Prejsť na obsah
medzinárodné programy

logo

Európska komisia dňa 21. 12. 2007 schválila Operačný program Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. S rozpočtom 92,7 miliónov € z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja program podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán programu vyhlásilo dňa 14.4.2008 priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
Globálnym cieľom operačného programu je rast vzájomnej previazanosti a zbližovania cezhraničných regiónov a je konkretizovaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň nasledovných prioritných osí:

  • Prioritná os I: Využívanie inovačného potenciálu 
  • Prioritná os II: Kvalitné životné prostredie
  • Prioritná os III: Rozvoj miestnych iniciatív 
  • Prioritná os IV: Technická pomoc

Kto môže požiadať o podporu?

Žiadosti o finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 môžu predkladať verejnoprávne a neziskové subjekty: obce (združenia obcí), samosprávne kraje, organizácie zriadené alebo založené štátom, samosprávnym krajom alebo obcou, neštátne neziskové organizácie, školy, hospodárske a agrárne komory a pod.

Územie, kde musia byť projekty realizované Podporované sú projekty realizované v Slovenskej republike na území Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja. V Českej republike ide o územia Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja.