Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave v zmysle zákona NR SR č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňuje týmto základné informácie.

STU bola ako prvá polytechnika na Slovensku zriadená zákonom č.170/1937 Sb.z. a n. zo dňa 25. júna 1937 pod pôvodným názvom "Vysoká škola technická dr. M. R. Štefánika". Vládnym nariadením č. 6 zo dňa 14.2.1939 Úr.n. sa názov školy zmenil na " Slovenská vysoká škola technická". Zákon SNR č. 93/1991 Zb. zo dňa 13.2.1991 s účinnosťou od 1.4.1991 zmenil názov školy na "Slovenská technická univerzita v Bratislave". Sídlom STU je Bratislava.

STU je univerzitná verejná vysoká škola. Je právnickou osobou vystupujúcou v právnych vzťahoch vo svojom mene. Orgány akademickej samosprávy fakúlt STU majú právo v mene STU rozhodovať a konať vo veciach stanovených zákonom o vysokých školách a Štatútom STU.

STU sa člení na tieto súčasti: 
- fakulty, 
- iné pedagogické, výskumné, vývojové, umelecké, hospodársko-správne a informačné pracoviská ( univerzitné pracoviská) 
- účelové zariadenia.

STU má 7 fakúlt, ktoré prispievajú k plneniu poslania STU. Sú to: 
a) Stavebná fakulta (SvF), 
b) Strojnícka fakulta (SjF), 
c) Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI), 
d) Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT), 
e) Fakulta architektúry (FA), 
f) Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (MTF) 
g) Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT).

Záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti a jej vzťah k STU upravujú vnútorné predpisy fakulty.

Rektorát je hospodársko-správnym pracoviskom STU s výkonnou funkciou. Plní úlohy spojené s organizačným, finančným a technickým zabezpečením činnosti STU ako právnickej osoby a úlohy spojené s povinnosťami STU ako správcu dotácii poskytovaných zo štátneho rozpočtu, vlastníka majetku a zriaďovateľa súčastí STU.

Ostatné univerzitné pracoviská STU sú vzdelávacie, vedeckovýskumné, vývojové, informačné a hospodárske pracoviská. Zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje ich rektor po prerokovaní v Akademickom senáte STU.

Účelové zariadenia STU zabezpečujú servisným spôsobom činnosti univerzity, ako aj starostlivosť o študentov a zamestnancov. Zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší ich rektor po prerokovaní v AS STU.