Prejsť na obsah
medzinárodné programy

logo


Celkové strategické ciele Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko

2007-2013 sú postavené na budovaní aktívneho hraničného regiónu, založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity a ktorý má dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.
Cezhraničný región, ktorý  zahŕňa v tesnej blízkosti dve hlavné mestá, má potenciál na to, aby sa stal jedným z najrýchlejšie ekonomicky rozvíjajúcich sa regiónov v Európskej únii.

Slovensko  -  rakúsky región má najvyššiu koncentráciu hlavných sídiel, univerzít a výskumných centier v oboch krajinách a práve preto potenciál a prostriedky na vybudovanie znalostnej a ekonomickej silnej základne pre strednú Európu. Program 2007-2013 prispieva k vybudovaniu cezhraničného  znalostného regiónu.


Ďalšia realizácia zámerov znalostnej ekonomiky v hraničnom regióne si vyžaduje  venovať špecifickú pozornosť nasledujúcim konkrétnym cieľom programu:

 • Intenzifikácia a zvyšovanie kvality spolupráce medzi partnermi programu za účelom vytvorenia a udržiavania vhodných a flexibilných sietí, štruktúr a zoskupení pre spoluprácu
 • Mobilizácia relevantných činiteľov zo súkromného a verejného sektora, koordinácia ich úsilia a zdrojov, aby sa zabezpečilo, že podporené intervencie sú správne zacielené
 • Podpora rýchleho hospodárskeho rastu spolu s rozvojom udržateľnej spoločnosti s dôrazom na kvalitu životného prostredia a začlenenie do spoločnosti
 • Plné využitie procesov a prístupov vedúcich k vyššej znalostnej kapacite jednotlivcov, organizácií, spoločenstiev a regiónov  prostredníctvom odovzdávania know-how a skúseností.

Udržateľné siete pre spoluprácu predstavujú špecifický horizontálny cieľ programu  ako jeho centrálnu časť intervencií a charakteristickú vlastnosť znalostnej ekonomiky. Geografická oblasť spolupráce môže byť rozšírená  o cezhraničné regióny Českej republiky a Maďarska ako možnosti realizácie multilaterálnych projektov.
Program cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom pozostáva z dvoch tematických priorítprispievajúcich k uskutočňovaniu celkového strategického cieľa programu:

 • 1. Znalostný  región a hospodárska konkurencieschopnosť
 • 2. Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj

Priorita č. 3 – Technická pomoc – má horizontálny charakter a je predovšetkým zameraná na  efektívny a primeraný manažment programu počas celého programového obdobia.


Priority

Prioritná os 1: Znalostný región a ekon. konkurencieschopnosť

Cieľ prioritnej osi 1
Vybudovať cezhraničnú inovatívnu a znalostnú ekonomiku založenú na kultúrnom dedičstve a sociálnej inklúzii
Strategický profil hlavných intervencií v rámci prioritnej osi 1 je možné zhrnúť nasledujúcim spôsobom:
 • posilnenie inovatívnych schopností MsP vo všetkých sektoroch hospodárstva
 • podpora expanzie RTD infraštruktúry a aktivít (v rámci a mimo univerzít), a zvýšenie inovatívnych schopností regiónu
 • efektívne prepojenie rozličných prvkov regionálneho inovačného cezhraničného systému a zabezpečenie transferu znalostí
 • podpora informačnej spoločnosti, efektívne využitie informačných a komunikačných technológií
 • rozvoj stratégií a nástrojov pre integráciu cezhraničných trhov práce
 • zameranie na rozvoj ľudských zdrojov pri inovačných stratégiách s ohľadom na zdroje poznatkov na obidvoch stranách regiónu
 • zvýšiť podiel žien v hospodárstve a spoločenskom/politickom živote
 • posilniť cezhraničnú spoluprácu pri kultúrnych a sociálnych projektoch
 • intenzifikovať spoluprácu pri rozvoji a marketingu cezhraničného turizmu
 • zriadiť a posilniť existujúce siete a štruktúry pre cezhraničnú spoluprácu
 

Oblasť aktivít

 Oblasť aktivít 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja
Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:
 • Podpora podmienok pre zlepšenie možností vytvárania, diseminácie a využitia nového know-how pre MSP
 • Podpora spolupráce v  oblasti technológií výskumu a vývoja, vzdelávania, designu a posilnenie inovatívnych kapacít  takých organizácií, ktoré sú v týchto oblastiach aktívne
 • Vytvorenie pracovných vztahov a spolupráce medzi MSP
 • Posilnenie existujúcich sietí, sietí spolupráce, štruktúr a klastrov MSP s  pohľadu posilnenia regionálnych inovácií
 • Posilnenie kapacít takých verejných a súkromných organizácií, ktoré sa zúčastňujú  v korporátnom  vzdelávacom procese oblasti inovácií
 • Poradenstvo a konzultácie smerom k posilneniu využívania inovácií verejných a súkromných organizácií s cieľom posilnenia ich konkurencieschopnosti
 • Rozvoj cezhraničných sietí a klastrov: aktivity, ktoré spájajú relevantné organizácie ako sú inovatívne MSP, univerzity, výskumné organizácie, inovačné centrá, centrá  transferu technológií a pod. s cieľom inštitucionálneho vzdelávnia a interdisplinárnych a integrovaných prístupov rozvoja
 

Oblasť aktivít 1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu
 

Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:

 

 • Vznik spoločných kultúrnych iniciatív ktoré podporujú proaktívny prístup k kultúrnej rôznorodosti, tolerancii a ktoré sa zaoberajú sociálnymi zmenami vzdelávaním, migráciou, multikulturalizmom, a akceptáciou menšín a globalizáciou.
 • Podpora úlohy kultúry ako katalyzátora pre spoluprácu a rozvoj cestovného ruchu a rozvoja ľudských zdrojov.
 • Rozvoj kapacít v organizáciách kultúrneho sektora, ktoré sa zameriavajú na výmenu skúseností, transfer know-how, rozvoj poradenských služieb
 • Rozvoj inovatívnych stratégií a nových produktov v oblasti cestovného ruchu ktorý reaguje na meniace sa potreby a požiadavky klientov
 • Spoločný marketing destinácií  cezhranićného regiónu s pohľadom na domáce a medzinárodné trhy
 • Rozvoj turistických a oddychových miest ktoré zodpovedajú súčasným trendom ako sú cyklotrasy, jazda na koni, na kanoe, alebo projekty s cieľom valorizácie kultúrneho dedičtsva – tieto môžu mať aj investičný charakter v prípade pilotných projektov
 

 

Oblasť aktivít 1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce
Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:

 • Vznik cezhraničného znalostného regiónu ako kľúčového prvku v integrujúcom sa cezhraničnom trhu práce a hospodárskych vzťahoch
 • Príprava spoločných stratégií v rámci politík pracovného trhu ktoré berú do úvahy hlavné charakteristiky cezhraničného regiónu ako napr. Vysoká koncentrácia hospodárskych aktivít v hlavných mestách   v kontraste s nízkou koncentráciou obyvateľstva v ostatných oblastiach, stale pretrvávajúce rozdiely v príjmoch v niektorých sektoroch a oblastiach ako aj mobilita pracovnej sily
 • Monitorovanie a hodnotenie dopadu v oblasti integrácie trhov práce ako politicky senzitívna otázka ako aj prípravné stratégie na zrušenie ´prechodných opatrení v tejto oblasti v Rakúsku.
 • Posilnenie spoluprácev oblasti vzdelávania a kvalifikácií od identifikácie súčasných bariér až po vytvorenie stratégií na zrušenie bariér a vytvorenie spoločných kurikúl, nových kompetencií a profilov zamestnaní
 • Spolupráca medzi inštitúciami terciárneho vzdelávania a releventných partnerov ako sú obchodné asociácie a agentúry, obchodné únie a komory, s cieľom zlepšenia kvality vzdelania a k jeho prístupu s cieľom ekonomického rozvoja a rozvoja podnikania
 • Prístupy ktoré posilňujú princíp rovnakých príležitostí v rámci trhu práce.

 


Oblasť aktivít 1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)
Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:

 • Rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva ako aj medzi inštitúciami podkytujúcimi starostlivosť o deti, organizácie ako školy a university a iné organizácie so sociálnou agendou.
 • Iniciatívy ktoré pomáhajú pri vzniku štruktúr a organizácií s cieľom posilniť aktivity podnikateľského prostredia, lokálnych vlád, NGO sektoru a pod.
 • Cezhraničné aktivity pre a realizované etnickými menšinami ako sú napr. Rómovia

 


                           

Prioritná os 2: Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj                                                   

Cieľ prioritnej osi 2:

Rozvoj prirodzenej atraktivity regiónu, jeho prístupnosti a infraštruktúry založený na princípe environmentálnej udržateľnosti.

Strategický profil aktivít v rámci prioritnej osi 2 je možné zhrnúť nasledujúcim spôsobom:

    • prispieť k vytvoreniu atraktívnych podmienok pre život a vysokej kvality životného prostredia
    • zlepšiť prístupnosť cezhraničného regiónu, organizáciu dopravy, udržateľnú logistiku
    • implementovať polycentrický model pre rozvoj miest a vidieka ako riadiaci princíp
    • vytvoriť atraktívne, kompaktné lokality pre podnikanie s vynikajúcou dopravnou prístupnosťou
    • zvýšiť energetickú účinnosť a výrobu obnoviteľných energií
    • ochraňovať dôležité prvky spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva, spolupráca v oblasti manažmentu a využívania prírodných zdrojov
    • zdokonaliť procesy a štruktúry v rámci regionálnej spolupráce ako aj cezhraničné regionálne riadenie

 

 

                           

                                                        Oblasť aktivít                                                    

Oblasť aktivít 2.1. Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)
Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:

 • intenzifikácia hospodárskych vzťahov
 • lepšie spojenie a prístup k výsledkom aktivít súvisiacich s výskumom a vývojom
 • zapojenie doplnkových partnerov do sietí, zoskupení a rozvojových štruktúr
 • využitie “rozširovacieho” dôsledku znalostnej ekonomiky
 • transfer inovácií a know-how
 • zvýšenie mobility pracovných síl
 • Organizácia a harmonizácia plánovania dopravných infraštruktúr a logistiky s cieľom zlepšenia životného prostredia a zlepšenia dopravných spojení v rámci regiónu a spojenie s  ostatnými členskými štátmi
 • Iniciatívy ktoré majú za cieľ podporovať posilnenie hospodárskych vzťahov, transfer inovácií a know-how ako aj zvýšenie mobility pracovnej sily
 • Spoločné prístupy v oblasti logistiky, ktoré smerujú k účelnému využívaniu existujúcich kapacít a využitiu nových príležitostí v hraničnom regióne
 • Aktivity, ktoré sa zameriavajú na plánovanie a vybudovanie infraštruktúry ciest a mostov, železníc  a lodnej dopravy  ako súčasť spoločných snažení zameraných na aktivity s hraničným kontextom
 • Podpora starostlivo vybraných pilotných projektov a súvisiace investície
 • Postupy v Informačných a Komunikačých technológiách (ICT), ktoré využívajú  efektívne technológie s cieľom zvýšenia úrovne produktivity a konkurencieschopnosti na regionálnej úrovni
Uvedený zoznam je indikatívny – detailnejšie informácie získate v Operačnom programe.
 

Oblasť aktivít 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa
Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:
 • Podpora pre spoločné cezhraničné  územné plánovanie s cieľom posilnenia integrácie miest a regiónov podĺž celého hraničného regiónu ako aj lepšie napojenie na urbárne centrá s periférnymi oblasťami; intezifikácia prepojenia medzi centrami ekonomickej activity a obkolesujúcimi rurálnymi  oblasťami posilní efektívne rozšírenie a distribúciu benefitov znalostnej ekonomiky hospodárstva
 • Rozvoj trvalo udržateľných štruktúr vrátane zástupcov miest a regiónov ako aj odborníkov s cieľom formulácie a realizácie spoločného regionálneho programu
 • Spolupráca, ktorá prispieva  k politike integrovaného a udržateľného územného rozvoja prostredníctvom úzkeho prepojenia prístupov regulovanej politiky (územného plánovania) a inovácií a procesne orientovných nástrojov regionálneho rozvoja s cieľom posilnenia a realizácie stratégií spravovania a riadenia
 • Rozvoj atraktívnych obchodných lokalít, výskumných a technologických zariadení a inštitúcií, ktoré pomáhajú znižovať existujúce regionálne rozdiely – očakáva sa úzke prepojenie na princípy Európskeho plánu územného rozvoja
 
 

Oblasť aktivít 2.3  Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území.
Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:

 • Manažment koncepcií a stratégií spravovania a riadenia zameraných na cezhraničné plánovanie zosúladenie právnych rámcov pre ochranu a udržiavanie prírodného bohatstva ako aj udržateľné a obozretné využitie prírodných zdrojov
 • Hodnotenie cezhraničného dopadu na životné prostredie, najmä v chránených územiach a rozvoj spoločných prístupov na minimalizáciu neželaných dopadov
 • Rozvoj systémov riadenia pre chránené územia s cieľom zabezpečiť spoločné štandardy
 • Výmena relevantných infromácií a dát, porovnávacích štúdií, výmena príkladov dobreh praxe, ktoré sú efektívne
 • Podpora transferu nových štandardov a nástrojov do praxe
 • Spoločný manažment, monitoring, reporting, marketing chránených území; so špecifickou pozornosťou oblastiam sieti NATURA 2000
 • Rozvoj infraštruktúry životného prostredia na hodnotné prírodné bohatstvo
 • Zvyšovanie verejenej mienky cez cielené kampane
 
 

 Oblasť aktivít 2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík
Oblasť aktivít sa zameriava na nasledujúce cezhraničné aktivity:
 • Zlepšenie energetických úspor
 • Využitie pokročilých technológií zameraných na energetickú efektivitu
 • Znižovanie závislosti na tradičných zdrojoch a zvyšovanie využitia obnoviteľných energií
 • Monitoring a kontrola znečistenia a stratégie na zamedzenie zlým vplyvom, ktoré ovplyvňujú vznik klimatických zmien
 • Zlepšenie ochrany sídel a obchodných oblastí pred prírodnými katastrofami  a harmonizácia metód a opatrení pre prevenciu rizík v cezhraničnom kontexte
 • Inovatívne prístupy a pilotné stratégie vo vodnom ako aj v  odpadovom hospodárstve
 • S výnimkou niekoľkých vybraných prilotných projektov sa predpokladá, že realizované aktivity budú zamerané najmä na výskum, know-how transfer a spoluprácu
Uvedené zoznamy sú indikatívne – detailnejšie informácie získate v Operačnom programe.