Prejsť na obsah
Verejnosť
Prorektor pre vzťahy s verejnosťou
Útvar práce s verejnosťou
Prodekani pre vzťahy s verejnosťou
 
Manažér pre komunikáciu s médiami  
   

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

prorektorka pre vzťahy s verejnosťou

 
   

Útvar práce s verejnosťou

 
   
Ing. Zuzana Mokošová
vedúca útvaru
 0917 9586, -584, -583
  02/5249 9384
  public@stuba.sk
   

Mgr. Katarína Macková
zodpovedná redaktorka (Spektrum STU)

   
Ing. Vladimír Svrček Ing. Michal Minarik


Prodekani pre vzťahy s verejnosťou

   
Stavebná fakulta Strojnícka fakulta
   

doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD.
Radlinského 11
813 68 Bratislava

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Nám. slobody 17
812 31 Bratislava

   
Fakulta elektrotechniky
a informatiky
Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie
 

Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

prof. Ing. Miloslav Drtil, DrSc.
Radlinského 9
812 37 Bratislava

   
Fakulta architektúry Materiálovotechnologická
fakulta
   

Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
J. Bottu 2781/25
917 24 Trnava
   
Fakulta informatiky
a informačných technológií
 Ústav manažmentu

Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Ilkovičova 3
842 16 Bratislava
doc. Mgr. Matej Jaššo, PhD.
Vazovova 5
812 43 Bratislava