Prejsť na obsah
Verejnosť
 1. Žiadosť možno podať na adrese:

       Rektorát STU
       Útvar práce s verejnosťou
       Vazovova 5
       812 43 Bratislava 1

  Žiadosť možno poslať poštou, prípadne osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 14,00 hod. v podateľni rektorátu, alebo elektronickou poštou na adresu
  public@stuba.sk

 2. Evidenciu žiadostí podaných na rektoráte vedie útvar práce s verejnosťou, ktorý žiadosť zaeviduje a neodkladne postúpi na vybavenie príslušnej zložke resp.  odbornému útvaru.
   
 3. Na základe podkladov,  získaných od príslušnej zložky, resp. odborného útvaru, pripraví útvar práce s verejnosťou rozhodnutie o poskytnutí/neposkytnutí informácie a zašle ho v zákonom stanovenej lehote žiadateľovi.
  V prípade, že požadované informácie nemôže poskytnúť, ale môže ich poskytnúť iná povinná osoba, útvar práce s verejnosťou jej žiadosť postúpi, a súčasne oznámi žiadateľovi, komu bola žiadosť postúpená.

  Ak sa žiadosť o poskytnutie informácie  týka  fakulty, postúpi útvar práce s verejnosťou žiadosť o poskytnutie informácie dekanovi príslušnej fakulty. Vydanie rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí informácie je v tomto prípade v kompetencii dekana fakulty.

  Ak sa žiadosť o poskytnutie informácie  týka  ÚZ študentské domovy a jedálne, resp. ÚZ Gabčíkovo, postúpi útvar práce s verejnosťou žiadosť o poskytnutie informácie riaditeľovi príslušného účelového zariadenia.
  Vydanie rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí informácie je v tomto prípade v kompetencii riaditeľa účelového zariadenia. 
   
 4. Spisovú agendu, ktorá sa týka poskytnutia informácie, si po vybavení ukladá príslušná zložka (fakulta, účelové zariadenie) a v kópii aj útvar práce s verejnosťou. Spisová agenda  musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia.
   
 5. Útvar práce s verejnosťou/dekan fakulty/riaditeľ účelového zariadenia  je povinný žiadosť vybaviť do 8 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch určených zákonom možno lehotu predĺžiť najviac o osem dní, o čom musí útvar práce s verejnosťou/dekan fakulty, riaditeľ účelového zariadenia neodkladne informovať žiadateľa. 
   
 6. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.


Smernica rektora 2/2017_SR - Poskytovanie informácií o STU v Bratislave

Formulár žiadosti