Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV STU, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM O MOBILITU NA ZAHRANIČNEJ VYSOKEJ ŠKOLE:


Kto sa môže prihlásiť?

Každý študent zapísaný na štúdium na STU (všetkých stupňov a foriem štúdia), ktorý absolvoval prvý ročník bakalárskeho štúdia.

Aká môže byť dĺžka výmennej zahraničnej mobility?

Dĺžka mobility študenta podlieha podmienkam medzinárodného programu alebo štipendijnej schémy a trvá maximálne jeden akademický rok.

Ako sa možno prihlásiť na zahraničnú mobilitu?

Mobilita študenta na zahraničnej vysokej škole musí byť formálne zabezpečená pred vycestovaním, počas pobytu a po návrate študenta na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave povinnými dokladmi. Nižšie uvedené materiály študent odovzdá zodpovednej osobe na fakulte.

 

MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY ALEBO ŠTIPENDIJNÉ SCHÉMY, V RÁMCI KTORÝCH MÔŽE ŠTUDENT ABSOLVOVAŤ ZAHRANIČNÚ VÝMENNÚ MOBILITU

PRED VYCESTOVANÍM NA ZAHRANIČNÚ MOBILITU

POČAS MOBILITY NA ZAHRANIČNEJ VYSOKEJ ŠKOLE

PO NÁVRATE Z MOBILITY - UZNANIE ABSOLVOVANÉHO ŠTÚDIA

 

MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY ALEBO ŠTIPENDIJNÉ SCHÉMY, V RÁMCI KTORÝCH MÔŽE ŠTUDENT ABSOLVOVAŤ ZAHRANIČNÚ VÝMENNÚ MOBILITU


PRED VYCESTOVANÍM NA ZAHRANIČNÚ MOBILITU

Pred vycestovaním na mobilitu na zahraničnú vysokú školu sa študent musí informovať  na študijnom/pedagogickom  oddelení fakulty o  povinnostiach voči materskej fakulte (nahlásenie mobility, oznámenie neprítomnosti apod.).  Študent musí odovzdať nasledujúce materiály:

 1. Prihláška na výmennú zahraničnú mobilitu
  Študent použije tlačivo príslušného medzinárodného programu, štipendijnej schémy, nadačnej organizácie alebo prijímajúcej vysokej školy.
  Ak program nemá tlačivo prihlášky alebo ak ide o mobilitu v rámci zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou, študent použije Application Form for Exchange Student - Prihláška na mobilitu.
 2. Zmluva o obsahu štúdia
  Zmluva o obsahu štúdia musí byť uzatvorená medzi študentom, príslušnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou. Študent použije tlačivo príslušného výmenného mobilitného programu, štipendijnej alebo nadačnej organizácie alebo prijímajúcej vysokej školy. Ak program nemá tlačivo "Zmluvy o obsahu štúdia" alebo ak ide o mobilitu v rámci zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou, študent použije Learning Agreement for Exchange Student - Zmluva o obsahu štúdia.
 3. Výpis výsledkov celého absolvovaného štúdia vyhotovený v anglickom jazyku.
 4. Potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka
  Podľa požiadaviek prijímajúcej univerzity alebo certifikát, štátnica.
 5. Doklad o poistení na dobu pobytu v zahraničí 
 6. Doklad o prijatí na mobilitu na zahraničnú vysokú školu
  Doklad vystavený a potvrdený prijímajúcou zahraničnou vysokou školou.


POČAS MOBILITY NA ZAHRANIČNEJ VYSOKEJ ŠKOLE

Počas mobility na zahraničnej vysokej škole je študent povinný riešiť akékoľvek nevyhnutné zmeny, ktoré nastali v obsahu štúdia voči pôvodne schválenej zmluve o obsahu štúdia. 
Žiadosť o zmeny v zmluve doručí študent elektronicky koordinátorovi zahraničných mobilít príslušnej fakulty/ústavu do jedného mesiaca od príchodu na zahraničnú vysokú školu. Študent použije tlačivo Changes in Learning Agreement - Zmeny v obsahu štúdia.
Zmeny v obsahu štúdia schvaľuje prijímajúca vysoká škola, garant študijného programu, prodekan pre vzdelávanie príslušnej fakulty a študent. Za univerzitné ústavy schvaľuje zmeny garant študijného programu a riaditeľom ústavu poverená osoba. Odpoveď na žiadosť o zmeny v zmluve o obsahu štúdia musí byť študentovi doručená do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti.


PO NÁVRATE Z MOBILITY - UZNANIE ABSOLVOVANÉHO ŠTÚDIA

Po návrate z mobility na zahraničnej vysokej škole predloží študent fakulte:
- Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility,
- výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený prijímajúcou vysokou školou,
- sylaby absolvovaných predmetov,
- Learning Agreement,
- Changes in Learning Agreement (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia),
- v prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na prijímajúcej vysokej škole.

Uznávanie štúdia absolvovaného študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zahraničnej mobilite sa realizuje v súlade so Smernicou rektora č. 5/2020.  

INFORMÁCIE O MOŽNOSTI MOBILITNÉHO POBYTU ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV NA STU V BRATISLAVE:

Pobyt - mobilita zahraničného študenta na STU sa riadi  Smernicou rektora 5/2020 - SR.

Každý zahraničný študent zapísaný na zahraničnej vysokej škole (všetkých foriem a stupňov štúdia) ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia, môže absolvovať časť štúdia, tzv. mobilitu na STU v Bratislave.

Takisto Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov v § 58a definuje pojem akademická mobilita.