Prejsť na obsah
medzinárodné programy

logo

International Visegrad Fund (Medzinárodný Vyšehradský fond) je organizácia so sídlom v Bratislave, založená vládami krajín Vyšehradskej skupiny ( V4 )  - Česká republika , Maďarsko , Poľská republika a Slovenské republiky, vo Štiříne v Českej republike dňa 9. júna 2000.

Riadiacimi orgánmi Fondu sú Rada veľvyslancov a Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4. Výkonným orgánom Fondu je výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa. Správnym orgánom Fondu je sekretariát .

Účelom fondu je uľahčiť a podporovať rozvoj užšej spolupráce medzi občanmi a inštitúciami v regióne, ako aj medzi regiónom V4 a ďalšími krajinámi, najmä krajinami západného Balkánu a krajinami  Východného partnerstva. Fond tieto aktivity realizuje prostredníctvom grantovej podpory spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov , výmen medzi mladými ľuďmi, cez cezhraničné projekty a propagáciu cestovného ruchu a prostredníctvom jednotlivých mobilitných programov (štipendiá , rezidenčné pobyty ) .

Rozpočet fondu sa skladá z rovnakých príspevkov vlád krajín Vyšehradskej skupiny. Fond má  tri riadne  grantové programy (Visegrad Grants, Visegrad+ Grants a Strategic Grants) a šesť mobilitných schém (Visegrad Scholarship Program, Visegrad Scholarship at the Open Society Archives, Visual and Sound Arts Residency, Performing Arts Residency, Literary Residency Program a Residencies in New York)

Prijímateľmi môžu byť mimovládne organizácie (MVO), organizácie občianskej spoločnosti (OOS), obce a miestna či regionálna správa , školy a vysoké školy , ale aj súkromné firmy a tiež jednotliví občani. Na grantovú podporu majú nárok za predpokladu , že ich projekty sa zaoberajú regiónom V4 a napomáhajú ďalej rozvíjať spoluprácu medzi projektovými partnermi sídliacimi v regióne .