Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Kontakt:

Útvar medzinárodných vzťahov STU (UMV STU)
Vazovova 5  812 43 Bratislava

email: international@stuba.sk

Stránkové hodiny UMV STU:

Pondelok:     9.00 hod. - 12.00 hod.  
Utorok: 9.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod.  - 15.00 hod.
Streda: 9.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod.  - 15.00 hod.

 

NA PRACOVNÚ STÁŽ JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO ROKA. PRIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAŤ, BUDE ZARADENÁ DO ZOZNAMU PRIHLÁŠOK.

Finančné možnosti grantu Erasmus+ STU umožňujú realizovať pracovné stáže pre študentov a budúcich absolventov na max. dobu 4 mesiace.

 1.  Čo je Erasmus+ stáž? 
 
2.  Kto sa môže stať Erasmus+ stážistom?
 
3.  Aká môže byť dĺžka Erasmus+ stáže
 
4.  Kedy možno realizovať stáž? 
 
5.  Kde možno stáž realizovať a kde nie? 
 
6.  Ako sa možno stať ERASMUS+ stážistom a kedy je uzávierka podávania prihlášok? 
 
7.  Čo si musí študent/absolvent vybaviť pred vycestovaním?
 
8.  Čo musí študent/absolvent pred vycestovaním odovzdať na ÚMV STU, aby mu mohla byť vyhotovená zmluva na grant?
  
9. Kedy študent/absolvent podpisuje zmluvu na Erasmus+ grant a kedy grant dostane. Podmienky platby 
   
10. Čo musí študent/absolvent urobiť po príchode do podniku?  
 
11. Čo študent odovzdá na ÚMV STU do 14 dní po ukončení stáže? 
  

 Prezentácia Erasmus+ stáž

Mesačné granty na Erasmus+ mobility                                                             

Zoznam Erasmus+ stážistov v roku 2017/2018
Zoznam Erasmus+ stážistov v roku 2018/2019
Zoznam Erasmus+ stážistov v roku 2019/2020

                                 

           
1. Čo je Erasmus+ stáž? 
  Stáž je obdobie, ktoré študent alebo absolvent strávi v podniku alebo v organizácii v štátoch Európskej úniečiastočnou finančnou podporou z Európskej únie. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce Európskeho spoločenstva, získať odborné a praktické zručnosti a lepšie pochopiť hospodárske a sociálne podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností. Praktická stáž je iný výraz pre používané termíny "odborný výcvik" alebo "prax". Viac informácií o programe Erasmus+ si môžete prečítať na web stránkach Európskej únie alebo na web stránkach SAAIC
        
Financovanie
Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné.
Finančná podpora nemusí pokrývať všetky náklady spojené s mobilitou, preto odporúčame študentom počítať i s vlastným spolufinancovaním mobility.
Študent sa môže dohodnúť s prijímajúcou organizáciou i na osobitnom finančnom ohodnotení, resp. inom bonuse zo strany prijímajúcej organizácie.
Študent môže žiadať i o nulový grant (nepožaduje žiadnu finančnú podporu), avšak študent má status Erasmus+ študenta a má rovnaké povinnosti ako študenti s prideleným grantom.
 
2. Kto sa môže stať Erasmus+ stážistom?
a) Každý študent, ktorý je v čase realizácie stáže riadne zapísaným študentom STU alebo
b) Každý absolvent, ktorý zrealizuje stáž do 1 roka po ukončení štúdia. Budúci absolventi bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia môžu podať prihlášku na stáž s požadovanými tlačivami priebežne počas posledného roka štúdia najneskôr však do dňa termínu štátnych skúšok a
c) Je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
d) Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.
 
3. Aká môže byť dĺžka Erasmus+ stáže?
a) Minimálna dĺžka pracovnej stáže je 2 mesiace. Vzhľadom na pridelený grant Erasmus+ na STU, predpoklad trvania stáže študenta/absolventa je max 4 mesiace.
Študent/absolvent ešte pred odovzdaním dokumentov komunikuje s útvarom medzinárodných vzťahov obdobie trvania stáže vzhľadom na kapacitné a finančné možnosti grantu Erasmus+ STU.
b) Študent môže realizovať mobilitu na stáž počas každého stupňa štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia. Absolvent musí zrealizovať pracovnú stáž do 1 roka po ukončení štúdia.
c)

Na každom stupni štúdia môže študent absolvovať maximálne 12 mesiacov mobilitného pobytu.
Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ stáž a Erasmus+ štúdium.
Príklady:
1) V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 4 mesačnú Erasmus mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium ešte môže absolvovať napr. Erasmus+ 5 mesačnú stáž alebo napr.: 5 mesačné štúdium a  ešte 3 mesačnú stáž. (4+5+3 = 12)
2) V 1. ročníku Ing. štúdia môže študent absolvovať napr.: 4 mesiace na stáž. Kým ukončí Ing. štúdium môže absolvovať ešte napr.: 5 mesiacov na štúdium alebo na stáž a ešte 3 mesačnú stáž. (4+5+3 = 12)
Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov.

d)

Absolvent môže absolvovať stáž maximálne do jedného roka od ukončenia štúdia.
Maximálne sa môže absolvent zúčastniť mobility v trvaní 12 mesiacov, pričom do tohto obdobia sa zarátavajú aj mobility za predchádzajúci stupeň vzdelávania.
Príklad: Ak bol na druhom stupni na 8-mesačnom pobyte, môže ako absolvent druhého stupňa ísť už len na 4-mesačnú stáž.

e) Mobilitu na stáž môžu absolvovať aj študenti, ktorí už boli na mobilite počas programu Erasmus v rokoch 2007-2014.
 
4. Kedy možno realizovať stáž?
Stáž možno realizovať v priebehu zimného alebo letného semestra alebo počas letných prázdnin.
 
5. Kde možno stáž realizovať?
V podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva. Študent si podnik môže nájsť sám alebo v spolupráci s fakultou. Inšpirujte sa výberom štátu a podniku na základe skúseností bývalých Erasmus študentov STU  alebo záverečnými správami z Erasmus mobilít študentov celého Slovenska.
Pracovnú stáž možno realizovať v členských krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku a Macedónsku.
Kde nemožno stáž realizovať?
a) európske inštitúcie a iné orgány EÚ vrátane európskych agentúr;
b) organizácie, ktoré riadia európske programy;
c) národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého študent pochádza.
 
6. Ako sa možno stať ERASMUS+ stážistom a kedy je uzávierka podávania prihlášok?
a)

Prihláška

- Ak má záujem študent/absolvent o absolvovanie pracovnej stáže, ako prvé si musí vyplniť tlačivo prihlášky. V ňom uvedie základné údaje o plánovanej mobilite - inštitúciu, štát, predpokladanie trvanie mobility. Absolventi musia požiadať o grant (zaslať prihlášku) ešte počas štúdia na STU.
- Každá prijatá prihláška je zaradená do vyššie uvedenej tabuľky/zoznamu Erasmus+ stážisti 2016/17 a v poznámke je uvedený stav prihlášky.
- V bode 3 a) je uvedená bližšia informácia o možnom trvaní stáže.
- Dĺžka pracovnej stáže môže byť upravená vzhľadom na kapacitné a finančné možnosti grantu Erasmus+ pre STU.
- Vyplnené,  podpísané a oscanované tlačivo študent/absolvent zašle e-mailom na Útvar medzinárodných vzťahov STU inštitucionálnemu koordinátorovi.
- Inštitucionálny koordinátor kontaktuje študenta/absolventa a dokomunikuje s ním podrobnosti a možnosti realizácie pracovnej stáže.
- Po odkomunikovaní a dohodnutí podmienok absolvovania stáže s inštitucionálnym koordinátorom a minimálne 2 týždne pred vycestovaním študent/absolvent odovzdá na ÚMV STU kompletne vyplnené, opečiatkované a podpísané originály nižšie uvedených materiálov  b), c),  d).

b)

Learning Agreement for Traineeship

Learning Agreement for Traineeship je dohoda o pracovnom programe, ktorý bude študent/absolvent realizovať počas stáže v zahraničnom podniku.
-  Dohodu si študent pripraví v spolupráci s garantom svojho študijného programu a prodekanom pre vzdelávanie.
-  Dohodu musí schváliť podpisom a pečiatkou garant študijného programu a prodekan pre vzdelávanie.
-  Dohodu treba vyhotoviť a podpísať v 3 exemplároch:
   . Jeden originál si ponechá študent.
   . Druhý originál si ponechá prijímajúci podnik.
   . Tretí originál zostáva súčasťou zložky študenta na ÚMV STU na účely kontroly a auditu. 
-  Prijímajúci podnik musí dohodu schváliť podpisom a pečiatkou.
-  Prijímajúci podnik pošle poštou 2 originály Learning Agreement for Traineeship spolu s Akceptačným listom na adresu:
   Slovenská technická univerzita v Bratislave, Útvar medzinárodných vzťahov, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovensko,
   alebo materiály naskenované e-mailom na adresu: international@stuba.sk.

c)

Akceptačný list

Akceptačný list vystavuje prijímajúci podnik a vyjadruje v ňom akceptáciu študenta/absolventa na Erasmus stáž na dohodnuté časové obdobie.
-   Akceptačný list musí byť vyhotovený na hlavičkovom papieri prijímajúceho podniku.
-   Akceptačný list musí byť  opečiatkovaný a podpísaný konzultantom (osobou zodpovednou za dohľad nad študentom).
-   Akceptačný list pošle prijímajúci podnik poštou na adresu: Slovenská technická univerzita v Bratislave,
    Útvar medzinárodných vzťahov, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovensko, alebo naskenovaný e-mailom
    na adresu: international@stuba.sk.

d)

Absolventi: kópia diplomu k ukončenému štúdiu, alebo potvrdenie o ukončení štúdia.

        
7. Čo si musí študent/absolvent vybaviť pred vycestovaním?
a) On-line jazykový test. Všetci účastníci musia absolvovať on-line hodnotenie jazykových schopností pred mobilitou a na konci mobility.  Výsledok on-line hodnotenia jazykových schopností nesmie slúžiť ako oficiálny doklad o jazykových kompetenciách študenta.
Výsledok testu nemá vplyv na účasť na Erasmus+ mobilite študenta/absolventa, slúži ako prieskumný nástroj Európskej komisie.
Študent/absolvent dostane link na jazykový test na svoju e-mailovú adresu.
b) Ubytovanie v zahraničí.
Prijímajúci podnik môže poskytnúť ubytovanie alebo pomôcť pri jeho hľadaní, inak si študent/absolvent ubytovanie vybavuje sám.
Webové stránky o dostupných možnostiach ubytovania:
https://housinganywhere.com/
https://erasmusu.com/en/erasmus-student-housing
https://eurasmus.com/en/student-room-accommodation/
https://www.uniplaces.com/
c) Cestovné lístky.
Študent/absolvent si samostatne zabezpečí cestovný lístok, letenku alebo iný druh dopravy. 
d) Povinné zdravotné poistenie (Európsky zdravotný preukaz poistenca). 
Kópiu študent/absolvent odovzdá na ÚMV STU pred vycestovaním. 
e)

Komerčné poistenie uzavreté na celú dĺžku pobytu, ktoré zahrňuje:
- poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu
pokrývajúce škodu spôsobenú študentom na pracovisku, spolu s popisom toho, čo pokrýva,
- úrazové poistenie, pokrývajúce škodu spôsobenú študentovi na pracovisku, spolu s popisom toho, čo pokrýva, ak takéto poistenie neposkytne študentovi prijímajúci zahraničný podnik (v niektorých krajinách sú zamestnanci a stážisti poistení zamestnávateľom zo zákona),
- poistenie liečebných nákladov pre prípad špeciálnych lekárskych zákrokov, spolu s popisom toho, čo pokrýva.

Poistenie doporučujeme uzavrieť cez produkt na stránke www.erapo.sk, ktorý je vytvorený priamo pre účely Erasmus+ mobilít. Produkty ponúkané poisťovňami pokrývajúce hore spomínané udalosti sa väčšinou sťahujú len na turistický pobyt. Študenti majú na poistenie erapo zľavu 30%.

Poistenie musí byť uzavreté na celú dĺžku pobytu nepretržite. Niektoré typy celoročného poistenia sú platné iba na určitý počet dní nepretržitého pobytu (napr. na prvých 30, 60, 90 dní)! V prípade takéhoto typu poistenia, je potrebné sa dopoistiť na ostané dni. Treba sa vopred uistiť v poisťovni aký typ poistenia potrebujete podľa dĺžky Vašej stáže.

f) Zrušenie stážového pobytu.
Ak študent/absolvent  z nejakého dôvodu nemôže vycestovať na plánovanú Erasmus+ stáž, ihneď túto skutočnosť nahlási na ÚMV STU. 
g)

Je vhodné informovať sa na študijnom/pedagogickom  oddelení materskej fakulty STU o potrebe nahlásenia vycestovania príp. ďalších povinnostiach pri vycestovaní na mobilitu.

mmm

8. Čo musí študent/absolvent pred vycestovaním odovzdať na ÚMV STU, aby mu mohla byť vyhotovená zmluva na grant?
Nižšie uvedené materiály k vycestovaniu na Erasmus+ mobilitu odovzdá študent/absolvent osobne v čase úradných hodín. Ak je mimo Bratislavy alebo Slovenska pošle materiály poštou na adresu ÚMV STU, alebo materiály odovzdá študentom poverená osoba. Mimo úradných hodín možno materiály nechať v podateľni rektorátu na Vazovovej 5 (prízemie hlavnej budovy rektorátu).
a) Kópia povinného zdravotného poistenia.
Európsky zdravotný preukaz poistenca.
b)

Kópia komerčného poistenia.
Poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov.

Poistenie musí byť uzavreté na celú dĺžku pobytu nepretržite. Niektoré typy celoročného poistenia sú platné iba na určitý počet dní nepretržitého pobytu (napr. na prvých 30, 60, 90 dní)!

c) Tlačivo o osobnom účte
Osobný účet musí byť vedený v ktorejkoľvek banke v SR a majiteľom účtu musí byť študent/absolvent. Informácia o účte tvorí súčasť zmluvy na grant. Na tento účet bude študentovi/absolventovi prevedený grant EU.
d) Tlačivo s údajmi o kontaktnej osobe/osobách v núdzi.
e) Študent, ktorý bude v čase Erasmus+ pracovnej stáže poberať sociálne štipendium, doloží rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia na daný akademický rok. Rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia sa vydávajú obvykle až v októbri alebo v novembri, teda v čase, keď študent už môže byť v zahraničí. Toto rozhodnutie možno doručiť na ÚMV STU poštou alebo prostredníctvom poverenej osoby. Študentovi s priznaným sociálnym štipendiom bude vyhotovený dodatok k zmluve na grant a bude mu pridelený vyšší grant (pozri v tabuľke grantov) a to aj spätne, teda na všetky mesiace a dni pracovnej stáže v zahraničí. Študenti poberajúci sociálne štipendiá majú nárok na zvýšenie základného grantu o 50 Eur na mesiac
          
9. Kedy študent/absolvent podpisuje zmluvu na Erasmus+ grant a kedy grant dostane. Podmienky platby

a)

Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž študenta/absolventa  (zmluva na grant)
Zmluva obsahuje informáciu o podmienkach vyplatenia finančných prostriedkov, záväzky študenta/absolventa, ktorých splnenie je opodstatnením nároku na grant a ich nesplnenie môže viesť k strate nároku na grant a tiež obsahuje práva Erasmus+ študenta/absolventa.
Zmluvu na grant, ktorú vypracuje rektorátny útvar medzinárodných vzťahov (ÚMV STU), podpíše iba ten študent/absolvent, ktorý odovzdal všetky materiály k vycestovaniu a má ich v poriadku. Študent/absolvent podpisuje zmluvu na grant osobne v úradných hodinách. V prípade, keď študent/absolvent nemôže prísť podpísať zmluvu na grant osobne, môže splnomocniť inú osobu, ktorá predloží originál notársky overeného splnomocnenia. Originál splnomocnenia sa prikladá k zmluve na grant.

Zmluva na grant musí byť podpísaná pred vycestovaním na stáž.

b)

Potvrdenie o nástupe na pobyt 
Zahraničnou firmou potvrdené tlačivo môže študent/absolvent poslať zo zahraničia e-mailom (naskenovaný originál). Originál tlačiva študent/absolvent odovzdá na ÚMV STU po návrate zo stáže. Po obdržaní tlačiva ÚMV STU vystaví žiadosť na prevod grantu na účet študenta/absolventa.

Súčasťou tohto dokumentu je aj Potvrdenie o ukončení pobytu, ktoré si dá študent/absolvent potvrdiť na konci pobytu. Odporúčame študentom/absolventom, aby si tlačivo vyplnili sami a prijímajúcu firmu požiadali o podpis a pečiatku. Dátum nástupu na stáž musí byť zhodný s dátumom začiatku mobility uvedeným v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku.

 

Podmienky platby:

Do 30 kalendárnych dní od podpísania Erasmus+ zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na stáž oboma stranami a po doručení potvrdenia o nástupe na pobyt (stáž) bude účastníkovi vyplatených na osobný účet 80% z finančnej podpory (grantu).

Podanie on-line správy a doručenie všetkých potrebných dokumentov k ukončeniu mobility (bod č. 11) sa považuje za žiadosť o vyplatenie doplatku vo výške 20% z finančnej podpory (grantu).

Študenti/absolventi sú povinní mať v AISe zadané číslo bankového účtu, na ktorý sa vyplatí grant.

    
10. Čo musí študent/absolvent urobiť po príchode do podniku?
a) Akékoľvek zmeny voči schválenej ERASMUS dohode o pracovnom programe stáže a Záväzku k zabezpečeniu kvality stáže, ktoré študent zistí po príchode do podniku, musí študent v spolupráci s podnikom zdokumentovať do jedného mesiaca po nástupe do podniku a zabezpečiť odsúhlasenie všetkými troma zmluvnými stranami.
c) Ak sa študent/absolvent rozhodne predčasne vrátiť alebo skrátiť svoj pobyt, ihneď o tom písomne informuje ÚMV STU, lebo by sa mohol vystaviť situácii, že bude musieť vrátiť celý grant.
d) Zamestnanci ÚMV realizujú námatkovo kontroly študentov STU na stážach.
e) Ak má študent/absolvent problémy, ktoré nezvláda samostatne, ihneď o tom informuje ÚMV STU.
        
11. Čo študent odovzdá na ÚMV STU do 14 dní po ukončení stáže?
a) Traineeship certificate
Traineeship certificate je dokument, v ktorom zahraničný supervisor vyhodnotí všetky aspekty práce študenta/absolventa v podniku/firme. Supervisor hodnotí nadobudnuté znalosti, zručnosti, intelektuálne a praktické, ako aj kompetencie nadobudnuté počas odbornej stáže v podniku/firme.
Vyhodnotenie - Traineeship certificate musí obsahovať originál podpisu supervisora, pečiatku podniku/firmy a dátum vystavenia. 
b) Potvrdenie o ukončení pobytu (bod 9b)
Odporúčame študentovi/absolventovi, aby si tlačivo vyplnil sám a prijímajúci podnik požiadal iba o podpis a pečiatku. Dátum ukončenia stáže musí byť zhodný s dátumom ukončenia Erasmus+ mobility uvedeným v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku. Odovzdať treba originál tlačiva.
c) Potvrdenie o nástupe na pobyt (bod 9b). Odovzdať treba originál tlačiva.
d) Správa študenta/absolventa z Erasmus+ mobility. 
Informáciu o prístupe k správe a priamy link na vyplnenie správy vygeneruje Mobility Tool a zašle študentovi/absolventovi na jeho e-mailovú adresu po ukončení mobility. Študent/absolvent správu v Mobility Tool vyplní on-line a potvrdí stlačením tlačidla "submit", správu netreba vytlačiť.
Ak je študent/absolvent mimo Bratislavy alebo Slovenska a teda sa nemôže na ÚMV STU dostaviť osobne v čase úradných hodín, môže hore uvedené materiály poslať na ÚMV STU poštou, alebo cez poverenú osobu. Mimo úradných hodín možno materiály nechať v podateľni rektorátu na Vazovovej 5 (prízemie hlavnej budovy rektorátu).
           

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+ :
ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020: 48145-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Erasmus+ ID Code: SK BRATISL01
European Policy Statement

Europass - študent si môže vo vlastnom záujme vyplniť tlačivo Europass - dokument, potvrdzujúci absolvovanie stáže v zahraničnom podniku alebo organizácii. Tlačivo musí byť schválené všetkými zúčastnenými stranami (študent, prijímajúca a vysielajúca inštitúcia). V prípade záujmu o vystavenie tohto dokumentu, študent kontaktuje ÚMV STU na international@stuba.sk.  Bližšie informácie o Europasse tu.

 

PONUKA STÁŽÍ

Pre ponuku stáží klikni tu