Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Informácie aktuálne a dostupné k 20.2.2016

Legislatívny rámec

Základným právnym predpisom upravujúcim oblasť migrácie zahraničných študentov je zákon č. 75/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 404/2011 Z. z. o  pobyte cudzincov a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“). Tento zákon od 1. januára 2011 nahradil pôvodnú právnu úpravu pre oblasť migrácie v SR – zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších prepisov.

V  súvislosti so  zahraničnými študentmi upravuje zákon o pobyte cudzincov okrem iného podmienky vstupu, vycestovania a  pobytu zahraničných študentov a  ich rodinných príslušníkov na  území SR, ich povinnosti súvisiace s  pobytom, ako aj prípadné sankcie za porušenie týchto povinností. Okrem uvedeného upravuje zákon aj povinnosti ubytovateľov pri hlásení pobytu cudzinca a povinnosť škôl kooperovať pri zamedzovaní možného zneužitia statusu študenta na  nelegálnu migráciu prostredníctvom povinnosti hlásiť každé prerušenie, zanechanie, ukončenie alebo vylúčenie zo štúdia zahraničného študenta príslušnému policajnému útvaru. Zákon o pobyte cudzincov tiež upravuje problematiku vydávania víz na účely  vstupu cudzincov na  územie SR.

Druhým kľúčovým zákonom v danej oblasti je  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).  Ten upravuje podmienky pre prijatie na vysokoškolské štúdium v SR, definuje  jednotlivé študijné programy, stupne vysokoškolského vzdelania a  definuje  podmienky pre uznávanie kvalifikácie zahraničných študentov.

Pobyt - mobilita zahraničného študenta na STU sa riadi  Smernicou rektora 5/2012-N.

Každý zahraničný študent zapísaný na zahraničnej vysokej škole (všetkých foriem a stupňov štúdia) ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia, môže absolvovať časť štúdia, tzv. mobilitu na STU v Bratislave.

Takisto Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov v § 58a definuje pojem akademická mobilita.

.P

Prechodný pobyt na účel štúdia v prípade študentov/doktorandov

(Zdroj: www.minv.sk; SAIA-Euraxess - Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku)

Cudzincovi je možné na základe jeho žiadosti a v súlade s účelom, ktorý sleduje povoliť po splnení podmienok ustanovených v § 20-76 citovaného zákona o pobyte cudzincov pobyt formou prechodného na účel štúdia.

Študenti z tretích krajín, ktorí plánujú zostať na Slovensku dlhšie ako 90 dní, žiadajú o prechodný pobyt na účel štúdia. Žiadosť sa predkladá osobne v zahraničí na slovenskom veľvyslanectve/konzuláte teritoriálne kompetentnom pre domovskú krajinu cudzinca alebo na Slovensku na príslušnom oddelení cudzineckej polície. Na príslušnom oddelení cudzineckej polície môže byť žiadosť prijatá, len ak sa štátny príslušník tretej krajiny zdržiava na Slovensku oprávnene. Je nevyhnutné podať kompletnú žiadosť so všetkými náležitosťami, inak nebude prijatá. Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť neprijme, poskytne žiadateľovi písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala. Ak sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu vyhovie, policajný útvar zašle žiadateľovi písomné oznámenie, v ktorom uvedie dátum udelenia a dátum skončenia platnosti. Pri rozhodovaní o čase, na ktorý má byť prechodný pobyt udelený, sa neprihliada na časovú platnosť cestovného dokladu, ale prihliada sa na ňu v prípade vydávania dokladu o pobyte (plastová kartička), pri vydávaní ktorého sa od platnosti cestovného dokladu odpočíta ešte 60 dní.

.

Žiadosť o prechodný pobyt

(Zdroj: SAIA - Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na Slovensku)

Žiadosť je potrebné predložiť osobne na predpísanom tlačive a v slovenskom jazyku.

Zoznam dokladov k žiadosti o pobyt na účely štúdia.

.

Dokumenty v čase podania žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Všetky dokumenty vydané v zahraničí musia byť úradne overené (formou apostily alebo superlegalizácie) a súdnym prekladateľom úradne preložené do slovenského jazyka.

Zastupiteľský úrad SR, ktorý žiadosť prijal, vykoná so žiadateľom o udelenie prechodného pobytu osobný pohovor na účel predbežného posúdenia žiadosti. Pohovor sa vedie v štátnom jazyku alebo inom, obom stranám zrozumiteľnom jazyku. O pohovore vyhotoví zastupiteľský úrad písomný záznam, ktorý priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Záznam sa vyhotoví v jazyku, v ktorom sa viedol pohovor, a musí byť podpísaný žiadateľom. (Ak žiadateľ neovláda štátny jazyk, môže si na vlastné náklady zabezpečiť tlmočníka, ktorý je povinný podpísať záznam.) Zastupiteľský úrad zašle policajnému útvaru spolu so záznamom a jeho prekladom aj svoje stanovisko k udeleniu prechodného pobytu.

Poplatky: 4,50 EUR za vystavenie pobytového preukazu

Oddelenie cudzineckej polície (policajný útvar) vydá rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami. Pri podávaní žiadosti priamo na oddelení cudzineckej polície pracovníci cudzineckej polície cudzinca požiadajú o kontaktné číslo mobilného telefónu, na ktoré zašlú do 30 dní SMS o vybavení žiadosti (v slovenčine). Pracovníci cudzineckej polície vydajú o prijatí žiadosti potvrdenie, ktoré je potrebné si uschovať. Povolenie na prechodný pobyt vo forme pobytového preukazu si možno vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom inej osoby oficiálne splnomocnenej na jeho prevzatie. Pri podávaní žiadosti v zahraničí prostredníctvom zastupiteľského úradu SR treba spôsob poskytnutia informácie o rozhodnutí, ako aj spôsob prevzatia konzultovať s príslušným zastupiteľstvom.

Podľa súčasnej legislatívy musí byť začiatok udeleného pobytu 30 dní pred dňom začiatku vykonávania aktivity účelu pobytu.

Ak je povolenie na prechodný pobyt udelené, do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte je potrebné na oddelenie cudzineckej polície priniesť doklad o zdravotnej prehliadke potvrdzujúci, že dotknutá osoba netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Doklad o zdravotnej prehliadke nesmie byť starší ako 30 dní a možno ho získať len vo vybraných slovenských zdravotníckych zariadeniach. V súvislosti s prechodným pobytom musia občania tretích krajín predložiť lekárske potvrdenie, že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Nasledujúce lekárske zariadenia v Bratislave vydávajú potvrdenia akceptované cudzineckou políciou:

  • Poliklinika cudzokrajných chorôb, ZAMA s.r.o., Americké námestie 3, Bratislava, tel.: +421 2 52925688, fax: +421 2 52962732, info@cudzokrajne.sk, www.cudzokrajne.sk;
  • Inštitút očkovania a cestovnej medicíny s.r.o., Teslova 33, Bratislava, tel.: +421 2 44635473, mobil: +421 915 889054, bakos@inocem.sk, www.inocem.sk;

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel štúdia na predpokladaný čas štúdia, najviac však na šesť rokov.

.

Vstup, pobyt a zamestnávanie cudzincov na  Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi súvisiacimi s cudzincami, ktorí prichádzajú na Slovensko študovať, vyučovať na vysokej škole alebo vykonávať výskum.

(Zdroj: brožúra SAIA - Euraxess)

INFORMÁCIA o podmienkach udelenia pobytu štátnym príslušníkom tretích krajín na účel štúdia na území SR, o  povinnostiach štátneho príslušníka tretej krajiny a povinnostiach školy na úseku pobytu cudzincov podľa zákona o pobyte cudzincov.

(Zdroj: www.minv.sk)


INFORMATION on conditions for granting residence to third-country nationals for the purposes of study in the Slovak Republic, on certain obligations of third-country nationals and obligations of schools in the field of residence of foreigners pursuant to Act No. 404/2011 Coll. on Residence of Foreigners and Amendment and Supplementation of Certain Acts, as amended.


INFORMATION: Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic about residence of Foreigners in territory of Slovakia.


POBYT CUDZINCOV NA SLOVENSKU (Residence of Foreign Nationals in Slovakia)

- brožúra vydaná Migračným informačným centrom (MIC) v r. 2014


SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE CUDZINCOV NA SLOVENSKU (Social Security for Foreigners in Slovakia) 

- vydané MIC.


Často kladené otázky cudzincov na Slovensku (Frequently Asked  Questions for Foreigners in Slovakia)

- brožúra vydaná Migračným informačným centrom (MIC); cieľom je poskytnúť  odpovede na základné otázky týkajúce sa pobytu a zamestnania cudzincov na území Slovenskej republiky.

Útvar medzinárodných vzťahov STU spracoval informácie v anglickom jazyku pre zahraničných študentov do formy brožúry "Guide  for Foreign Students at the STU".