Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroniku a fotoniku 2 (NanoNet 2)

ITMS:

26240120018

Kód výzvy:

OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Partner projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2010 - 06/2014

Obdobie udržateľnosti projektu:

02/2015 - 01/2020

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je vybudovať infraštruktúru výskumného centra excelentnosti pre nanotechnológie a molekulárnu elektroniku so zameraním na prípravu a diagnostiku nanoštruktúr.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.

Webová stránka projektu:


www.nanonet.sk

Projektový manažér:


Ing. Mgr. Eva Fančovičová