Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Veterno - solárny elektrický akumulačný systém

ITMS:

26220220133

Kód výzvy:

OPVaV-2009/2.2/05-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 - Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie:

2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2011 - 10/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

04/2016 - 03/2021

Cieľ projektu:

Cieľom je aplikovaný výskum komplexného systému na výrobu a dodávku elektrickej energie z OZE s využitím akumulačného systému, v spolupráci s akademickou sférou a zostavenie funkčného, spoľahlivého a ekonomicky návratného systému pre vyrovnanú dodávku elektrickej energie z rôznych druhov OZE.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Frantiček Janíček, PhD.

Webová stránka projektu:

http://www.akumulacia.sk

Projektový manažér:


Mgr. Emília Búciová