Prejsť na obsah
Verejnosť

Medzi študentmi je veľmi populárne štúdium v anglickom jazyku
Rozhovor nám poskytol dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.
* Pán dekan, končí sa akademický rok - aký bol pre Strojnícku fakultu STU? Čo nové priniesol pre študentov?
V prvom rade priniesol novo akreditované študijné programy na bakalárskom stupni štúdia, ale i jeden úplne nový, veľmi žiadaný a populárny študijný program „Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve" v prvom bakalárskom stupni a „Výrobné systémy a manažérstvo kvality" v druhom inžinierskom stupni štúdia. V týchto študijných programoch študenti získajú vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, ako aj informácie z oblasti výrobnej techniky, navrhovania výrobných systémov, informačných a riadiacich technológií a technickej diagnostiky.
* Aké bonusy ponúka fakulta študentom s nastávajúcom akademickom roku 2017/18?
Ako prvá fakulta na Slovensku sme pripravili v spolupráci s Volkswagen Slovakia pilotný projekt profesijného bakalára. Cieľom projektu je reálne pripraviť absolventa pre potreby praxe, nakoľko počas svojho 4-ročného štúdia strávi takmer polovicu času vo Volkswagene s možnosťou získania zamestnania po ukončení štúdia. Študentom ponúkame rôzne formy štipendií - či už motivačné, odborové a mimoriadne. Novinkou pre nasledujúci rok je, že uchádzačov s vynikajúcimi študijnými výsledkami poskytneme prospechové štipendium už od nástupu na štúdium. Radi by sme spomenuli, že až 98% našich absolventov si nájde prácu v obore, ktorý vyštudovali a ich priemerné platy pri nástupe dosahujú skoro 1200 eur. Strojnícka fakulta STU v Bratislave ponúka študentom možnosť využívať vo voľnom čase podmienky pre bohaté športové vyžitie a možnosť pracovať na modernom prístrojovom vybavení, ako napríklad s 3 D tlačiarňach, alebo sa môžu zapojiť do študentských projektov vývoja formule a zúčastňovať sa pretekov, kde súťažia tímy svetových univerzít. Podporujeme voľnočasové aktivity tak, aby bolo štúdium zábavou.
* Majú možnosť vaši študenti študovať určitú dobu aj v zahraničí?
Naši študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí na popredných európskych, ale i svetových univerzitách. V rámci programu Erasmus plus môžu študovať prakticky v celej Európe a ďalších 14 krajinách. Študentom to pomôže pri rozvoji ich jazykových schopností ,ale i pri získavaní nových znalostí a kontaktov pre ich ďalšiu profesijnú činnosť. Medzi študentmi je veľmi populárne aj štúdium v anglickom jazyku, na ktorom naši študenti študujú spoločne so študentmi zo Španielska, Indie, Turecka, Francúzska, či Egypta. Študenti majú ešte stále možnosť podať si prihlášku v rámci 2. kola prijímacieho konania na Strojnícku fakultu STU do 15. augusta 2017.
Podrobné informácie o možnostiach štúdia nájdete na www.sjf.stuba.sk
prof. Ing. Ľubomír ŠOOŠ, PhD.
----
Technická fakulta SPU v Nitre má za sebou úspešný akademický rok
Rozhovor nám poskytol dekan Technickej fakulty SPU v Nitre prof. Ing. Zdenko TKÁČ, PhD.
* Pán dekan, končí sa akademický rok - aký bol pre Technickú fakultu SPU? Čo nové priniesol pre študentov?
-V akademickom roku 2016/2017 Technická fakulta SPU v Nitre prvýkrát ponúkla štúdium v novo akreditovanom študijnom programe výrobné technológie pre automobilový priemysel. Na základe doterajšieho počtu doručených prihlášok predpokladáme, že o daný študijný program aj v súvislosti s rozvojom automobilového priemyslu v našom regióne, bude značný záujem. Už niekoľko rokov sa absolventi našej fakulty úspešne uplatňujú na trhu práce, a to aj vďaka zväčšeniu rozsahu praxe študentov počas ich štúdia. Študenti našej fakulty si v uplynulom roku mali možnosť rozšíriť svoje praktické vedomostí a skúsenosti v 54 spolupracujúcich podnikoch. Fakulta bola úspešná aj v akreditácií ďalšieho vzdelávania, v oblasti dopravnej výchovy a patrí medzi najlepšie výcvikové strediska v kraji. Poskytuje pre študentov zvýhodnené kurzy v oblasti dopravy: vodičské kurzy, doškoľovacie kurzy, kondičné výcviky a školenia vodičov.
* Aké úspechy a ocenenia získala vaša fakulta a študenti v tomto akademickom roku?
- Na 5. ročníku tematickej výstavy TECHFÓRUM 2017, ktorá bola súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017, dvanásť technických univerzít a fakúlt zo Slovenska predstavilo výsledky prác svojich študentov, doktorandov a výskumných a vývojových pracovísk. Hodnotiaca komisia sa aj v tomto roku rozhodla oceniť najlepší exponát/ prácu, ktorá vyniká inovačnou iskrou, kreativitou a invenciou. Za návrh a realizáciu automatickej linky s využitím pneumatických prvkov, ktorá má oboznámiť študentov s problematikou tvárnenia plastov a automatizácie technologických procesov, získala Technická fakulta Čestné uznanie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2017. Traja študenti študijného programu informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike úspešne reprezentovali fakultu na XI. Medzinárodnej študentskej strojárskej konferencií na Univerzite Istvána Széchényiho v Győri. Na konci roka 2016 nás potešilo ocenenie Nadáciou CLASS, na ktorej sa študenti Technickej fakulty zúčastnili už po piatykrát. Študenti boli vybraní na základe posúdenia ich kvalitne spracovaných a obhájených bakalárskych prác v akademickom roku 2015/2016 a tento rok si osobne v sídle nadácie v Harsewinkeli v Nemecku prevzali diplom a finančnú podporu na ďalšie štúdium.
* Majú možnosť vaši študenti študovať určitú dobu v zahraničí?
- Študenti Technickej fakulty SPU v Nitre majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí formou štúdia alebo stáže. Vo výmene študentov a zamestnancov fakulta spolupracuje s poprednými zahraničnými univerzitami aj priemyselnými podnikmi (napr. Mühlbauer v Nemecku). Od roku 2017 fakulta ponúka aj možnosť kombinovaného štúdia so stážou v Nemecku (t.j. štúdium na Deggendorf Institute of Technology v Deggendorfe a stáž vo firme Mühlbauer GmbH & Co. KG v Rodingu). Technická fakulta aj v uplynulom roku vyvíjala úsilie zamerané na vytváranie spoločných študijných programov v rámci akademickej internacionalizácie a mobility. V uplynulom období bol úspešne zavŕšený akreditačný proces na získanie práva udeľovať akademický titul „bakalár" absolventom spoločného študijného programu so zahraničným partnerom - Technickou fakultou Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Ide o študijný program „Obchodovanie a podnikanie s technikou", ktorý je v ponuke pre uchádzačov o štúdium od ak. roka 2017/18.
Možnosť podávania prihlášok na bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia:
* do 30. júna 2017 * do 10. augusta 2017
----
Naši absolventi nemajú problém zamestnať sa doma i v zahraničí
Rozhovor nám poskytol dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Ján ŠAJBIDOR, DrSc.
* Pán dekan, končí sa akademický rok - aký bol pre FCHPT STU? Čo nové priniesol pre študentov?
Snažíme sa pre študentov na fakulte pripraviť príjemné prostredie, kde môžu nielen študovať, ale aj tráviť voľný čas. V tomto akademickom roku sme otvorili exkluzívny fakultný klub, kaviareň Akademik, zmodernizovali sme jedáleň a telocvičňu. Naši študenti môžu pracovať na modernom prístrojovom vybavení v zrekonštruovaných posluchárňach, laboratóriách a seminárnych miestnostiach. Omladili sme učiteľský zbor. Chceme, aby učiteľ bol pre študenta viac starším priateľom ako mentorom. Mojou víziou je úspešná fakulta, ktorá ponúka nielen vzdelanie, ale je súčasťou spomienok našich absolventov na časy krásnej mladosti.
* Aké bonusy poskytuje vaša fakulta pre súčasných i budúcich študentov?
Fakulta vychováva absolventov, ktorí nemajú problém zamestnať sa doma i v zahraničí. Absolventi inžinierskeho štúdia majú možnosť získať diplom európskeho inžiniera (EUR ING). Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu našich inžinierov v Európe a vo svete. Okrem chemických špecialistov vychovávame odborníkov pre životné prostredie, biotechnológiu, výživu, kozmetiku, a ochranu materiálov a objektov kultúrneho dedičstva. Uchádzači o štúdium si stále viac uvedomujú, že kvalitná fakulta im ponúka štúdium, s ktorým nájdu uplatnenie nielen v priemysle, ale aj vo výskume a podnikateľskej sfére.
* Majú možnosť vaši študenti študovať určitú dobu v zahraničí?
Naši študenti stále viac využívajú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Program Erasmus, alebo bilaterálne zmluvy im umožňujú študovať na 70 univerzitách v celej Európskej únii, Turecku, Kanade, Rusku, Číne alebo Thajsku. Je potešiteľné, že stúpa aj záujem zahraničných študentov o nás. Fakulta sa úspešne zapája do medzinárodnej spolupráce v rámci výmenných programov, ale aj spoločných výskumných projektov so zahraničnými partnermi.
----
Bol to rok plný zaujímavých aktivít a ocenení
Rozhovor nám poskytla dekanka Fakulty architektúry STU v Bratislave doc. Ing. arch. Ľubica VITKOVÁ, PhD.
* Pani dekanka, končí sa akademický rok - aký bol pre FA STU? Čo nové priniesol pre študentov?
Bol to rok plný zaujímavých aktivít a ocenení prác našich študentov. Za mnohé spomeniem ocenenie mesta Madrid v medzinárodnej architektonickej súťaži ISOVER, Ocenenie osobnosť Slovenska v kategórii Kultúra a umenie, ktorým sa stal študent študijného programu dizajn. Teší ma, že sú úspešní i naši absolventi za zmienku stojí inovatívny projekt Ecocapsuly s celosvetovou rezonanciou. Študenti riešili množstvo reálnych projektov pre naše mestá Kežmarok, Brezno Lučenec, Štúrovo, Podkonice, Bratislavský Ružinov, Staré mesto, Bratislavský samosprávny kraj..., dizajnéri spolupracovali so Škoda auto a ďalšími firmami.
* Aké bonusy poskytuje vaša fakulta pre súčasných i budúcich študentov?
Hlavným bonusom fakulty je, že študijné programy v odbore 5.1.1. Architektúra a urbanizmus, ktoré ponúkame sú medzinárodne uznané (príslušnou komisiou Európskej únie). To umožňuje našim absolventom automatické uznanie ich vzdelania v krajinách Európskej únie. Medzi ďalšie prednosti fakulty patrí už spomínané prepojenie vzdelávania a praxe, hosťujú praktizujúci architekti a dizajnéri, realizácia prednášok významných osobností zo zahraničia a domáceho prostredia. Atmosféru fakulty významne spoluvytvárajú študenti svojou iniciatívou a kreativitou.
* Majú možnosť vaši študenti študovať určitú dobu aj v zahraničí?
V tomto smere patrí naša fakulta k špičke na Slovensku. Máme vyše 40 bilaterálnych dohôd so školami architektúry a dizajnu v rámci Európy cez program Erasmus +, súčasne podporujeme vycestovanie študentov i cez agentúru SAIA. Každý študent má tak možnosť v priebehu svojho štúdia študovať v zahraničí. To isté sa týka i praxe v zahraničných architektonických ateliéroch. Navyše sa naša fakulta organizuje celý rad medzinárodných workshopov a letných škôl.
* Fakulta architektúry STU ponúka štúdium v študijnom programe Dizajn a študijnom programe Architektúra a urbanizmus.
Viac o aktuálnom prijímacom konaní, o študijných programoch a aktivitách na Fakulte architektúry sa môžete dozvedieť na stránke Fakulty architektúry: www.fa.stuba.sk, alebo na fakultnom facebooku: https://www.facebook.com/Fakulta-architekt%C3%BAry-STU-51610096561/timeline/
-END-