Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Predpisy STU v Bratislave súvisiace s agendou útvaru medzinárodných vzťahov:

5/2020 - SR
Smernica rektora
Uznávanie štúdia v zahraničí a prijímanie zahraničných študentov v rámci výmenných mobilitných programov

5/2014 - SR
Smernica rektora
Pravidlá implementácie a administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

7/2014 - SR
Smernica rektora
Príprava, uzavieranie a zverejňovanie zmlúv na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

5/2016 - SR
Smernica rektora
Realizácia programu ERASMUS+ na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Metodické usmernenie rektora číslo 7 zo dňa 29.9.2003:
Univerzitné a fakultné dohody o medzinárodnej spolupráci a zahraničných vzťahoch so zahraničnými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami

Metodické usmernenie prorektora pre vzdelávanie č. ÚMV/182/11181/2014:
Uzatváranie zmlúv o sprostredkovaní štúdia pre zahraničných študentov

Usmernenie rektora:
Usmernenie rektora č. 5 k realizácii zahraničných pracovných ciest


2/2013 - SK
Smernica kvestora
Používanie iného vozidla ako vozidla Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pri pracovnej ceste