Prejsť na obsah
Univerzita

Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
  

Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver MORAVČÍK

Oliver Moravčík je od roku 2015 prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj, 26.4.2021 ho AS STU poveril výkonom funkcie rektora STU. Predtým pôsobil ako dekan MTF STU (2006-2014) a ešte skôr ako prodekan. V rokoch 1994 – 1998 pôsobil ako predseda Akademického senátu MTF. Bol tiež riaditeľom ústavu Advanced Technologies Research Institute pri UVP Cambo Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave (MTF STU).  Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ. Ťažiskom pedagogických aktivít prof. Moravčíka sú prednášky v oblasti automatizácie, aplikovanej informatiky a Ekonomiky a riadenia. Úspešne viedol 9 bakalárov, 68 inžinierov a 4 doktorandov. Publikoval viac ako 160 vedeckých a odborných publikácií a článkov doma i v zahraničí knižne, v časopisoch a zborníkoch konferencií. Od roku 1992 je členom Vedeckej rady STU, členom vedeckých rád jej fakúlt (MTF, FIIT STU), SjF ŽU, SjF TUKE od roku 1996 až do súčasnosti.

Mimoriadne úspešné boli jeho rozvojové aktivity pri získavaní vedeckých a vzdelávacích grantov zo štrukturálnych fondov Európskej únie (doteraz cca 90 miliónov EUR). Výsledkom je realizácia Univerzitného výskumného parku STU s dislokáciou v Trnave – CAMBO, zameraného na výskum materiálov a ich analýzy pomocou iónových technológií a taktiež automatizácie a informatizácie technologických procesov.

V oblasti riešenia projektov bol hlavným riešiteľom a riešiteľom niekoľko desiatok domácich i medzinárodných výskumných projektov a projektov aplikovaného výskumu, vrátane projektov PHARE Tempus I a II, FP7 a NATO, napr.:

  • PROMAN W – Projektmanagementsystem fϋr wissenschaftliche Projekte, spoločný projekt IFW Dresden, FZD Dresden-Rossendorf a MTF STU, koordinátor softvérového návrhu, 1996-99
  • PTP I/II č. 1054 - Partnership for tomorrow – Association of Canadian Universities, University of Alberta/Edmonton, Quality Assesment System in Higher Education, hlavný riešiteľ projektu 2002 – 2004
  • Diversity - Improving the gender diversity management in materials research institutions, FP7, hlavný riešiteľ slovenského účastníka, 2009-2011
  • Národný projekt “ VŠ ako motory rozvoja vzdelanostnej spoločnosti”
  • grant EU z výzvy H2020 TEAMING v roku 2015

Najvýznamnejšie vedecké vyžiadané prednášky: „Evaluationsverfahren in Softwaretechnik“, „Modelling of Software Systems Using UML“, Technische Universität Ilmenau, Institut Biomedizinische Technik und Informatik, SRN, 2005 a 2006; „UML in Software Design“, Forschungszentrum Dresden Rossendorf, 2007; „LRKO Monitoring System“, University of Zagreb, Faculty of Informatics, Chorvátsko, 2007.

Ocenenia osobnosti prof. Moravčíka:

  • 28.01.2013 - Vedecká rada Kalašnikovovej štátnej technickej univerzity v Iževsku/Ruská federácia, udelila čestný doktorát „doktor honoris causa – Dr.h.c“.
  • 6.07.2013 - rektorka Vysokej školy v Kecskeméte/Maďarsko udelila čestný titul Professor Collegii Honoris Causa.
  • 25.03 .2013 – minister školstva udelil Ocenenie Veľká medaila sv. Gorazda
  • 20.01.2013 – rektor STU udelil Pamätný list stromu poznania
  • 2010 – udelenie Leibnizovej medaily od Leibnzforschungsgemeinschaft/Spolková republika Nemecko... 

Adresa:
Rektorát
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Tel.:
+421 905 930 247
Fax:
02/5249 9384

E-mail:
oliver.moravcik@stuba.sk
rector@stuba.sk