Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

NA PRACOVNÚ STÁŽ JE MOŽNÉ SA PRIHLÁSIŤ PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO ROKA. PRIHLÁŠKU JE MOŽNÉ ZASLAŤ, BUDE ZARADENÁ DO ZOZNAMU PRIHLÁŠOK.

Finančné možnosti grantu Erasmus+ STU umožňujú realizovať pracovné stáže pre študentov a budúcich absolventov na max. dobu 4 mesiace.

Čo je Erasmus+ stáž? 

Stáž je obdobie, ktoré študent alebo absolvent strávi v podniku alebo v organizácii v štátoch Európskej únie s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce Európskeho spoločenstva, získať odborné a praktické zručnosti a lepšie pochopiť hospodárske a sociálne podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností. Praktická stáž je iný výraz pre používané termíny "odborný výcvik" alebo "prax". Viac informácií o programe Erasmus+ si môžete prečítať na web stránkach Európskej únie alebo na web stránkach SAAIC

Financovanie
Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné.
Finančná podpora nemusí pokrývať všetky náklady spojené s mobilitou, preto odporúčame študentom počítať i s vlastným spolufinancovaním mobility.
Študent sa môže dohodnúť s prijímajúcou organizáciou i na osobitnom finančnom ohodnotení, resp. inom bonuse zo strany prijímajúcej organizácie.
Študent môže žiadať i o nulový grant (nepožaduje žiadnu finančnú podporu), avšak študent má status Erasmus+ študenta a má rovnaké povinnosti ako študenti s prideleným grantom.

Kto sa môže stať Erasmus+ stážistom?

 1. Každý študent, ktorý je v čase realizácie stáže riadne zapísaným študentom STU alebo

 2. Každý absolvent, ktorý zrealizuje stáž do 1 roka po ukončení štúdia. Budúci absolventi bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia môžu podať prihlášku na stáž s požadovanými tlačivami priebežne počas posledného roka štúdia najneskôr však do dňa termínu štátnych skúšok a

 3. Je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.

 4. Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.

Aká môže byť dĺžka Erasmus+ stáže?

 1. Minimálna dĺžka pracovnej stáže je 2 mesiace. Vzhľadom na pridelený grant Erasmus+ na STU, predpoklad trvania stáže študenta/absolventa je max 4 mesiace. Študent/absolvent ešte pred odovzdaním dokumentov komunikuje s útvarom medzinárodných vzťahov obdobie trvania stáže vzhľadom na kapacitné a finančné možnosti grantu Erasmus+ STU.

 2. Študent môže realizovať mobilitu na stáž počas každého stupňa štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia. Absolvent musí zrealizovať pracovnú stáž do 1 roka po ukončení štúdia.
 3. Na každom stupni štúdia môže študent absolvovať maximálne 12 mesiacov mobilitného pobytu.
  Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ stáž a Erasmus+ štúdium.
  Príklady:
  1) V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 4 mesačnú Erasmus mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium ešte môže absolvovať napr. Erasmus+ 5 mesačnú stáž alebo napr.: 5 mesačné štúdium a  ešte 3 mesačnú stáž. (4+5+3 = 12)
  2) V 1. ročníku Ing. štúdia môže študent absolvovať napr.: 4 mesiace na stáž. Kým ukončí Ing. štúdium môže absolvovať ešte napr.: 5 mesiacov na štúdium alebo na stáž a ešte 3 mesačnú stáž. (4+5+3 = 12)
  Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov.

 4. Absolvent môže absolvovať stáž maximálne do jedného roka od ukončenia štúdia.
  Maximálne sa môže absolvent zúčastniť mobility v trvaní 12 mesiacov, pričom do tohto obdobia sa zarátavajú aj mobility za predchádzajúci stupeň vzdelávania.
  Príklad: Ak bol na druhom stupni na 8-mesačnom pobyte, môže ako absolvent druhého stupňa ísť už len na 4-mesačnú stáž.

 5. Mobilitu na stáž môžu absolvovať aj študenti, ktorí už boli na mobilite počas programu Erasmus v rokoch 2007-2014.

Kedy možno realizovať stáž?

Stáž možno realizovať v priebehu zimného alebo letného semestra alebo počas letných prázdnin.

Kde možno stáž realizovať?

V podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva. Študent si podnik môže nájsť sám alebo v spolupráci s fakultou. Inšpirujte sa výberom štátu a podniku na základe skúseností bývalých Erasmus študentov STU  alebo záverečnými správami z Erasmus mobilít študentov celého Slovenska.
Pracovnú stáž možno realizovať v členských krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku a Macedónsku.

Informačná brožúra pre prijimajúce inštitúcie

Kde nemožno stáž realizovať?

 1. európske inštitúcie a iné orgány EÚ vrátane európskych agentúr
 2. organizácie, ktoré riadia európske programy;
 3. národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého študent pochádza.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Europass - študent si môže vo vlastnom záujme vyplniť tlačivo Europass - dokument, potvrdzujúci absolvovanie stáže v zahraničnom podniku alebo organizácii. Tlačivo musí byť schválené všetkými zúčastnenými stranami (študent, prijímajúca a vysielajúca inštitúcia). V prípade záujmu o vystavenie tohto dokumentu, študent kontaktuje ÚMV STU na international@stuba.sk.  Bližšie informácie o Europasse tu.