Prejsť na obsah
Výskum

Informácie zverejňované v zmysle § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11/2021

Dodatok č.3 k Zásadám výberového konania na STU v BA

ÚPLNÉ ZNENIE Zásad výberového konania na STU v BA v znení dodatkov číslo 1 až 3

1/2021

Dodatok č.2 k Zásadám výberového konania na STU v BA

1/2014 Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU
2/2014 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU (ÚPLNÉ ZNENIE V ZNENÍ DODATKU ČÍSLO 1)

Stavebná fakulta

Strojnícka fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Fakulta architektúry

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ústav manažmentu