Prejsť na obsah
Archív STU

Archív Slovenskej technickej univerzity (ďalej len "Archív STU") je odborným informačným pracoviskom s celouniverzitnou pôsobnosťou. Vo svojej odbornej archívnej činnosti sa riadi zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona je Archív STU zaradený medzi verejné špecializované archívy, kde okrem troch archívov univerzít - STU, UK a EU patrí ďalších 21 archívov významných inštitúcií Slovenska.

Archív STU plní úlohy spojené s ochranou, uchovávaním a odborným spracovaním písomných, fotografických a audiovizuálnych dokumentov z činnosti STU od jej vzniku v roku 1937 a úlohy spojené s ich sprístupňovaním a využívaním pre poznávanie histórie STU a jej propagáciu. Metodicky usmerňuje a kontroluje činnosť registratúrnych stredísk jednotlivých fakúlt a rektorátu STU a v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vykonáva odborný dozor nad vyraďovaním registratúrnych záznamov a preberaním archívnych dokumentov do Archívu STU. Postup pri manipulácii a vyraďovaní registratúrnych záznamov upravuje Registratúrny poriadok STU.

Na základe písomnej žiadosti vydáva správne informácie (potvrdenia, odpisy a overené kópie archívnych dokumentov). Zamestnancom STU ako aj bádateľom z externého prostredia v zmysle Bádateľského poriadku Archívu STU poskytuje archívne dokumenty na štúdium,vypracúva rešerše a vyhotovuje kópie archívnych dokumentov.

Služby poskytované Archívom STU sú spoplatnené podľa Cenníka úhrady nákladov Archívu STU.


Doklady vydávané Archívom STU
Adresa a kontakty
Stránkové dni
Organizačná štruktúra