Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Výskum biotechnológií v spolupráci s akademickou sférou

ITMS:

26220220093

Kód výzvy:

OPVaV-2009/2.2/03-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 - Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

07/2010-06/2014

Obdobie udržateľnosti projektu:

06/2016-05/2021

Cieľ projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti v oblasti biotechnológií, zavádzanie nových výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, ekonomický rast a stabilita firmy. Výskum nového postupu na prípravu enzýmového inhibítora metabolizmu lipidov. Výskum sekundárnych metabolitov ako enzýmových inhibítorov v metabolizme lipidov.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.

Webová stránka projektu:

http://www.dp-chemstu.sk/

Projektový manažér:

Ing. Mgr. Eva Fančovičová