Prejsť na obsah
Absolventi

STU vydáva od júna 2013 doklady o absolvovaní štúdia a to diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu dvojjazyčne v kombinácii slovenského a anglického jazyka. Doklady sa absolventom vydávajú bez poplatku a spravidla sa odovzdávajú na promócii.

Pred rokom 2013 boli doklady o absolvovaní štúdia vydávané v slovenskom jazyku a na požiadanie aj v anglickom jazyku. V súčasnosti STU nemôže spätne vyhotoviť doklady v anglickom jazyku absolventovi, ktorý v čase skončenia štúdia nepožiadal o vydanie dokladov v anglickom jazyku. V takom prípade si treba preklad dokladov zabezpečiť štátnym prekladateľom vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR. Preto, ak Vám nebol vydaný originál dokladu o absolvovaní štúdia v anglickom jazyku, nie je možné požiadať o jeho duplikát v anglickom jazyku.

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov vyhotovuje nasledujúce dokumenty:

(Poplatky za vydávanie študijných a absolventských dokladov sú uvedené v smernici rektora STU platnej pre aktuálny akademický rok).

INFORMÁCIE o uznaní dokladov o ukončenom stredoškolskom vzdelaní.


Užitočné rady: Ak si vybavujete dôchodok a potrebujete potvrdenie o absolvovaní štúdia, prípadne započítanie určitého obdobia štúdia pre tento účel pre sociálnu poisťovňu, obráťte sa na:

Výpis absolvovaných predmetov v slovenskom alebo anglickom jazyku Vám vystaví študijná referentka príslušnej fakulty.

Pre kontakt s Útvarom vzdelávania a starostlivosti o študentov  využívajte prosím predovšetkým emailovú komunikáciu education@stuba.skprípadne nás kontaktujte telefonicky na telefónne čísla:

ÚTVAR VZDELÁVANIA A STAROSTLIVOSTI O ŠTUDENTOV

Mgr. Marianna Michelková, vedúca útvaru: tel.: 0917 669 312
Ing. Lívia Kelemenová, zástupkyňa vedúcej útvaru. tel.: 0918 669 169
Ing. Jana Kuzmová Kmeťová: tel.: 0917 669 642
Mgr. Barbora Urbanová: tel.: 0917 669 316

Žiadosti o vydanie duplikátov absolventských dokladov a žiadosti o verifikácie zasielajte elektronicky na emailovú adresu: education@stuba.sk.

Žiadosti o uzanie dokladov spolu s prílohami posielajte poštou na adresu: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
ÚTVAR VZDELÁVANIA A STAROSTLIVOSTI O ŠTUDENTOV
Vazovova  5

812 43 Bratislava 1

Vyhotovené doklady a ďalšie dokumenty zasielame na základe požiadavky poštou.

Ďakujeme za pochopenie. Aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu neustále sledujeme a veríme, že zodpovedný prístup každého z nás prispeje k zníženiu šírenia ochorenia a budeme sa môcť čo najskôr vrátiť k štandardnému životu a režimu prevádzky.

Ďakujeme za pochopenie. Situáciu ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) neustále sledujeme a vyhodnocujeme. Veríme, že zodpovedný prístup každého z nás môže prispieť k zníženiu šírenia tohto ochorenia a čo najskôr sa budeme môcť vrátiť k štandardnému životu a režimu prevádzky.
Ďakujeme za pochopenie. Situáciu ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) neustále sledujeme a vyhodnocujeme. Veríme, že zodpovedný prístup každého z nás môže prispieť k zníženiu šírenia tohto ochorenia a čo najskôr sa budeme môcť vrátiť k štandardnému životu a režimu prevádzky.
Ďakujeme za pochopenie. Situáciu ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) neustále sledujeme a vyhodnocujeme. Veríme, že zodpovedný prístup každého z nás môže prispieť k zníženiu šírenia tohto ochorenia a čo najskôr sa budeme môcť vrátiť k štandardnému životu a režimu prevádzky.

Úradné hodiny (len na základe telefonicky alebo mailom dohodnutého termínu):

Pondelok  
9.00 - 12.00    13.00 - 15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 9.00 - 12.00    13.00 - 15.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 9.00 - 12.00

 

Zasielanie dokladov poštou

Ak ste si svoje doklady (prvopis) neprevzali na promócii, na požiadanie Vám môžu byť zaslané prostredníctvom služieb Slovenskej pošty ako doporučená zásielka do vlastných rúk po úhrade poplatku za odoslanie. Poplatok (cena zásielky) je potrebné uhradiť na účet:

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007
Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Kód krajiny: SK
BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA
Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia
KS: 0308
VS: 901111006
Informácia pre príjemcu: Vaše priezvisko – poštovné, napr. Einstein – poštovné

alebo si doklady môžete vyzdvihnúť osobne (príp. doložením notárom overeného splnomocnenia tretej osoby podpísané majiteľom dokladu) na našom útvare na 2. poschodí.

Ceny zásielok