Prejsť na obsah
medzinárodné programy

Rámcové programy

7. rámcový program - http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

ENIAC Joint Undertaking - http://www.eniac.eu/web/index.php

Horizont 2020 - http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

 

Iné programy

Akcia Rakúsko Slovensko - http://www.aktion.saia.sk/?lang=sk

Bilaterálna spolupráca (SR a Bulharsko, Česká republika, Čína, Egypt, Francúzsko, Grécko, India, Juhoafrická republika, Južná Kórea, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, USA) - http://www.apvv.sk/

Central Europe - http://www.central2013.eu/

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm

Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 - http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm

COST - European Cooperation in Science and Technology - http://www.cost.eu/

EUREKA - http://www.eurekanetwork.org/

EUROSTARS - http://www.eurostars-eureka.eu/

Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus - http://www.eeagrants.sk/domov-eeagrants/

INTERREG IVC - http://www.interregc.sk/interreg-ivc/

LIFE - http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

NATO - Science for Peace and Security - http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika - http://www.husk-cbc.eu/sk/

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika - http://www.sk-cz.eu/

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko - http://www.sk-at.eu/

Vyšehradský fond - http://visegradfund.org/