Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Slovenská technická univerzita v Bratislave je od roku 2014  zapojená do programu Erasmus+ v kľúčových akciách KA103 - Mobility jednotlivcov a KA107 - Mobility jednotlivcov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami.

Všeobecné informácie o programe Erasmus+.

Aktuálne programy

Mobility študentov a zamestnancov VŠ v rámci krajín programu pod identifikačným číslom projektov 2019-1-SK01-KA103-0602712020-1-SK01-KA103-078102 a 2021-1SK01-KA131-HED-000010381.

Mobility jednotlivcov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami pod identifikačným číslom projektov 2019-1-SK01-KA107-060303 a 2020-1-SK01-KA107-078196.

Študenti
Zamestnanci
Partnerské inštitúcie
Erasmus+ ICM

Webinár Eramsus+ študijný pobyt 2021/2022

Webinár Erasmus+ študijný pobyt a pracovná stáž - prezentácia 

Webinár Erasmus+ študijný pobyt a pracovná stáž 

Výberové kritéria pre študentov a zamestnancov STU na Erasmus+ mobility (schválené na Kolégium rektora dňa 10.02.2020)

Erasmus+ dohoda (Inter Institutional Agreement)
Podmienkou pre realizáciu mobilít študentov na štúdium a zamestnancov na výučbu a školenia je podpísaná dohoda so zahraničnou vysokoškolskou inštitúciou. Dohody uzatvára za jednotlivé fakulty a ústav fakultný Erasmus+ koordinátor. Dohodu podpisuje dekan alebo prodekan. Každá dohoda musí byť doručená na útvar medzinárodných vzťahov STU.


ISCED codes 2013 - zoznam ISCED-F 2013 kódov (The International Standard Classification of Education - ISCED) študijných odborov, ktoré sa vpisujú do dohody.

Zoznam univerzít s pridelenou ERASMUS chartou pre vysokoškolské vzdelávanie - inštitúcie, ktoré sa môžu zapojiť do programu.

Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+

Text ECHE udeleného STU:

ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus+ Charta študenta 2014-2020


Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01

PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823

Organisation ID kód pridelený STU: E10208874

Erasmus Policy Statement (Stratégia internacionalizácie STU)


ECTS - Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov

Info sheet o SK BRATISL01