešenia

6. Názov inštitúcie, ktorá poskytla grant na riešenie projektu

7. Pracovisko riešiteľa, partneri, poznámky

8. Referencie

9. Cieľ projektu

 

 

 1. Európska tematická sieť celoživotného univerzitného vzdelávania
 2. EULLearNDis - European University Lifelong Learning Network Dissemination
 3. Babinský, CĎV ICV
 4. Prof. Petras Barsauskas
 5. 2005 - 2007
 6. Erasmus Thematic Network
 7. ISM University of Management and Economics, Kaunas
 8. http://www.eullearn.net/
 9. The Network involve 77 partners from 31 European countries to promote the integration of EULLearN results/products in teaching and learning. We will try to involve other Socrates Thematic Networks in the dissemination activities and we will contribute to the development of National LLL Networks by trying to establish a permanent European structure - European Confederation (FELLOW). We will continue our activities in creating an innovative pilot web-based information exchange portal WELL, launching the Joint Master Programme in LLL, disseminating the Managers' Handbook, and promoting the book on APEL.

 

 

 

 1. Zlepšovanie IT zručností seniorov ohrozených rizikom straty zamestnania, živnostníkov a malých podnikateľov.
 2. Improving IT skills of seniors,..
 3. RNDr. Eleonóra Adlerová, Univerzita tretieho veku pri STU
 4. RNDr. Eleonóra Adlerová
 5. 1.12.2004 až 2007 (pôvodne) 30.6.2006
 6. ESF (MPSVR SR)
 7. Univerzita tretieho veku pri STU
 8. Zlepšovanie IT zručností seniorov ohrozených rizikom straty zamestnania, živnostníkov a malých podnikateľov.

 

 

 

 1. SEN-NET
 2. SEN-NET - Seniors in Network, Grundtvig
 3. Babinský ICV
 4. Vladimir Kucera, dean of Faculty of Electrical Engineering CTU
 5. Faculty of Electrical Engineering CTU
 6. 1.11.2005 - 1.11.2007
 7. Socrates GRUNDTVIG
 8. http://sennet.felk.cvut.cz/
 9. Cieľom projektu SEN-NET je vytvoriť učebné materiály pre vzdelávanie seniorov v IKT, ktoré môžu spravovať novo kvalifikovaní alebo skúsení učitelia v oblasti vzdelávania a prípravy seniorov v používaní IKT tak, aby sa seniori mohli stať členmi e-spoločnosti. V rámci projektu budeme budovať sieť vzdelávateľov a učiteľov, aby si mohli vymieňať skúsenosti a materiály.

 

 

 

 1. Neighbours (Susedia)
 2. European Cooperation Projects and Grundtvig Training Courses (Grundtvig 1)
 3. Babinský ICV
 4. Marek Nikel, Euro-Projektservis
 5. 01.10.2006 - 30.09.2008
 6. Socrates GRUNDTVIG
 7. Euro-Projektservis,Závadka,SR
 8. http://neighbours.spsa.sk/
 9. Projekt sa snaží zvyšovať internetovú gramotnosť cieľovej skupiny ľudí vo veku nad 50 rokov v menších mestách a vidieckom prostredí so žiadnymi alebo nízkymi počítačovými zručnosťami, ukázaním im možností a výhod používaním internetu na komunikáciu o ich myšlienkach, záujmoch a potrebách.

 

 

 

 1. E-learning na STU
 2. E-learning at STU
 3. Babinský STU
 4. Ing. Miroslav Babinský
 5. od 1. 9. 2006 - 2007
 6. MŠ SR
 7. ICV STU
 8. http://www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=2711
 9. Všeobecným cieľom je uskutočniť organizačnú a technickú zmenu na STU tak aby sa e-learning stal organickou súčasťou výučby ako pre študentov tak aj pre učiteľov. Cieľom je ako implementácia softwarového a hardwarového riešenia a vytvorenie multiprofesionálneho organického tímu, ktorého činnosť bude cielene zameraná na implementáciu e-learningu na STU.

 

 

 

 1. Projekt EU e-learning @lf@-bet@
 2. EU e-learning project @lf@-bet@
 3. Babinský CĎV ICV
 4. Mrs Lucia Perona
 5. od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006
 6. EAEA
 7. Associazione Formazione 80, Torino, Taliansko.
 8. http://alphabetaproject.free.fr/
 9. Official language of the project is French and therefore we will establish "Zone d'Echange" collect Identification des expériences, Collecter les informations,Analyser les "bonnes pratiques"

 

 

 

 1. Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pedagogických pracovníkov v oblasti integrácie ohrozených skupín detí a mládeže
 2. Prointegra
 3. Babinský CĎV ICV
 4. PhDr. Eva Končoková
 5. od 1. 10. 2005 do 30. apríla 2007
 6. MŠ SR
 7. Nadácia Škola dokorán
 8. http://www.prointegra.sk/
 9. "Zvysenie kvalifikacneho potencialu a adaptability pedagogickych pracovnikov v oblasti integracie ohrozenych skupin deti a mladeze - ProIntegra". Hlavný cieľ projektu: Celkový cieľ projektu je zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability súčasných a potenciálnych pedagogických pracovníkov z aspektu integrácie  ohrozených skupín detí a mládeže, prostredníctvom špecializovaného školiaceho programu založenom na novej modernej vzdelávacej technológii.

 

 

 

 1. Kariérne poradenstvo na stredných školách
 2. Career counselling for secondary schools
 3. Babinský CĎV ICV
 4. PhDr. Juraj Dúbrava
 5. od 1. 1. 2005 do 31. 9. 2007
 6. MŠ SR
 7. CEVAP. Spoločný ESF projekt: občianske združenie CEVAP, Pedagogická fakulta UK a ICV STU
 8. www. karieroveporadenstvo.sk
 9. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň práce stredných škôl v oblasti poradenstva o zamestnaniach a povolaniach. Kvalitne pripraviť absolventov stredných škôl na pohyb na trhu práce. Rozvíjať ponuku verejných vzdelávacích inštitúcií, rozvíjať kvalifikáciu učiteľov pre efektívnu prípravu študentov na trh práce.

 

 

 

 1. Seniori online bez bariér
 2. Seniors online
 3. Babinský CĎV ICV
 4. Ing. Miroslav Babinský
 5. od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
 6. MDaSP
 7. CĎV ICV,partner o. združenie Regióny
 8. http://www.senior.sk/
 9. Získanie, nadobúdanie a rozvoj počítačových znalostí a zručností pre znevýhodnené skupiny

 

 

Projekt ESF
Budovanie systému a programu celoživotného vzdelávania zamestnancov univerzít

Spolok absolventov a priateľov FEI STU

Ing. Alžbeta Vajdová

od 20. 12. 2004 do 31. 12. 2006

MŠ SR

 

Projekt ESF
Príprava na e-vzdelávanie

Slovenská e-akadémia

doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

od 1.1.2005 do 31.12.2006

MŠ SR

 

Projekt ESF
Rozvoj ľudských zdrojov pre výskum a vývoj v oblasti automatizácie

Slovenská e-akadémia

doc. Ing. Mikuláš Huba, PhD.

od 1.1.2005 do 31.12.2006

MŠ SR

 

Projekt ESF
Program ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyselnej automatizácie a informačných technológií

FChPT STU

prof. Ing. Miroslav Fikar, PhD.

od 1.1.2005 do 31.12.2006

MPSV SR

 

Projekt ESF
Skvalitnenie prípravy študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na ich budúce povolanie

FEI STU

Ing. Katarína Žáková, PhD.

od 1.1.2005 do 31.12.2006

MŠ SR