Prejsť na obsah
Výskum

Vyhľadávanie výziev 

Vyhľadávanie výziev pre projekty s informáciami o zahraničných zdrojoch na výskum, otvorených i chystaných výzvach rámcových programov EÚ a pod. >> Viac | >> Kontakt (maria_buciova(at)stuba.sk)

Interný pôžičkový fond STU – podpora medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji

Fond slúži na preklenutie období medzi nevyhnutným vynaložením finančných prostriedkov v rámci schváleného projektu a poskytnutím prostriedkov z Európskej komisie, alebo od koordinujúceho partnera. >> Viac | >> Kontakt (jozef.benka(at)stuba.sk)

Podpora investícií do výskumu – štrukturálne fondy

STU implementuje desiatky projektov štrukturálnych fondov EÚ ročne. Univerzita vypracovala systém umožňujúci systematicky koordinovať najväčšie projekty prostredníctvom Projektového strediska štrukturálnych fondov. >> Viac | >> Kontakt (rastislav.igliar(at)stuba.sk)

Ochrana duševného vlastníctva

Kancelária spolupráce s praxou poskytuje informácie o možnostiach ochrany duševného vlastníctva napr. patentovaním a pod. | >> Kontakt (lucia.rybanska(at)stuba.sk)

Podpora podnikania (start-up, inkubátor)

Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb) pomáha študentom a absolventom STU a iných VŠ s rozvojom podnikateľského nápadu a poskytuje podporu pri založení firmy (startupu). InQb vo svojich dvoch programoch ŠTART a INQB ponúka balíček podnikateľského vzdelania, konzultácie s mentormi, interné podujatia pre startupistov, networking, možnosť výroby svojho prototypu v kreatívnej dielni, ako aj podujatia pre širokú verejnosť. >> Viac | >> Kontakt (info(at)inqb.sk)

Zhodnocovanie výskumu (program kapitalizácie výskumu)

Program má za cieľ kapitalizovať vybrané oblasti výsledkov výskumu ich využívaním v podnikateľskej praxi tak, aby univerzita – jej pracoviská a zamestnanci, mohli spätne získať aspoň časť zdrojov vložených do výskumu. >> Viac  | >> Kontakt (belko(at)stuscientific.sk)

Databázy spolufinancované Európskou úniou:    

Databáza domácich a medzinárodných projektov riešených na STU

Publikačná činnosť pracovníkov STU

Databáza výskumného potenciálu STU

Know-how Centrum

Cieľom Centra know-how je na celouniverzitnej úrovni zabezpečiť koordináciu a komplexný odborný servis pracoviskám STU v oblasti transferu know-how, a to smerom z praxe na pôdu univerzity a predovšetkým z univerzity do praxe, a tým podporiť previazanosť STU a spoločenskej praxe, urýchliť technologický a poznatkový transfer z akademickej pôdy do ekonomiky SR.

Poslaním Centra je mapovať know-how STU ako celku a vytvárať reálnu obojstranne obohacujúcu spoluprácu STU s praxou.