Prejsť na obsah
Študenti

Seminár "Vzdelávanie na STU: výnimočnosti – špecifiká - zaujímavosti“

SvF 

za Stavebnú fakultu STU doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekan Hodnotenie pedagogického procesu študentmi“ 

SjF

za Strojnícku  fakultu STU RNDr. Viera Záhonová, CSc. Aké sú skutočné vedomosti absolventov stredných škôl
z
 matematiky? Čo s tým? 

FA

za Fakultu architektúry STU doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekankaPrincíp sledovania kvality vzdelávania architektov v rámci EAAE 

MTF

za Materiálovotechnologickú fakultu STU doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., poverený výkonom funkcie prodekana Pedagogické konferencie“ „Týždeň doktorandov na MTF“ 

študenti

za študentov STU Ing. Peter Pištek Podpora študentom zo strany študentov (študentský radca, tútorstvo...)“ 

FEI

za Fakultu elektrotechniky a informatiky STU prof. Ing. Peter Ballo, PhD., prodekan „Úroveň stredoškolskej výučby a jej vplyv na kvalitu študentov FEI STU“ 

FCHPT

za Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., prodekanka E-learning na FCHPT STU v Bratislave“ 

FIIT

za Fakultu informatiky a informačných technológií STU doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka Informácia o novom 4-ročnom bakalárskom  študijnom programe“ 

ÚM

za Ústav manažmentu STU doc. Ing. Daniela špirková, PhD., zástupkyňa riaditeľa ústavu Joint degrees v doktorandskom štúdiu a celoživotnom vzdelávaní“