Prejsť na obsah
Archív STU

Archív STU vydáva na základe žiadosti s vlastnoručným podpisom žiadateľa  nasledovné doklady:

1. doklady, potvrdzujúce dobu zamestnania, resp. absolvovania vedeckej prípravy (ašpirantúry) - žiadosť -Z.

2. doklady, potvrdzujúce dobu štúdia - žiadosť-Š:

 • potvrdenia o štúdiu na STU (SVŠT)
 • potvrdenia o absolvovaní skúšok a zápočtov (výpis skúšok a zápočtov)
 • potvrdenia o študijnej náplni absolvovaných predmetov (sylabus - rámcové osnovy predmetov štúdia)
 • odpisy a kópie archívnych dokumentov.

Vystavenie dokladov potvrdzujúcich dobu štúdia je spoplatnené. Výška poplatku je stanovená podľa Cenníka úhrady nákladov Archívu STU (pozri Druhá časť - Výška úhrady za správne informácie).

Potrebné údaje pre uhradenie poplatku:
Názov banky príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava
Názov účtu príjemcu: Slovenská technická univerzita - Rektorát, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 1
Číslo účtu príjemcu platby (IBAN): SK8881800000007000084007
Kód banky: 8180
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Správa pre adresáta: doklad o štúdiu, priezvisko žiadateľa
variabilný symbol (VS): 902010
konštantný symbol (KS): 0308.

Poplatok môže byť uhradený poštovým poukazom alebo prevodom na účet Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

UPOZORNENIE!   Žiadosti o vydanie dokladov (potvrdenia o zamestnaní a štúdiu) vybavuje Archív STU podľa rektorátu, fakúlt a Ústavu manažmentu - kontakt - z nasledovných rokov:

 • rektorát – od roku 1937 do 1997 vrátane
 • Stavebná fakulta – od 1938/39 do 1985/86 vrátane
 • Strojnícka fakulta – od 1940/41 do 1985/86 vrátane
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky – od 1941/42 do 1985/86 vrátane
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie – od 1940/41 do 1985/86 vrátane
 • Fakulta architektúry a dizajnu – od 1976/77 do 1985/86 vrátane
 • Materiálovotechnologická fakulta – Archív STU nearchivuje materiály, tie sa nachádzajú na fakulte
 • Fakulta informatiky a informačných technológií - Archív STU nearchivuje materiály, tie sa nachádzajú na fakulte
 • Ústav manažmentu - Archív STU nearchivuje materiály, tie sa nachádzajú na ústave.

Žiadosti o vystavenie dokladov od školského roku 1986/87 (a z MTF, FIIT a ÚM) vybavujú personálne alebo študijné oddelenia rektorátu, fakulty, resp. ÚM STU.

Doklady sa vydávajú v slovenskom jazyku. V prípade záujmu o doklad v cudzom jazyku je nutné obrátiť sa na štátneho prekladateľa.