Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

bc prijmacie konanie

Študijné programy:

študijný program PRIESTOROVÉ PLÁNOVANIE

študijný program INVESTIČNÉ PLÁNOVANIE V PRIEMYSELNOM PODNIKU

Ústav manažmentu je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom STU s univerzitnou pôsobnosťou. Zabezpečuje najmä vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti manažmentu a plánovania v spolupráci s fakultami a ostatnými univerzitnými pracoviskami, domácimi a zahraničnými univerzitami a inými vedeckovýskumnými a akademickými pracoviskami. Garantuje študijné programy a zabezpečuje integráciu kapacít STU vo vzdelávaní v študijných programoch v oblasti manažmentu a plánovania ako prierezových, interdisciplinárnych študijných programov s charakterom univerzitných študijných programov. Garantuje špecifické predmety a moduly výučby v oblasti pôsobenia ústavu, integrované do výučby v rámci študijných programov, garantovaných na fakultách STU vo všetkých stupňoch štúdia. Otvára možnosti širšej vnútrouniverzitnej mobility študentov, pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov so zameraním na problematiku manažmentu a plánovania. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorý zodpovedá rektorovi alebo poverenému prorektorovi.  

Adresa:
Slovenská technická univerzita
Ústav manažmentu 
Vazovova 5, 812 43, Bratislava
   
Riaditeľ Ústavu manažmentu:     
Doc. Ing. Marián Zajko, PhD., MBA
marian.zajko@stuba.sk
 
                  

EAI


AKTUÁLNE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

 

   

   


   

   

   

  EYES