Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Kontakty rektorát Kontakty fakulty

Útvar medzinárodných vzťahov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar medzinárodných vzťahov STU
Vazovova 5 
812 43 Bratislava
email: international@stuba.sk    
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. doc. Ing. Mikuláš
Bittera, PhD. 

prorektorka pre propagáciu a zahraničie

prorektor pre vzdelávanie,
mobility a starostlivosť
o študentov

tel: +421 903 762 050 tel: +421 2 60291 166
lubica.vitkova@stuba.sk mikulas.bittera@stuba.sk
       
Mgr. Lesana Zemanová Ing. Michaela Anna Jurkovičová
Vedúca ÚMV

Zastupujúca Erasmus+ inštitucionálna koordinátorka ICM Mobility

 
 
+421 917 669 200 tel.: +421 917 669 320

lesana.zemanova@stuba.sk

Dohodnúť si stretnutie

michaela.jurkovicova@stuba.sk

Dohodnúť si stretnutie          
Mgr. Peter Bobalik Ing. Dominika Tomášková
 
Stážové mobility a zamestnanecké mobility Študentské mobility
tel: +421 917 669 324 tel.: +421 949 015 264

peter.bobalik@stuba.sk

Dohodnúť si stretnutie

tomaskova@stuba.sk

Dohodnúť si stretnutie

   
Mgr. György Füzék   

zahraničné pracovné cesty,
ekonomická agenda útvaru 

 
tel.: +421 917 669 199
fax: +421 2 52 494 148
gyorgy.fuzek@stuba.sk
           
Alyona Horbanova Andrea Gazdaricová
stážistka- marketing stážistka- marketing
xhorbanova@stuba.sk xgazdaricova@stuba.sk

 

KONTAKTY- fakulty STU

 

Prodekani pre zahraničné vzťahy

ERASMUS+ fakultní koordinátori

                
Stavebná fakulta (SvF)
  
     
doc. Dr. Ing. arch. Roman Rabenseifer
Mgr. Ľubica Michalíková
prodekan pre vedu a výskum, Erasmus+ koordinátor
zahraničné vzťahy a edičnú činnosť Marcela Cabadajová
Radlinského 11 študijné oddelenie
810 05 Bratislava Radlinského 11
tel.: +421 (2) 32 888 439 810 05 Bratislava
roman.rabenseifer@stuba.sk tel.: +421 2 32 888 647
  lubica.michalikova@stuba.sk
  marcela.cabadajova@stuba.sk
Strojnícka fakulta (SjF)    
doc. Ing. Juraj BENIAK, PhD.  Ing. Juraj Sklenár
Prodekan pre spoluprácu Erasmus+ koordinátor
s priemyslom a propagáciu štúdia Dekanát
Námestie slobody 17 Námestie slobody 17
821 31 Bratislava  821 31 Bratislava
tel.: +421 905 593 953

tel.:  02/572 96 255                               + 421 917 797 251

juraj.beniak@stuba.sk sklenar@stuba.sk
      
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
        
Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Mgr. Jana Jurkovičová
prodekan pre infromatizáciu a zahraničné vzťahy Erasmus+ koordinátor
Iľkovičova 3 Iľkovičova 3
812 19 Bratislava 1 812 19 Bratislava 1
tel.: +421 948 906 321 tel.: +421 (2) 60 291 310
radoslav.vargic@stuba.sk jana.jurkovicova@stuba.sk   
     
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT)
    
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy,
Erasmus+ koordinátor
mobility, vzťahy s verejnosťou a propagáciu fakulty Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Radlinského 9 Radlinského 9
812 37 Bratislava 1  812 37 Bratislava 1
tel.: +421 918 674 661  tel.: +421 918 674 661
miloslav.drtil@stuba.sk
miloslav.drtil@stuba.sk
 
Fakulta architektúry a dizajnu(FAD)  
       
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
Marta Kaločajová
prodekan pre medzinárodné Erasmus+ koordinátor
vzťahy a rozvoj Námestie slobody 19
Námestie Slobody 19 812 45 Bratislava 1 
812 45 Bratislava 1 tel.: +421 2 572 76 211
tel.: +421 902 884 503         +421 917 691 545
peter.morgenstein@stuba.sk marta.kalocajova@stuba.sk
         
Materiálovotechnologická fakulta (MTF)
        
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. Mária Rešetková, B.S.B.A.

prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty

Erasmus+ koordinátor

Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

ul. Jána Bottu 25 ul. Jána Bottu 25
917 24 Trnava   917 24 Trnava
tel.: +421 911 746 832 tel.: +421 918 646 015
maximilian.stremy@stuba.sk maria.resetkova@stuba.sk
   
      
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT)
     
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.  Mgr. Barbara Drnajová  
prodekanka pre štúdium, Erasmus+ koordinátor 
zahraničie a mobility Inštitút počítačových systémov a sietí
Ilkovičova 2 Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4 842 16 Bratislava 4
tel.: +421 2 210 22 506 tel.: +421 948 331 666
katarina.jelemenska@stuba.sk barbara.drnajova@stuba.sk
 
Ústav manažmentu (ÚM)
    
  
Ing. Milan Husár, PhD.  Ing. Andrej Adamuščin, PhD.  
zahraničné vzťahy Erasmus+ koordinátor
Vazovova 5, Blok B2 Vazovova 5, Blok B2
812 43 Bratislava 812 43 Bratislava
tel.: +421 918 669 099 tel.: +421 907 772 967
milan.husar@stuba.sk   andrej.adamuscin@stuba.sk