Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je zriadený na výkon zabezpečenia komplexnej agendy medzinárodných vzťahov univerzity. Je súčasťou rektorátu STU a v súlade s Organizačným poriadkom rektorátu STU predovšetkým:

a) udržuje a iniciuje kontakty s partnerskými zahraničnými univerzitami a zahraničnými organizáciami

b) zabezpečuje medzinárodnú mobilitu študentov a zamestnancov STU

c) podporuje rozvoj vzdelávania na STU v cudzích jazykoch

d) koordinuje prípravu študijných programov v cudzích jazykoch

e) podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania

Ďalej administruje finančné náležitosti (podľa potreby i organizačne) zabezpečuje zahraničné pracovné a študijné cesty zamestnancov rektorátu, vedie evidenciu vzdelávacích zahraničných projektov univerzity, rieši medzinárodné vzdelávacie projekty, organizačne zabezpečuje prijatia zahraničných hostí na pôde STU, realizuje prezentácie možností štúdia pre záujemcov o štúdium zo zahraničia, komunikuje s domácimi i zahraničnými inštitúciami a agentúrami v oblasti sprostredkovania zahraničných záujemcov o štúdium.

 

KONTAKTY - Útvar medzinárodných vzťahov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar medzinárodných vzťahov STU
Vazovova 5 
812 43 Bratislava
email: international@stuba.sk    
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. doc. INg. Monika Bakošová, PhD.

prorektorka pre propagáciu a zahraničie

prorektor pre vzdelávanie, mobility
a starostlivosť o študentov

 

tel: +421 903 762 050 tel.: +421 917 669 053
lubica.vitkova@stuba.sk monika.bakosova@stuba.sk
       
Mgr. Lesana Zemanová Mgr. Michaela Briatková
Zastupujúca vedúca Erasmus+ inštitucionálna koordinátorka  

ICM mobility

 
+421 917 669 200 tel.: +421 917 669 320
international@stuba.sk
lesana.zemanova@stuba.sk
international@stuba.sk
michaela.briatkova@stuba.sk


          
Ing. Slavomíra Valkovičová Ing. Dominika Tomášková
 
mobility študentov a zamestnancov mobility študentov a zamestnancov
tel: +421 917 669 324 tel.: +421 917 669 324

international@stuba.sk
slavomira.valkovicova@stuba.sk

international@stuba.sk

   
Mgr. György Füzék   

zahraničné pracovné cesty,
ekonomická agenda útvaru 

 
tel.: +421 917 669 199
fax: +421 2 52 494 148
gyorgy.fuzek@stuba.sk
           

 

KONTAKTY- fakulty STU

 

Prodekani pre zahraničné vzťahy

ERASMUS+ fakultní koordinátori

                
Stavebná fakulta (SvF)
  
     
prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.  Mgr. Ľubica Michalíková
prodekanka pre vedu a výskum, Erasmus+ koordinátor
zahraničné vzťahy a edičnú činnosť Marcela Cabadajová
Radlinského 11 študijné oddelenie
810 05 Bratislava Radlinského 11
tel.: 02/ 592 74 620 810 05 Bratislava
kamila.hlavcova@stuba.sk tel.:+421 2 59 274 647
  lubica.michalikova@stuba.sk
  marcela.cabadajova@stuba.sk
Strojnícka fakulta (SjF)    
doc. Ing. Juraj BENIAK, PhD.  Ing. Juraj Sklenár
Prodekan pre spoluprácu Erasmus+ koordinátor
priemyslom a propagáciu štúdia Dekanát
Námestie slobody 17 Námestie slobody 17
821 31 Bratislava  821 31 Bratislava
tel.: +421 905 593 953

tel.:  02/572 96 255                               + 421 917 797 251

juraj.beniak@stuba.sk sklenar@stuba.sk
      
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
        
Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Ing. Stanislav Sojak, PhD.
prodekan pre infromatizáciu a zahraničné vzťahy Erasmus+ koordinátor
Iľkovičova 3 Iľkovičova 3
812 19 Bratislava 1 812 19 Bratislava 1
tel.: +421 948 906 321 tel.: +421 (2) 60 291 229
radoslav.vargic@stuba.sk stanislav.sojak@stuba.sk   
     
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT)
    
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy,
Erasmus+ koordinátor
mobility, vzťahy s verejnosťou a propagáciu fakulty Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Radlinského 9 Radlinského 9
812 37 Bratislava 1  812 37 Bratislava 1
tel.: +421 918 674 661  tel.: +421 918 674 661
miloslav.drtil@stuba.sk
miloslav.drtil@stuba.sk
 
Fakulta architektúry (FA)  
       
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
Marta Kaločajová
prodekan pre medzinárodné Erasmus+ koordinátor
vzťahy a rozvoj Oddelenie pre zahraničné vzťahy
Námestie Slobody 19 Námestie slobody 19
812 45 Bratislava 1 812 45 Bratislava 1
tel.: +421 902 884 503 tel.: +421 2 572 76 211, 255
peter.morgenstein@stuba.sk kalocajova@fa.stuba.sk
         
Materiálovotechnologická fakulta (MTF)
        
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. Mária Rešetková, B.S.B.A.

prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty

Erasmus+ koordinátor

Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

ul. Jána Bottu 25 ul. Jána Bottu 25
917 24 Trnava   917 24 Trnava
tel.: +421 911 746 832 tel.: +421 918 646 015
maximilian.stremy@stuba.sk maria.resetkova@stuba.sk
   
      
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT)
     
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.  Mgr. Barbara Drnajová  
prodekan pre rozvoj ľudských Erasmus+ koordinátor 
zdrojov a Inštitút počítačových systémov a sietí
zahraničnú  spoluprácu Ilkovičova 2
Ilkovičova 2  842 16 Bratislava 4
842 16 Bratislava 4 tel.: +421 948 331 666
tel.: +421 2 210 22 306 barbara.drnajova@stuba.sk
pavol.navrat@stuba.sk
 
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
prodekanka pre doktorandské štúdium a
koordináciu mobilít
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4
tel: +421 210 22 318
daniela.chuda@stuba.sk
Ústav manažmentu (ÚM)
    
  
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.  Mgr. Katarína Matúšková  
zahraničné vzťahy Erasmus+ koordinátor
Vazovova 5, Blok B2 Vazovova 5, Blok B2
812 43 Bratislava 812 43 Bratislava
tel.: +421 908 713 465 tel.: +421 917 669 138
dagmar_petrikova@stuba.sk   katarina.matuskova@stuba.sk