Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je zriadený na výkon zabezpečenia komplexnej agendy medzinárodných vzťahov univerzity. Je súčasťou rektorátu STU a v súlade s Organizačným poriadkom rektorátu STU predovšetkým:

a) udržuje a iniciuje kontakty s partnerskými zahraničnými univerzitami a zahraničnými organizáciami

b) zabezpečuje medzinárodnú mobilitu študentov a zamestnancov STU

c) podporuje rozvoj vzdelávania na STU v cudzích jazykoch

d) koordinuje prípravu študijných programov v cudzích jazykoch

e) podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania

Ďalej administruje finančné náležitosti (podľa potreby i organizačne) zabezpečuje zahraničné pracovné a študijné cesty zamestnancov rektorátu, vedie evidenciu vzdelávacích zahraničných projektov univerzity, rieši medzinárodné vzdelávacie projekty, organizačne zabezpečuje prijatia zahraničných hostí na pôde STU, realizuje prezentácie možností štúdia pre záujemcov o štúdium zo zahraničia, komunikuje s domácimi i zahraničnými inštitúciami a agentúrami v oblasti sprostredkovania zahraničných záujemcov o štúdium.

 

KONTAKTY - Útvar medzinárodných vzťahov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Útvar medzinárodných vzťahov STU
Vazovova 5 
812 43 Bratislava
email: international@stuba.sk    
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. prof. Ing. Štefan Stanko, PhD.
prorektor pre medzinárodné vzťahy a IT
prorektor pre vzdelávanie
Čičák Štefan Stanko
tel: +421 905 714 256 tel.: +421 918 669 029
prorektor.zahr@stuba.sk  prorektor.stud@stuba.sk
       
Ing. Lenka Molnárová, PhD.
Erasmus+ inštitucionálna koordinátorka  
 
tel.: +421 917 669 200
international@stuba.sk


lenka.molnar@stuba.sk
          
Mgr. Ivana Gregorová
Mgr. Lesana Zemanová
Mgr. Michaela Briatková
mobility študentov a zamestnancov mobility študentov a zamestnancov ICM mobility
tel.: +421 917 669 324 tel.: +421 917 669 324 tel.: +421 917 669 320
international@stuba.sk
ivana.gregorova@stuba.sk

international@stuba.sk
lesana.zemanova@stuba.sk

international@stuba.sk
michaela.briatkova@stuba.sk
   
Mgr. György Füzék   

zahraničné pracovné cesty,
ekonomická agenda útvaru 

 
tel.: +421 917 669 199
fax: +421 2 52 494 148
gyorgy.fuzek@stuba.sk
           

 

KONTAKTY- fakulty STU

 

Prodekani pre zahraničné vzťahy

ERASMUS+ fakultní koordinátori

                
Stavebná fakulta (SvF)
  
     
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. Mgr. Ľubica Michalíková
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Erasmus+ koordinátor
a zahraničné vzťahy Marcela Cabadajová
Radlinského 11 študijné oddelenie
810 05 Bratislava Radlinského 11
tel.: +421 2 59 274 498 810 05 Bratislava
jan.szolgay@stuba.sk tel.:+421 2 59 274 647
  lubica.michalikova@stuba.sk
  marcela.cabadajova@stuba.sk
Strojnícka fakulta (SjF)    
doc. Ing. Juraj BENIAK, PhD.  Mgr. Lucia Abrhanová
Prodekan pre spoluprácu Erasmus+ koordinátor
priemyslom a propagáciu štúdia Dekanát
Námestie slobody 17 Námestie slobody 17
821 31 Bratislava  821 31 Bratislava
tel.: +421 905 593 953 tel.:+421 917 879 775
juraj.beniak@stuba.sk lucia.abrhanova@stuba.sk
      
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
        
Dr. rer. nat. Martin Drozda Ing. Stanislav Sojak, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy Erasmus+ koordinátor
Iľkovičova 3 Iľkovičova 3
812 19 Bratislava 1 812 19 Bratislava 1
tel.: +421 2 6029 1 109 tel.: +421 (2) 60 291 229
martin.drozda@stuba.sk stanislav.sojak@stuba.sk   
     
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT)
    
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prodekanka pre štúdium, mobility Erasmus+ koordinátor
študentov a soc.starostlivosť o študentov Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Radlinského 9 Radlinského 9
812 37 Bratislava 1  812 37 Bratislava 1
tel.: +421 918 674 460  tel.: +421 918 674 661
monika.bakosova@stuba.sk miloslav.drtil@stuba.sk
 
   
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
prodekan pre zahraničné vzťahy
Radlinského 9
812 37 Bratislava 1
tel.:+421 918 674 460
anton.gatial@stuba.sk
Fakulta architektúry (FA)  
       
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.
Marta Kaločajová
prodekan pre pedagogickú činnosť a Erasmus+ koordinátor
mobility Oddelenie pre zahraničné vzťahy
Námestie Slobody 19 Námestie slobody 19
812 45 Bratislava 1 812 45 Bratislava 1
tel.: +421 (2) 572 76 458 tel.: +421 2 572 76 211, 255
peter.morgenstein@stuba.sk kalocajova@fa.stuba.sk
         
Materiálovotechnologická fakulta (MTF)
        
doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. Mária Rešetková, B.S.B.A.
prodekan pre zahraničné projekty a medzinárodné Erasmus+ koordinátor
vzťahy Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov
ul. Jána Bottu 25 ul. Jána Bottu 25
917 24 Trnava   917 24 Trnava
tel.: +421 911 746 832 tel.: +421 908 674 164
maximilian.stremy@stuba.sk maria.resetkova@stuba.sk
   
      
Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT)
     
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.  Mgr. Barbara Drnajová  
prodekan pre rozvoj ľudských Erasmus+ koordinátor 
zdrojov a Inštitút počítačových systémov a sietí
zahraničnú  spoluprácu Ilkovičova 2
Ilkovičova 2  842 16 Bratislava 4
842 16 Bratislava 4 tel.: +421 948 331 666
tel.: +421 2 210 22 306 barbara.drnajova@stuba.sk
pavol.navrat@stuba.sk
 
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
prodekanka pre doktorandské štúdium a
koordináciu mobilít
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava 4
tel: +421 210 22 318
daniela.chuda@stuba.sk
Ústav manažmentu (ÚM)
    
  
doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.  Mgr. Katarína Matúšková  
zahraničné vzťahy Erasmus+ koordinátor
Vazovova 5, Blok B2 Vazovova 5, Blok B2
812 43 Bratislava 812 43 Bratislava
tel.: +421 908 713 465 tel.: +421 917 669 138
dagmar_petrikova@stuba.sk   katarina.matuskova@stuba.sk