Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Erasmus+ ICM 2020

Erasmus+ ICM 2019

Erasmus+ ICM 2018

Erasmus+ ICM 2017

Erasmus+ ICM 2016

 

Výberové kritéria pre študentov a zamestnancov STU na Erasmus+ mobility (schválené na Kolégium rektora dňa 10.02.2020)

Internacionalizačná stratégia STU v projekte Erasmus+ ICM

Podmienky účasti:

Programu sa môžu zúčastniť študenti 2. alebo 3. stupňa štúdia na príslušnej fakulte po konzultácii s koordinátorom projektu a garantom študijného programu.
V rámci ICM sú povolené iba študijné mobility v trvaní od 3 - 5 mesiacov, v závislosti od konkrétnej krajiny.
Pre viac informácií je potrebné kontaktovať priamo fakultného koordinátora projektu alebo ÚMV (Mgr. Michaela Briatková)

Dĺžka mobility v rámci ICM sa zarátava do celkovej dĺžky všetkých Erasmus+ mobilít (klasický Erasmus+ študijný pobyt aj Erasmus+ pracovná stáž). Platí, že na jednom stupni štúdia nesmie celková dĺžka mobilít presiahnuť 12 mesiacov.

 

Financovanie mobilít:

Každému ICM účastníkovi (študenti, zamestnanci, pedagógovia) prináleží finančná podpora na individuálne náklady a cestovné náklady podľa vzdialenostného pásma.

Sadzby platné pre aktuálne obdobie

.

Náležitosti pred vycestovaním:

- Nominačný list – Learning Agreement – Akceptácia – Cestovné poistenie – Letenky – Víza – Zmluva o poskytnutí grantu

V prípade zamestnancov je nutné doloženie cestovného príkazu v závislosti na krajinách dostupných pre programové obdobie (2017).

Po úspešnom fakultnom výberovom konaní je potrebné na ÚMV doručiť nominačný list podpísaný účastníkom a koordinátorom projektu.

ÚMV posiela nominačné listy na zahraničnú inštitúciu a po ich akceptovaní si účastník môže pripravovať Dohodu o štúdiu – Learning agreement, ktorý musí byť schválený oboma inštitúciami.

Účastník je povinný si zabezpečiť komerčné cestovné poistenie zahŕňajúce minimálne liečebné náklady a úrazové poistenie. Kópia komerčného poistenia sa prikladá k zmluve o poskytnutí grantu, ktorú vyhotoví ÚMV a ktorá musí byť odpísaná pred vycestovaním. Letenky a víza si účastníci zabezpečujú sami za pomoci ÚMV.

.

Náležitosti po ukončení mobility:

- Potvrdenie o účasti – Výpis výsledkov – Vyplnenie záverečnej on-line správy – Boarding Pass / cestovný lístok

Po ukončení mobility musí každý účastník doručiť na ÚMV potvrdenie o účasti s konkrétnymi dátumami podľa zmluvy o poskytnutí grantu, potvrdený výpis výsledkov zo zahraničnej inštitúcie a Boarding Pass / cestovný lístok. V on-line systéme Mobility Tool účastník vyplní záverečnú správu z mobility.

P.