Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny

ITMS:

26240220071

Kód výzvy:

OPVaV-2010/4.2/06-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2011 - 05/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

05/2016 - 04/2021

Cieľ projektu:

Vybudovanie centra, v ktorom sa bude spájať súkromný a verejný sektor pre dosahovanie špičkových výsledkov a podpory aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti molekulárnej medicíny odvetví SR.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.

Webová stránka projektu:

-

Projektový manažér:

Mgr. Emília Buciová