Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

„Sľubujem, že preberám na seba čestné záväzky a povinnosti študenta a člena akademickej obce Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Sľubujem, že budem dbať na jej dobré meno a budem študovať tak, aby som po ukončení štúdia vykonával svoju profesiu v súlade so zásadami etiky a profesionálnej cti v prospech našej Alma mater a pre blaho celej spoločnosti.“

Vo štvrtok 29. septembra 2016 v aule Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity na Mýtnej ul. č.36 zložením slávnostného imatrikulačného sľubu sa študenti prvého roka bakalárskeho štúdia študijného programu Priestorové plánovanie a nového študijného programu Investičné plánovanie v priemyselnom podniku na Ústave manažmentu STU v Bratislave začlenili do akademickej obce našej univerzity so všetkými právami a povinnosťami.