Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

ČO JE ERASMUS+?

Erasmus + je program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Momentálne prebieha nový program na obdobie 2021-2027, zameraný na štyri horizontálne priority: inklúzia, digitalizácia, udržateľný rozvoj a participácia. Jeho cieľom je posilnenie nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Celkový rozpočet programu predstavuje 28,4 miliárd eur, ktorý je oproti minulému programovému obdobiu 2014-2020 zdvojnásobený.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce, a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. 

HLAVNÉ KĽÚČOVÉ AKCIE:

V rámci programu Erasmus+  sa vykonávajú nasledujúce tri hlavné kľúčové aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov:

1) Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Podporuje:

  • mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
  • činnosti s účasťou mládeže.

2) Kľúčová akcia 2 - Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Podporuje:

  • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá),
  • partnerstvá pre excelentnosť (centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, učiteľské akadémie programu Erasmus+, akcia Erasmus Mundus)
  • partnerstvá pre inovácie (aliancie pre inovácie),
  • neziskové športové podujatia.

3) Kľúčová akcia 3 - Podpora rozvoja politiky a spolupráce

Podporuje:

  • projekt Európska mládež spolu.

V rámci programu Erasmus+ sa realizujú aj Akcie Jean Monnet - realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

SUBJEKTY, KTORÉ VYKONÁVAJÚ PROGRAM ERASMUS+:

  • Európska komisia - Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru - realizuje centralizované akcie

https://ec.europa.eu/info/departments/european-education-and-culture-executive-agency_sk http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

  • Národné agentúry - realizujú decentralizované akcie a sú kontaktné miesta pre program Erasmus+ na Slovensku:

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Krížkova 9, 811 04 Bratislava

erasmusplus@saaic.sk

http://www.erasmusplus.sk/

IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu

Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4

erasmusplus@iuventa.sk

.

Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+ (2021-2027)

ECHE udelená STU: ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01
PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823

OID (Organisation ID kód pridelený STU: E10208874
Erasmus Policy Statement Slovenskej technickej univerzity v Bratislave