Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Názov projektu

Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie

ITMS:

26240120028

Kód výzvy:

OPVaV-2009/4.1/02-SORO

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4 - Podpora výskumu a vývoja v BK

Opatrenie:

4.1. Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Prijímateľ/partner projektu:

Prijímateľ projektu

Realizácia aktivít projektu:

01/2010 -  06/2014

Obdobie udržateľnosti projektu:

02/2015 -  01/2020

Cieľ projektu:

Zvýšenie potenciálu pre špičkový základný výskum Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie a jeho prínosu pre spoločnosť a prax.

Zodpovedný riešiteľ projektu:

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Webová stránka projektu:

http://www.nc-oze.stuba.sk/

Projektový manažér:

Mgr. Emília Búciová