Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Univerzitný vedecký park STU v Bratislave

ITMS:

26240220084

Kód výzvy:

OPVaV-2012/4.2/08-RO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/Partner projektu:

Prijímateľ projektu

Realizácia aktivít projektu:

03/2013 - 06/2015

Obdobie udržateľnosti projektu:

05/2016 - 04/2021

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je transformácia dvoch výskumne zameraných areálov STU na Univerzitný vedecký park, investičné posilnenie ich infraštruktúry a aplikovaný výskum v piatich indikovaných oblastiach výskumu. V oblasti infraštruktúry sa aktivity budú sústreďovať do investícií na odstránenie systémových porúch budov, ktoré znemožňujú plnohodnotné využitie týchto objektov, ďalej do špičkovej prístrojovej infraštruktúry vrátane optimalizácie jej umiestnenia a taktiež do systémových nástrojov podporujúcich ochranu duševného vlastníctva a prenos nových poznatkov a technológií do praxe.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Webová stránka projektu:

Projektový manažér:

Bc. Martin Špaček

Mgr. Andrea Juríková