Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

ČO JE ERASMUS+?

Erasmus + je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR, t.j. o 40 % vyšší než súčasné programy.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

 • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
 • Mládež v akcii
 • programy medzinárodnej spolupráce:  Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a rasizmus.

HLAVNÉ KĽÚČOVÉ AKCIE:

V rámci programu Erasmus+  sa vykonávajú nasledujúce tri hlavné kľúčové aktivity na dosiahnutie stanovených cieľov:

1) Kľúčová akcia 1 - Mobilita jednotlivcov

Podporuje:

 • mobilitu študentov i zamestnancov
 • spoločné magisterské štúdiá Erasmus Mundus
 • pôžičky z programu Erasmus + na magisterské štúdium

2) Kľúčová akcia 2 - Spolupráca v oblasti inovácie a výmena osvedčených postupov

                Podporuje:

 • strategické partnerstvá
 • znalostné aliancie
 • aliancie pre sektorové zručnosti
 • budovanie kapacít

3) ) Kľúčová akcia 3 - Podpora reformy politiky

                Podporuje:

 • znalosti v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
 • iniciatívy pre inovačnú politiku
 • podporu európskych politických nástrojov
 • spoluprácu s medzinárodnými organizáciami

 

SUBJEKTY, KTORÉ  VYKONÁVAJÚ  PROGRAM  ERASMUS+:

 • Európska komisia

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 • Národné agentúry - kontaktnými miestami pre Program Erasmus+ na Slovensku sú:

Národná agentúra Programu Erasmus+  pre oblasť mládeže a športu - IUVENTA, Búdková 2,  Bratislava, www.iuventa.sk

Národná agentúra Programu Erasmus+  pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy -  SAAIC, Svoradova 1, Bratislava, www.saaic.sk

Viac: http://www.erasmusplus.sk/

.

Identifikácia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rámci programu Erasmus+

Referenčné číslo ECHE pridelené STU: 48145-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE
Text ECHE udeleného STU: ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
Erasmus+ ID (Identification Code) kód pridelený STU: SK BRATISL01
PIC (Personal Identification Code) kód pridelený STU: 999868823
European Policy Statement