Prejsť na obsah
Archív STU

Archív STU vydáva na základe žiadosti s vlastnoručným podpisom žiadateľa  nasledovné doklady:

1. doklady, potvrdzujúce dobu zamestnania, resp. absolvovania vedeckej prípravy (ašpirantúry) - žiadosť -Z.

2. doklady, potvrdzujúce dobu štúdia - žiadosť-Š:

 • potvrdenia o štúdiu na STU (SVŠT)
 • potvrdenia o absolvovaní skúšok a zápočtov (výpis skúšok a zápočtov)
 • potvrdenia o študijnej náplni absolvovaných predmetov (sylabus - rámcové osnovy predmetov štúdia)
 • odpisy a kópie archívnych dokumentov.

Vystavenie dokladov potvrdzujúcich dobu štúdia je spoplatnené. Výška poplatku je stanovená podľa Cenníka úhrady nákladov Archívu STU (pozri Druhá časť - Výška úhrady za správne informácie).

Potrebné údaje pre uhradenie poplatku:
Názov banky príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava
Názov účtu príjemcu: Slovenská technická univerzita - Rektorát, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 1
Číslo účtu príjemcu platby (IBAN): SK8881800000007000084007
Kód banky: 8180
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Správa pre adresáta: doklad o štúdiu, priezvisko žiadateľa
variabilný symbol (VS): 902010
konštantný symbol (KS): 0308.

Poplatok môže byť uhradený poštovým poukazom alebo prevodom na účet Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

UPOZORNENIE!   Žiadosti o vydanie dokladov vybavuje Archív STU podľa jednotlivých

fakúlt/rektorátu - kontakt - z nasledovných rokov:

 • rektorát – do roku 1980 vrátane
 • Stavebná fakulta – do školského roku 1981/82 vrátane
 • Strojnícka fakulta – do školského roku 1985/86 vrátane
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky – do školského roku 1985/86 vrátane
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – do školského roku 1985/86 vrátane
 • Fakulta architektúry – do školského roku 1985/86 vrátane
 • Materiálovotechnologická fakulta – Archív STU nearchivuje materiály, tie sa nachádzajú na fakulte
 • Fakulta informatiky a informačných technológií - Archív STU nearchivuje materiály, tie sa nachádzajú na fakulte.

Vystavenie dokladov z mladších školských rokov (a z MTF a FIIT) je bezplatné a záujemcovia sa musia obrátiť priamo na personálne alebo študijné oddelenia fakulty, resp. rektorátu STU.

Doklady sa vydávajú v slovenskom jazyku. V prípade záujmu o doklad v cudzom jazyku je nutné obrátiť sa na štátneho prekladateľa.