Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Centrum pre materiály, vrstvy a systémy pre aplikácie a chemické procesy v extrémnych podmienkach – II. etapa

 

ITMS:

26240120021

Kód výzvy:

OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

04/2010 – 08/2012

Obdobie udržateľnosti projektu:

11/2014 – 10/2019

Cieľ projektu:

Podpora a skvalitnenie podmienok pre realizáciu špičkového základného výskumu v rámci Centra excelentnosti MACHINA a zvýšenie jeho prínosu pre spoločnosť a prax.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc.

Webová stránka projektu:

Projektový manažér:

Mgr. Emília Buciová