Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


Slovenská technická univerzita v Bratislave
- najväčšia slovenská univerzita technického zamerania na Slovensku, celkovo druhá najväčšia univerzita na Slovensku. Je  výrazne výskumne orientovanou vysokou školou s vysokou úspešnosťou v získavaní grantov, vysokým počtom aj objemom kontraktov s praxou ako aj projektov medzinárodnej spolupráce vo vede a technike.

Z Dlhodobej vízie STU vyplývajú nasledovné ciele:

- v oblasti vzdelávania:

otvárať univerzitu medzinárodnému prostrediu s cieľom poskytovať kvalitné, široko dostupné, medzinárodne porovnateľné vzdelávanie v technických a na ne nadväzujúcich odboroch, postavené na aktívnej účasti vo vedeckom výskume a ďalšej tvorivej činnosti, orientované na potreby hospodárskej a spoločenskej praxe.

- v oblasti výskumu a ďalšej tvorivej činnosti:

väčšmi otvoriť STU medzinárodnej spolupráci vo výskume a ďalšej tvorivej činnosti, t. j. posilniť pozíciu univerzity v európskom výskumnom priestore; k tomu zlepšiť výskumnú infraštruktúru a prepájanie vzdelávania a výchovy s výskumom a ďalšou tvorivou činnosťou.

STU sa postupne stala členom významných medzinárodných asociácií, komisií a iných medzinárodných združení. Podporuje publikovanie výsledkov vedeckej a výskumnej práce v renomovaných časopisoch a na vedeckých konferenciách. Trvale je v koncepčných materiáloch univerzity zakotvená téza postupného zosilňovania internacionalizácie všetkých oblastí činností STU.

Veľkú úlohu v procese internacionalizácie zohrávajú aj medzinárodné výmenné programy zabezpečujúce  mobility študentov, pedagogických i administratívnych zamestnancov. Okrem najvýznamnejšieho mobilitného programu ERASMUS+ môžu študenti a zamestnanci využívať i ďalšie  mobilitné programy, ako sú CEEPUS, Národný štipendijný program a iné. Trend vyslaných i prijímaných študentov na študijné pobyty je rastúci, čo je potešiteľné. V porovnaní s akademickým rokom 2009/2010 narástol počet vyslaných a prijatých študentov v akademickom roku 2013/2014 o 80 %. V predmetnom období bol zaznamenaný celkový nárast študentských mobilít o 128%. STU je nositeľom ocenení ECTS LabelDS Label.