Prejsť na obsah
Absolventi

Od júna 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len "STU") vydáva všetkým svojim študentom po riadnom skončení štúdia doklady o absolvovaní štúdia - diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok diplomu  - v kombinácii slovenského jazyka s anglickým jazykom. Tieto doklady sú absolventom vydávané automaticky a bez poplatku. Doklady sa absolventom odovzdávajú spravidla na promócii.

Absolventom, ktorí do konca mája 2013 nepožiadali aj o vydanie dokladov v anglickom jazyku, STU spätne tieto doklady v anglickom jazyku nevydáva. Preklad dokladov v cudzom jazyku v takom prípade zabezpečí napríklad štátny prekladateľ. Aktuálny zoznam štátnych prekladateľov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR môžete nájsť TU. Taktiež, ak Vám nebol vydaný originál niektorého z vyššie uvedeného dokladu v anglickom jazyku, nie je možné dodatočné vydanie jeho duplikátu v anglickom jazyku.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov vyhotovuje nasledujúce dokumenty:

  • duplikát (diplom alebo výpis z evidenčnej knihy diplomov, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu...)

  • verifikácia/potvrdenie vydaného diplomu

  • uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou

    (Poplatky za vydávanie študijných a absolventských dokladov sú uvedené v smernici rektora STU platnej pre aktuálny akademický rok).

    INFORMÁCIE o uznaní dokladov o ukončenom stredoškolskom vzdelaní sú dostupné TU.


Užitočné rady:
V prípade potvrdenia do sociálnej poisťovne sa obráťte na archív. Výpis absolvovaných predmetov v slovenskom alebo anglickom jazyku Vám vystaví študijná referentka príslušnej fakulty.

 

Úradné hodiny:

Pondelok  
9.00 - 12.00    13.00 - 15.00
Utorok 9.00 - 12.00    13.00 - 15.00
Streda 9.00 - 12.00    13.00 - 15.00
Štvrtok 9.00 - 12.00    13.00 - 15.00
Piatok nestránkový deň

 

Zasielanie dokladov poštou

Ak ste si svoje doklady (prvopis) neprevzali na promócii, na požiadanie Vám môžu byť zaslané prostredníctvom služieb Slovenskej pošty ako doporučená zásielka do vlastných rúk po úhrade poplatku za odoslanie. Poplatok (cena zásielky) je potrebné uhradiť na účet:

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007
Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Kód krajiny: SK
BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
KS: 0308
VS: 901111006
Informácia pre príjemcu: Vaše priezvisko – poštovné, napr. Einstein – poštovné

alebo si doklady môžete vyzdvihnúť osobne (príp. doložením notárom overeného splnomocnenia tretej osoby podpísané majiteľom dokladu) na našom útvare na 2. poschodí.

Ceny zásielok si môžete pozrieť TU.