Prejsť na obsah
Predaj majetku

Obchodná verejná súťaž - polygrafické zariadenia

Slovenská technická univerzita v Bratislave vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a výzvu na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľných vecí - polygrafických zariadení za najvyššiu kúpnu cenu v zmysle ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Súťažné podklady pre OVS