Prejsť na obsah
Univerzita

Zodpovedná osoba

Útvar hlavného kontrolóra

organizačne začlenený na Rektoráte STU v riadiacej pôsobnosti rektora STU 

 

Spôsob podávania oznámení

Na STU môže oznamovateľ podať oznámenie alebo kvalifikované oznámenie (ďalej len „oznámenie“) písomne alebo elektronickou poštou.

Písomne môže oznamovateľ podať oznámenie

a) osobne do rúk zodpovednej osoby,

b) osobne do podateľne Rektorátu STU na Vazovovej ulici číslo 5 v Bratislave, s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE PSČ“,

c) poštou na adresu:  

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát STU
Útvar hlavného kontrolóra
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

Obálka musí mať označenie „NEOTVÁRAŤ – OZNÁMENIE PSČ

Elektronickou poštou na adresu: uhk@stuba.sk, do ktorej má prístup len zodpovedná osoba. Správa musí mať v predmete uvedené „OZNAMENIE PSC“.