Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

 

INŠTITÚT
CELOŽIVOTNÉHO
VZDELÁVANIA STU

 

JAZYKOVÉ CENTRUM ICV STU

           

Logo JC

 

                                                                      

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O JAZYKOVEJ A ODBORNEJ PRÍPRAVE NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU

ONLINE PRIHLÁŠKA

Zmluvné podmienky

Študijný a skušobný poriadok

 

Termín realizácie

Akademický rok -  01. október - 31. august

Zimný semester:  október – február, Letný semester:   marec - august

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miesto

konania

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU

Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Slovenská republika

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cieľ

vzdelávacej

aktivity

 

 

Modulový vzdelávací program

Modul slovenský jazyk intenzívny úroveň A1 - B1 (cena 2240 EUR) + registračný poplatok

Modul intenzívny slovenský jazyk úroveň A1 - B2  (cena 3500 EUR) + registračný poplatok

Získať schopnosť komunikovať v  slovenskom jazyku podľa Spoločného európskeho    referenčného rámca a rozvíjať jazykové kompetencie aj v odbornej príprave na vysokoškolské štúdium. Registračný poplatok je 120 EUR.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Forma 

Výučby

 

 

Vyučovanie prebieha 5 hodín denne, 25 hodín týždenne (pondelok až piatok).  Jedna  vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Skupinová denná prezentačná forma výučby.

Učitelia kurzov slovenského jazyka sú kvalifikovaní na vyučovanie slovenčiny ako cudzieho   jazyka a i na vyučovanie jazyka anglického, jazyka nemeckého a jazyka ruského.

Študenti sú povinní začať štúdium v mesiaci október. V prípade ak nie sú schopní nastúpiť na štúdium načas, môžu požiadať o odklad štúdia do ďalšieho akademického roka.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učebnice

Cena učebníc nie je zarátaná v cene vzdelávacieho programu, študenti si ich môžu kúpiť v kníhkupectvách alebo cez internet.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Školné

 

Školné nie je možné platiť na splátky, uhrádza sa bankovým prevodom z účtu na účet JC ICV STU.

V prípade ak študent nemôže nastúpiť na štúdium  môže požiadať o vrátenie školného,  storno poplatok je 15% zo zaplatenej sumy školného poplatku. Registračný poplatok 120 EUR sa nevracia.

PLATBA V RÁMCI KRAJÍN EURÓPSKEJ ÚNII ̶ SEPA bankovým prevodom z účtu na účet:

Pri platbe uveďte údaje: meno a priezvisko platiteľa, pri platbe podpísať.

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava

IBAN: SK78 8180 00000070 0008 4090

BIC (SWIFT): SPSRSKBA

Variabilný symbol: 46010116

Špecifický symbol (Dátum narodenia): dd mm yyyy

Konštantný symbol: 0308

Popis transakcie: Meno a priezvisko

PLATBA V KRAJINÁCH MIMO EURÓPSKEJ ÚNII – korešpondenčné bankovníctvo – SWIFT

Údaje potrebné pre vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA úhradu, v prospech účtu klienta Štátnej pokladnice prostredníctvom sprostredkovateľskej banky prostredníctvom siete SWIFT:

Banka príjemcu – sprostredkovateľská banka: Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovensko

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Číslo účtu príjemcu (IBAN): SK 78 8180 0000 0070 0008 4090

Názov účtu príjemcu: ICV STU

Adresa príjemcu: Vazovova 5, 82143 Bratislava, Slovensko

Účel prevodu: platba za Slovenský jazyk

Variabilný symbol: 46010116

Špecifický symbol: (Dátum narodenia): dd, mm, rrrr

Konštantný symbol: 0308

Popis:: Meno a Priezvisko

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Organizácia skúšok

Skúšky sa konajú v písomnej a ústnej forme v zimnom semestri - semestrálne skúšky a na konci letného semestra - záverečné skúšky.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cieľová

skupina

Zahraniční študenti, absolventi zahraničných stredných škôl s maturitou.
Požadované vzdelanie - úplné stredoškolské.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doklad absolvovaní

Po úspešnom ukončení Modulu  slovenský jazyk študent dostane osvedčenie o absolvovaní jazykovej prípravy. 
Po úspešnom absolvovaní Modulu Intenzívny slovenský jazyk pre zahraničných študentov na STU bude môcť študentka pokračovať v štúdiu v slovenskom jazyku na vybranej fakulte STU, ak splní podmienky prijímacieho konania v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín podania prihlášky

Termín na podanie prihlášky v príslušnom kalendárnom roku je od  1. marca do 31. mája, odvtedy bude prístupná aj online prihláška na štúdium.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dokumenty potrebné                          pri podávaní online prihlášky

 

Záujemcovia o štúdium slovenského jazyka sa prihlasujú jednotlivo.

-  Identifikačné stránky pasu a stránky s informáciami o platnosti pasu - skenované.

-  Dokumentov o najvyššie dosiahnutom vzdelaní - skenované

-  Životopis vo formáte PdF alebo vo forme Europas, vlastnoručne podpísaný  - skenované.

-  Doklad o úhrade školného - skenované

-  Online prihlášku je potrebné vyplniť detailne a kompletne, vrátane všetkých príloh.

-  Kontaktné údaje:  email, mobil, ktorý je aktívny a bude počas celého štúdia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborné vzdelávanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študenti majú možnosť doplniť a rozšíriť si vedomosti z odborných technických predmetov podľa zvoleného odboru a doplatiť si ďalšie hodiny z  odborne zameraných modulov .

·      Modul MATEMATIKA (52 hod. – 182 EUR)

·      Modul FYZIKA základy (26 hod. – 91 EUR)

·      Modul FYZIKA Technická 1  (22 hod. –  77 EUR)

·      Modul FYZIKA  Technická 2 (28 hod. – 98 EUR)

·      Modul CHÉMIA (40 hod. – 140 EUR)

·      Modul STATIKA (54 hod. – 189 EUR)

·      MODUL PRUŽNOSŤ (28 hod. – 98 EUR)

·      Modul PRÁCA s PC (22 hod. – 77 EUR)

·      Modul ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO (24 hod. – 84 EUR )

·      Modul GEOLÓGIA (24 hod . – 84 EUR))

Odborne zamerané moduly na základné technické predmety (modifikované v jazyku slovenskom a  anglickom). Garanti a lektori odborných modulov sú pedagógovia, odborníci a výskumníci  z jednotlivých fakúlt STU, ktorí aktívne ovládajú   cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Doklad                                o odbornom vzdelávaní

Po úspešnom absolvovaní modulov zameraných na základné technické predmety študent dostane osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy – modulu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ubytovanie

V prípade záujmu ubytovanie je možné zabezpečiť v účelových zariadeniach Študentských domovoch Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  2 - lôžkové izby, izby so sociálnym zariadením, 5 EUR/deň.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis

na  štúdium

 

 

Zápis na štúdium je do 30. septembra. Vo výnimočných a odôvodnených prípadoch je možný zápis v prvom týždni v októbri. Po tomto termíne nie je možné nastúpiť na štúdium. Študent môže požiadať o odklad štúdia do ďalšieho akademického roka, alebo o vrátenie školného poplatku (je tam storno poplatok).

V prípade, ak študent požiada o vrátenie školného (zamietnutie víz/prechodného pobytu za účelom štúdia, nenastúpenie na štúdium v septembri) storno poplatok je 15% zo zaplatenej sumy školného poplatku. Registračný poplatok 120 € sa nevracia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dokumenty pri zápise na štúdium v septembri

- Platný pas s vízami typu D, alebo potvrdenie o podaní žiadosti o prechodný pobyt na Cudzineckej polícii v SR / ZÚ SR v zahraničí, alebo platný doklad o prechodnom  pobyte v SR, alebo ID občana Európskej únie.

- Povolenie na pobyt za účelom štúdia je platné do konca akademického roka t. j. do 31.8., po prijatí na vysokú školu je potrebné si predĺžiť platnosť povolenia na pobyt na Cudzineckej polícii v SR.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pri podaní online prihlášky

Študent potvrdzuje v online prihláške:

-  Zmluvné podmienky prijatia na štúdium vzdelávacieho programu

Študijný a skúšobný poriadok

Študent potvrdí, že si prečítal a porozumel Zmluvným podmienkam prijatia na štúdium vzdelávacieho programu a Študijnému a skúšobnému poriadku ICV STU

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Možnosti pracovať počas štúdiu

Študenti môžu brigádovať vo svojom voľnom čase (len určitý počet hodín do týždňa), nie v čase štúdia. Povolená priemerná absencia na vzdelávaní za sledované obdobie je 20%.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Inštitút celoživotného vzdelávania STU

Jazykové centrum ICV STU

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1 Bratislava, Slovenská republika

MobiL: +421 917669198; E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk;

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prihlášky na vysokoškolské štúdium

Prihlášku na vysokoškolské vzdelávanie na fakulty STU je možné podať v prvom kole do konca apríla v príslušnom roku. Podrobné informácie sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých fakúlt STU:

Stavebná fakulta STU

https://www.svf.stuba.sk/sk/uchadzaci/bakalarske-studium.html?page_id=1702

Strojnícka fakulta STU

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311

Fakulta elektrotechnicky a informatiky STU

https://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium-na-akademicky-rok-2022-2023.html?page_id=3759

Fakulta chemickej a potravinárskej technológii STU

https://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov-o-studium-na-fchpt/bakalarske-studium.html

Fakulta architektúry a dizajnu STU

https://www.fa.stuba.sk/sk/uchadzaci/studium-na-fakulte.html?page_id=317

Materiálovo technologická fakulta STU

https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/preco-studovat-na-mtf.html?page_id=8012

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

https://www.fiit.stuba.sk/prijimanie-na-studium.html?page_id=353

Ústav manažmentu STU

https://www.stuba.sk/sk/ustavy/ustav-manazmentu/studium.html?page_id=3222

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pokyn na ubytovanie

Študenti majú rezervované ubytovanie v Študentských domoch Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ak študent príde v septembri, prihlási sa na recepcii študentského domu Jur Hronca, Bernolákova ul., obsluha recepcie je nonstop, mobil: +421 918664030 - priamo v študentskom dome Jur Hronca. Od 1. septembra je voľná študentská izba, ktorá je pridelená na recepcii. Za ubytovanie študentov zodpovedá pani Elena Trochtová (mobil: +421 918664010, e-mail elena.trochtova@stuba.sk). Na recepcii študent zaplatí v hotovosti za ubytovanie vopred na dva mesiace: september a október (5 EUR/deň). Poplatok za posteľnú bielizeň je 5 EUR/mes.

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Povinnosti študenta pred nástupom na štúdium

Študent má povinnosť predložiť cudzineckej polícii do 30 dní od doručenia dokladu o pobyte lekársky posudok nie starší ako 30 dní potvrdzujúci, že študent netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie.

Zoznam pracovísk cudzokrajných chorôb v meste Bratislava:

·   POLIKLINIKA  CUDZOKRAJNÝCH CHORÔB, ZAMA s. r. o.(POLIKLINIKA PRE ZAHRANIČNÉ CHOROBY), Americké námestie 3, 811 08 Bratislava, info@cudzokrajne.sk;  Tel: 02/ 52962732, 52925688; http://www.cudzokrajne.sk

·   INŠTITÚT OČKOVANIA A CESTOVNEJ MEDICÍNY s.r.o. (ÚSTAV OČKOVANIA A CESTOVNEJ MEDICÍNY) Teslova 33, Bratislava 821 02, Tel: 02/ 44635473, 0915 889 054; bakos@inocem.sk; http://www.inocem.sk/

·   MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA s. r. o. (ZDRAVOTNÍCTVO Mlynská Dolina), Staré Grunty 56, 841 04 Bratislava, Tel.: 02/323 130 20; +421 2 3231 3020; +421 2 3231 3025; +421 911 392 220; +421 910 911 230; recepcia@klinikamd.sk;

·   CESTOVNÁ KLINIKA ZDRAVIA s. r. o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava. Tel: 0905742898 info@thclinic.sk; http://www.thclinic.sk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravotné poistenie

Študent musí byť počas svojho pobytu zdravotne poistený.

Zoznam niektorých poisťovní:

* UNION poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, á13 60 Bratislava, Tel.: 0850 111 211; 0948722226

E-mail: union@union.sk;

* VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, Ružová dolina 606/10, 821 09 Bratislava; infolinka@vszp.sk; Call centrum 0850 003 003 (zo zahraničia +421220817003);

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KONTAKT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Jazykové centrum
Vazovova 5
812 43 Bratislava
E-mail: jazykove.centrum@stuba.sk
Tel.: +421 917 669 198 (Ing.arch. Laura Gressnerová, PhD.)