Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

19.12. 2007
je v SAIA n.o. uzávierka podávanie žiadostí na štipendijné pobyty do Indie. Štipendijné pobyty sú určené pre študentov a absolventov VŠ, ktorí chcú absolvovať v Indii celé bakalárske alebo magisterské štúdium. Podrobnosti, prihláška. (18.10.2007, L.K.)

7.12. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na účasť na štipendijnom programe pre mladých vedúcich pracovníkov (25 až 35 rokov) z verejného sektoru zo strednej Európy financovaného prostredníctvom Herbert Bosch Stiftung. Dĺžka trvania pobytu je 9 mesiacov s termínom nástupu k 1.9. 2008. Výška poskytovaného štipendia je 1280,- EUR/mesiac. Cieľom štipendijného programu je zvyšovanie odbornej kvalifikácie a profesijný rast v rámci pracovných stáží v nemeckých a európskych inštitúciách, rozvoj interkultúrnych kompetencií a výmena pracovných a osobných skúseností. Podrobnosti a on-line prihláška . Leták. (15.11.2007, L.K.)

23.11. 2007
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty poskytované Technische Universität Dresden v Nemecku v rámci "Herbert Quandt Stipendiumprogramm". Štipendium je určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (do 35 rokov) všetkých študijných odborov. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 2 roky. Výška štipendia pre študentov je 630,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre doktorandov je 715,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre postdoktorandov je 925,- EUR/mesiac. Uchádzači zo všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s kontrolným check listom na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch, č.d. B325. Výberové konanie sa uskutoční na rektoráte STU. Úspešní kandidáti, ktorým bude pridelené štipendium budú o tejto skutočnosti informovaní písomne v máji. (19.8.2007, L.K.)

15.11. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS. Študenti, ktorí sa prihlasujú do programu musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre a vekový limit pre študentov (študenti a doktorandi) uchádzajúcich sa o štipendium je 35 rokov. Program podporuje: semestrálne pobyty študentov VŠ (min. 3-mesačné), krátkodobé pobyty, diplomantov a doktorandov (1-2 mesačné), učiteľské mobility (zväčša 1-mesačné). Okrem toho sa podporujú: profesionálne jazykové kurzy, odborné kurzy, exkurzie. Podrobnosti. (4.6.2007, L.K.)

15.11. 2007
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá z Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Štipendiá su určené pre magisterské štúdium ( 5 - 10 mesiacov), štipendiá pre doktorandov (1 - 12 mesiacov) a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Podrobnosti. (4.6.2007, L.K.)

15.11. 2007
je v SAIA n.o. uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nemecka poskytované v rámci DAAD. Prostredníctvom DAAD sú poskytované študijné štipendiá, výskumné štipendiá, umelecké štipendiá, štipendiá na jazykové kurzy pre študentov VŠ. Podrobnosti. (18.10.2007, L.K.)

15.11. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendijné pobyty do Austrálie poskytované "Group of Eight Australian Fellowships". Dĺžka trvania výskumného pobytu je max. 6 mesiacov. Výška pridelovaného grantu je 20000 AUD a pokrýva cestovné náklady, ubytovanie a životné náklady. Uchádzači o štipendium musia byť držiteľmi PhD. diplomu menej ako 5 rokov, nesmú byť starší ako 40 rokov a musia mať výbornú znalosť anglického jazyka. Prihláška a podrobnosti. (6.9.2007, L.K)

2.10. 2007
Je uzávierka podávania žiadostí na granty pre výskumných pracovníkov do USA poskytované komisiou J.W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR. Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednášaciu činnosť. Dĺžka trvania pobytu je 3 - 6 mesiacov. Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: dokončené PhD. štúdium, výborná znalosť anglického jazyka, overiteľné výsledky výskumov alebo prednáškovej činnosti, slovenské občianstvo. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je pozývací list z hosťujúcej inštitúcie v USA a tri odporúčacie listy. Podrobnosti. (30.5.2007, L.K.)

17. - 27.9. 2007
V dňoch 17.- 27.9.2007 sa v rámci programu Erasmus „Celoživotni učení/Intenzivni programy“ uskutoční 10- dňový workshop „e-Monument“ pre študentov z Nemecka (Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden), Slovenska (Slovenska technicka univerzita v Bratislave) a Česka (Slezska univerzita v Opave). Workshop je venovaný problematike stavebnej výmery a 3D-modelovaniu v oblasti pamiatkovej starostlivosti. Študenti najrôznejšich odborov (informatika, pamiatková starostlivosť, stavebníctvo, architektúra a kunsthistória) budú formou prednášok a seminárov konfrontovaní s najrôznejšími počíitačovo podporenými metódami stavebného výzkumu a ich využitie v praxi. Ich úlohou bude vytvoriť digitálny 3D-model reálne existujúcej architektonicky zaujímavej historickej stavby Opavy. Všetky výdavky (cestovné, ubytovanie, strava) budú študentom uhradené. Program. Podrobnosti. (15.6.2007, L.K.)

15.9. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou Canon Foundation. Dĺžka štipendia je 3 - 12 mesiacov s termínom nástupu k 1.1.2008. Výška poskytovaného štipendia je v rozpätí 22 500,- až 27 500,- EUR/rok. Podrobnosti, prihláška. (29.5.2007, L.K.)

1.9. - 5.10. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendijné pobyty do Austrálie poskytované "Group of Eight Australian Fellowships". Dĺžka trvania výskumného pobytu je max. 6 mesiacov. Výška pridelovaného grantu je 20000 AUD a pokrýva cestovné náklady, ubytovanie a životné náklady. Uchádzači o štipendium musia byť držiteľmi PhD. diplomu menej ako 5 rokov, nesmú byť starší ako 40 rokov a musia mať výbornú znalosť anglického jazyka. Prihláška a podrobnosti. (6.9.2007, L.K)

31.7. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na 3 - 6 mesačné výskumné štipendijné pobyty do Japonska poskytované Matsumae International Foundation. Podrobnosti. (9.5.2007, L.K.)
20.7. 2007
je uzávierka zasielania príspevkov na cenu "Pannonia Research Award", ktorú udeľuje Fachhochschulstudiengänge Burgenland, Rakúsko. Víťazné príspevky budú ocenené sumou 500 - 8000 EUR. Podrobnosti. (6.6.2007, L.K.)

16.7. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na vládne štipendiá na Nový Zéland. Prihláška a podrobnosti . (9.5.2007, L.K.)

15.7. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na University of Maribor, Slovinsko. Dĺžka štipendijného pobytu je 6 mesiacov s termínom nástupu 1.10.2007. Výška poskytovaného štipendia je 210,- EUR/mesiac. PrihláškaPodrobnosti. (5.6.2007, L.K.)

12.7. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendium do Japonska poskytované Japan Foundation „Program intelektuálnej výmeny 2007/2008“. Program poskytuje vybraným uchádzačom (vek 20 - 45 rokov) z východnej Európy navštíviť Japonsko za účelom výskumu a s ním spojené budovanie sietí a výmenných aktivít. Podmienkou účasti na programe je, aby predmet výskumu uchádzača súvisel s Japonskom (odbor japanológia je z programu vylúčený), plynulá znalosť angličtiny (japončina nie je nevyhnutná), občan SR, akceptačný list z inštitúcie v Japonsku. Podrobnosti. (25.6.2007, L.K.)

10.7. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na letnú školu "Summer school in conservation of historical, monumental and archeological sites", ktorá sa uskutoční v termíne 19.9. - 3.10. 2007 v Ríme, Taliansko. Výška registračné poplatku je 600,- EUR. K dispozíciu sú štipendiá na pokrytie výdavkov na registráciu. Podrobnosti. (8.6.2007, L.K.)

30.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendium vzdelávacej nadácie Jána Husa určené pre doktorandov a asistentov vo veko do 35 rokov, ktorí pôsobia v humanitných a spoločenských odboroch. Podrobnosti. (9.5.2007, L.K.)

30.6. 2007
je uzávierka súťaže fotografie "Breaking Stereotypes 2007". Výhercovia budú ocenení cenami v hodnote až 3.000 EUR. Najlepších 35 fotografií bude súčasťou výstavy v Bruseli a potom bude putovať po hlavných mestách víťazov prvých troch miest. Podrobnosti. (9.5.2007, L.K.) 

29.6. 2007
je uzávierka podávania žiadosti na 10 - mesačné postgraduálne štúdium na americkej univerzite alebo inštitúcii financované prostredníctvom Fulbright Scholarship for Graduate Studies. Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: ukončené úplné VŠ vzdelanie, vynikajúce študijné výsledky (študijný priemer 1,5 alebo B+), výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL), slovenské štátne občianstvo. Online prihláška a podrobnosti. (13.3.2007, L.K.)

29.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na spoznávací pobyt pre absolventov technických odborov v nemeckých podnikoch v termíne 8. – 12.10. 2007. Prijímajúcim podnikom bude hradené ubytovanie, strava, príspevok na cestovné. Podrobnosti. (25.6.2007, L.K.)

15.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS. Študenti, ktorí sa prihlasujú do programu musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre a vekový limit pre študentov (študenti a doktorandi) uchádzajúcich sa o štipendium je 35 rokov. Program podporuje: semestrálne pobyty študentov VŠ (min. 3-mesačné), krátkodobé pobyty, diplomantov a doktorandov (1-2 mesačné), učiteľské mobility (zväčša 1-mesačné). Okrem toho sa podporujú: profesionálne jazykové kurzy, odborné kurzy, exkurzie. Podrobnosti.

15.6. 2007
je uzávierka súťaže "Národná cena za dizajn 2007". Súťažné kategórie: produktový ditzajn, komunikačný dizajn, študetnský dizajn. Podrobnosti. (9.5.2007, L.K.) 

13.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na postgraduálne štipendium do Turecka v oblasti tureckej kultúry a tureckého jazyka. Podrobnosti.

1.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá na neformálne vzdelávacia kurzy do Dánska. Školy ponúkajú možnosti štúdia v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy prebiehajú väčšinou v anglickom jazyku a možu byť doplnené aj o samotné štúdium anglického jazyka. Školné je 750 – 1400 DKK na týždeň, v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Štipendisti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň. Podrobnosti .

30.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendium vzdelávacej nadácie Jána Husa určené pre doktorandov a asistentov vo veko do 35 rokov, ktorí pôsobia v humanitných a spoločenských odboroch. Podrobnosti. (9.5.2007, L.K.)

30.6. 2007
je uzávierka súťaže fotografie "Breaking Stereotypes 2007". Výhercovia budú ocenení cenami v hodnote až 3.000 EUR. Najlepších 35 fotografií bude súčasťou výstavy v Bruseli a potom bude putovať po hlavných mestách víťazov prvých troch miest. Podrobnosti. (9.5.2007, L.K.) 

29.6. 2007
je uzávierka podávania žiadosti na 10 - mesačné postgraduálne štúdium na americkej univerzite alebo inštitúcii financované prostredníctvom Fulbright Scholarship for Graduate Studies. Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: ukončené úplné VŠ vzdelanie, vynikajúce študijné výsledky (študijný priemer 1,5 alebo B+), výborná znalosť anglického jazyka (TOEFL), slovenské štátne občianstvo. Online prihláška a podrobnosti. (13.3.2007, L.K.)

29.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na spoznávací pobyt pre absolventov technických odborov v nemeckých podnikoch v termíne 8. – 12.10. 2007. Prijímajúcim podnikom bude hradené ubytovanie, strava, príspevok na cestovné. Podrobnosti. (25.6.2007, L.K.)

15.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS. Študenti, ktorí sa prihlasujú do programu musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre a vekový limit pre študentov (študenti a doktorandi) uchádzajúcich sa o štipendium je 35 rokov. Program podporuje: semestrálne pobyty študentov VŠ (min. 3-mesačné), krátkodobé pobyty, diplomantov a doktorandov (1-2 mesačné), učiteľské mobility (zväčša 1-mesačné). Okrem toho sa podporujú: profesionálne jazykové kurzy, odborné kurzy, exkurzie. Podrobnosti.

15.6. 2007
je uzávierka súťaže "Národná cena za dizajn 2007". Súťažné kategórie: produktový ditzajn, komunikačný dizajn, študetnský dizajn. Podrobnosti. (9.5.2007, L.K.) 

13.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na postgraduálne štipendium do Turecka v oblasti tureckej kultúry a tureckého jazyka. Podrobnosti.

1.6. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá na neformálne vzdelávacia kurzy do Dánska. Školy ponúkajú možnosti štúdia v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy prebiehajú väčšinou v anglickom jazyku a možu byť doplnené aj o samotné štúdium anglického jazyka. Školné je 750 – 1400 DKK na týždeň, v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Štipendisti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň. Podrobnosti .

31.5. 2007
je uzávierka podávanie žiadostí na štipendium M. R. Štefánika zameraného na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe. Dĺžka postgraduálneho pobytu je 1 - 2 roky na oprávnenej zahraničnej vysokej škole. Finančný podpora pokrýva: poplatky za štúdium, životné náklady, zdravotné poistenie, vízové poplatky.Podrobnosti. (L. K., 11.10.2006)

31.5. 2007
Je uzávierka podávania žiadostí na medzinárodné štipendium "IPS - Internationales Parlament Stipendium" v Nemeckom parlamente. Program IPS začína 1. marca a trvá 5 mesiacov. Základom je stáž v trvaní tri a pol mesiaca v kancelárii poslanca Nemeckého spolkového snemu. Štipendisti sa navyše zúčastnia na seminároch piatich politických nadácií a absolvujú doplnkový akademický program, ktorý organizujú tri berlínske univerzity. Z rozpočtových prostriedkov Nemeckého spolkového snemu budú účastníci IPS dostavať mesačné štipendium vo výške 450,- €. Štipendium ďalej obsahuje ubytovanie zdarma v trojizbovom byte, v ktorom štipendisti bývajú po divoch a úhradu nákladov za študentské zdravotné, úrazové poistenie a poistenie zákonnej zodpovednosti. Uhradené budú aj náklady na cestu do Berlína a späť domov. Ďalšie informácie o programe IPS a pokyny ohľadom predkladania žiadostí nájdete na webových stránkach www.bundestag.de/ips

31.5. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá na účasť na európskom fóre "ALPBACH", ktoré sa bude konať v termíne 16.8. - 2.9.2007 v Viedni. Hlavné témy seminárov: Modelling the Evolution of Cooperation, Europe Old and New, Europe and the Emergence of New Centres of Power, The Birth of the Modern Self in Literature, Emergenz des Ich – Frühkindliche Entwicklung, Evolution, Spontane Ordnung und Emergenz in Wirtschaft und Gesellschaft, Emergence in Biology, Emergence in Science and Philosophy, Was sind kreative Milieus?, Muslims in Europe, Kunst und Kreativität. Výška účastníckeho poplatku je 500,- EUR, pre študentov do 30 rokov 250,- EUR. Kontakt: Mr. Franz Mailer (franz.mailer@alpbach.org). Podrobný program. (21.5.2007, L.K.
15.5. 2007
je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá z Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Štipendiá pre magisterské štúdium ( 5 - 10 mesiacov), štipendiá pre doktorandov (1 - 12 mesiacov) a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. Podrobnosti.

15.5. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na stáže študentov vysokých škôl v Kancelárii Národnej rady SR. Program stáže sa uskutoční od 01.10. 2007 - 31.05. 2008. Študenti pracujú cca 15 – 20 hodín týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru. Podrobnosti. (9.5.2007, L.K.)

15.5. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá poskytované Maastricht Graduate School of Governance, Holandsko. Maastrich Graduate School ponúka MSc. štúdium v oblasti Social Policy Financing/Social Policy Design. Dĺžka tvrvania pobytu je 1 rok (s možnosťou predĺženia) s termínom nástupu k 1.9.2007. Prihláška a podrobnosti. (12.3.2007, L.K.)

4.5. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Japonska. Typy štipendií: 1 - 2 ročný študijný pobyt, 5 - ročné vysokoškolské štúdium (spoločenské, humanitné a prírodné vedy). Štipendiá sú určené pre študentov posledného ročníka VŠ, absolventov a doktorandov. Podrobnosti. 15.11.2006, L.K.)

30.4. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na postgraduálny štipendijný pobyt v Milane na akademický rok 2007/2008 financovaný nadnárodnou petrolejárskou spoločnosťou AGIP. Dĺžka štipendijného pobytu je 10 mesiacov. Výška poskytované štipendia je 25.000,- EUR/pobyt. Ponuka platí pre široký okruh absolventov rôznych odborov. Súčasťou programu sú prednášky v anglickom jazyku, intenzívny kurz talianskeho jazyka, kryté sú náklady na ubytovanie a stravu počas celého pobytu. Vybraným úspešným absolventom bude ponúknutá zmluva a pracovné miesto v jednej z pobočiek AGIP. Podrobnosti. Prihláška. (18.4.2007, L.K.)

27.4. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Mexika. Typy štipendií: 1- ročný postgraduálny študijný pobyt, 1 - 6 mesačný umelecký pobyt, 2 - 6 mesačná odborná prax, 1 - 12 mesačný prednáškový pobyt. Podrobnosti. (15.11.2006, L.K.)

25.4. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný program International Fulbright Science and Technology Award, ktorý umožňuje PhD. štúdium na inštitúciách v USA v oblastiach: aeronautika, astronómia, biológia, biomedicína, chémia, počítačové vedy, inžinierstvo (ropné, elektro, chemické, civilné, mechanické, oceánografické), environmentálne vedy, kognitívne vedy, fyzika. Online prihláška a podrobnosti. (13.3.2007, L.K.)

20.4. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Číny financované prostredníctvom Chinese Government Scholarship Programme. Štipendiá su určené pre študentov a absolventov do 35 rokov, ktorí majú záujem študovať čínsky jazyk. Dĺžka pobytu je 1 rok. Podrobnosti a prihláška. (9.3.2007, L.K.) 

2.4. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na 1- semestrálny študijný pobyt na St. Gallen Universität, Švajčiarsko. Študijný pobyt je spojený s následným absolvovaním 5 - mesačného praktika vo švajčiarskom podniku. Podrobnosti. (27.3.2007, L.K.)

1.4. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá poskytované Maastricht Graduate School of Governance, Holandsko. Maastrich Graduate School ponúka MSc. štúdium v oblasti Social Policy Financing/Social Policy Design. Dĺžka tvrvania pobytu je 1 rok (s možnosťou predĺženia) s termínom nástupu k 1.9.2007. Prihláška a podrobnosti. (12.3.2007, L.K.)

31.3. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Nemecka pre kresťanov študentov (po 3. ročníku štúdia), absolventov VŠ a mladých vedeckých pracovníkov poskytované Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V (KAAD). Dĺžka pobytu je 2- 36 mesiacov. Výška štipendií je 540 – 1020 EUR /mesiac.
Potrebné dokumenty:
- Projekt výskumu (opis cieľa štúdia alebo výskumného pobytu).
- 2 odborné posudky od docentov alebo profesorov.
- Akceptačný list nemeckého vedca (spravidla na univerzite).
- Odporúčanie kňaza z cirkvi, ktorej členom je žiadateľ.
- Dôkaz dostatočných vedomostí z nemčiny.
Prihlášky a podrobnosti. O predložený žiadostiach sa rozhoduje v Bonne a žiadatelia sú ihneď oboznámení o výsledkoch. (13.10.2006, L.K.)

23.3. 2007
je termín prihlásenia sa na medzinárodný veľtrh práce "Careers in Europe Spring Event", ktorý sa bude konať v dňoch 3. - 4.5.2007 v Berlíne, Nemecko. Databáza uchádzačov je k dispozícii na web stránke http://www.careersineurope.com/. Leták. (8.2.2007, L.K.)

16.3. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Ruskej federácie. Typy štipendií: celé bakalárske štúdium, celé mgisterské štúdium, celé doktorandské štúdium. Podrobnosti. (20.11.2006, L.K.)

15.3. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá na Ukrajinu. Typy štipendií: 1 - 10 mesačný študijný pobyt počas VŠ štúdia, 1 - 10 mesačný výskumný pobyt, letný seminár ukrajinského jazyka (21 dní). Podrobnosti. (22.11.2006, L.K.)

15.3. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Luxemburska.Typy štipendií: 1 - mesačný študijný pobyt, 5 - ročné štúdium v oblasti riadenia a informatiky, zdokonaľovací hudobný kurz, 7 - dňový pobyt. Podrobnosti. (15.11.2006, L.K.)

15.3. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Talianska. Typy štipendií: 3 - 8 mesačný študijný alebo výskumný pobyt, 1 - 3 mesačný výskumný pobyt, 1 - mesačný alebo letný jazykový kurz. Podrobnosti. (20.11.2006, L.K.)

9.3. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Turecka.Typy štipendií: 8 - mesačný výskumný pobyt, letný 2 - mesačný kurz tureckého jazyka. Podrobnosti. (20.11.2006, L.K.)

8.3. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Maďarska. Typy štipendií: 5 - 10 mesačný študijný pobyt, 1 - 10 mesačný postgraduálny pobyt, 1 - 3 mesačný výskumný pobyt, 5 - 20 dňový krátkodobý pobyt, letné kurzy. Podrobnosti(15.11.2006, L.K.)

5.3. 2007
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty poskytované Technische Universität Dresden v Nemecku v rámci Herbert Quandt Stipendiumprogramm. Štipendium je určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (do 35 rokov) všetkých študijných odborov. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 2 roky. Výška štipendia pre študentov je 630,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre doktorandov je 715,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre postdoktorandov je 925,- EUR/mesiac. Uchádzači zo všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s kontrolným check listom na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. Výberové konanie sa uskutoční na rektoráte STU. Úspešní kandidáti, ktorým bude pridelené štipendium budú o tejto skutočnosti informovaní písomne v máji. (19.2.2007, L.K.)

3.3. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Slovinska. Typy štipendií: 3 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt, seminár slovinského jazyka a literatúry, letný kurz slovinského jazyka. Podrobnosti. (20.11.2006, L.K.)

1.3. 2007
je uzávierka podávnia žiadostí na štipendiá "Ernsta Macha" a "Franza Werfela" do Rakúska poskytované Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, vedu a kultúru. Podrobnosti. (22.11.2006, L.K.)

28.2. 2007
je uzávierka podávania prihlášok pre študentov všetkých fakúlt STU na štipendijné pobyty v rámci programu Socrates/Erasmus na akademický rok 2007/2008. Podrobnosti. (29.11.2006, L.K.)

23.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Egypta. Typy štipendií: 3 - 5 mesačný študijný alebo výskumný pobyt, 10 dňový vedecký pobyt, kurz arabského jazyka, 2 - 6 mesačný dlhodobý výskumný pobyt. Podrobnosti. (31.10.2006, L.K.) 

23.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt na Technische Universität Chemnitz, Nemecko v rámci  "Karl und Ruth Mayer Stiftung". Štipendijný pobyt je určený pre študentov (doktoradni sú vylúčení) informatiky, matematiky, inžinierskych vied a národného hospodárstva. Výška poskytovaného štipendia je 613,- EUR/mesiac. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov s termínom nástupu k 1.4.2007. Podrobnosti. (19.1.2007, L.K)

21.2. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na 11-mesačný pobyt na Kanazawa University v Japonsku v rámci programu KUSEP pre jedného študenta (v čase nástupu na štúdium musí mať študent ukončený 3. ročník štúdia, doktorandi sú vylúčení). Štúdium bude prebiehať v období október 2007 – august 2008. Štipendijný program ponúka možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom jazyku, štúdium japonskej kultúry a návštevu kurzov japonského jazyka. Výška štipendia je 80 000.-YEN/mesiac a 150 000.- YEN pri príchode na prekonanie prvých dní. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých fakúlt STU v Bratislave.
Záujemcovia sa hlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č.d. B325 a predkadajú:
- prihlášku s povinnými prílohami (viď. prvá strana prihlášky),
- motivačný list vo forme eseje v angličtine (1 - 2 strany formátu A4),
- výpis výsledkov štúdia za posledný rok preložený do angličtiny,
- potvrdenie alebo certifikát o úrovni znalosti anglického jazyka.
Podrobné informácie.

16.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Grécka. Typy štipendií: 5 - 10 mesačný postgraduálny alebo výskumný pobyt, letný kurz modernej gréčtiny. Podrobnosti. (6.11.2006, L.K.)

16.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Ruskej federácie. Typy štipendií: 5 - mesačný študijný pobyt, úplné vysokoškolské štúdium, 1 - 10 mesačný výskumný pobyt, 1 - mesačný letný kurz ruského jazyka, 2 - mesačná jazyková stáž. Podrobnosti. (20.11.2006, L.K.)

15.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Belgicka - Flámske spoločenstvo. Typy štipendií: 10- mesačný pobyt, 1 - 4 mesačný výskumný pobyt, granty na účasť na konferenciách a kongresoch. Štipendiá sú určené pre študentov posledného ročníka VŠ, doktorandov a vedeckých pracovníkov. Podrobnosti. (11.10.2006, L.K.)

15.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Belgicka - Francúzske spoločenstvo. Typy štipendií: 1 - 10 mesačný pobyt na prehĺbenie špecializácie, letné kurzy francúzštiny, letná škola francúzskeho jazyka, 10- mesačné postgraguálne štúdium. Podrobnosti. (11.10.2006, L.K.)

15.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Bieloruska. Typy štipendií:  1 - 2 semestrálny študijný pobyt, 1 - 10 mesačný výskumný pobyt, kurz bieloruského jazyka. Podrobnosti. (11.10.2006, L.K.)

15.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Bulharska. Typy štipendií: 5 - 10 mesačný študijný pobyt, 1 - 10 mesačný výskumný pobyt, letný kurz bulharského jazyka. Podrobnosti. (11.10. 2006, L.K.)

15.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Českej republiky. Typy štipendií: 5 - mesačný študijný pobyt, 1 - mesačná letná škola slovanských štúdií. Štipendiá sú určené pre študentov VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Podrobnosti. (31.10.2006, L.K.) 

15.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá na Island. 8 - mesačné stipendijné pobyty sú určené pre študentov jazykov vyšších ročníkov VŠ. Podrobnosti. (15.11.2006, L.K.)

12.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Rumunska. Typy štipendií: 1 - 10 mesačné študijné pobyty počas VŠ štúdia, 1 - 10 mesačný výskumný pobyt, letný kurz rumunského jazyka. Podrobnosti. (20.10.2006, L.K.)

12.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné výskumné štipendiá do Indonézie poskytované indonézskou vládou Darmawiswa. Žiadosti sa zasielajú priamo na Veľvyslanctvo Indonézskej republiky. Podrobnosti. (20.10.2006, L.K.)

5.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Chorvátska. Typy štipendií: 1 - 3 mesačný študijný alebo výskumný pobyt, letný kurz chorvátskeho jazyka. Podrobnosti. (6.11.2006, L.K.)

2.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Číny. Typy štipendií: 1 - ročný študijný pobyt, 1 - 10 mesačný vedecký pobyt, letný jazykový kurz čínskeho jazyka. Štipendiá sú určené pre študentov VŠ, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Podrobnosti. (31.10.2006, L.K.)

2.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na výskumný štipendijný pobyt na Kanazawa University, Japonsko financovaný japonským ministerstvom pre vzdelávanie a kultúru (MONBUKAGAKUSHO). Výskumné štipendium je určené pre absolventov a doktorandov (nie starších ako 35 rokov). Výška štipendia je 172.000,- YEN/mesiac. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 rok s termínom nástupu k 1.10.2007. Prihláška. Podrobnosti.

1.2. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na letné 3 - týždňové kurzy flámskeho jazyka, literatúry a kultúry pre uchádzačov vo veku 18 - 35 rokov.
Podrobnosti. (20.10.2006, L.K.)

31.1. 2007
je uzávierka podávanie žiadostí na študijné alebo výskumné pobyty poskytované v rámci
Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. Pobyty sú určené pre doktorandov alebo absolventov. (22.11.2006, L.K.)

29.1. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Srbska a Čiernej hory. Typy štipendií: 1 - 9 mesačný študijný pobyt, letné semináre srbského jazyka a literatúry v Belehrade.
Podrobnosti. (20.11.2006, L.K.)

15.1. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné študijné alebo výskumné šipendiá do Švédska poskytované Švédskym inštitútom.
Podrobnosti. (22.11.2006, L.K)

15.1. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Dánska poskytované dásnkou vládou. Typy štipendií: 3 - 10 mesačný študijný alebo výskumný pobyt, - týždňový letný kurz dánskeho jazyka. 
Podrobnosti. (31.10.2006, L.K.)

12.1. 2006
Je uzávierka podávania žiadostí na 1 - ročné štipendijné pobyty (september 2007 - august 2008) do Japonska v rámci programu
VULCANUS in JAPAN 2007-2008. Program je určený pre študentov všetkých technických smerov. Výška štipendia na 1- ročný pobyt je 15000,- EUR. V rámci programu študenti absolvujú prípravné stretnutie v Bruseli, následne 4 - mesačný intenzívny kurz japonského jazyka a 8 - mesačnú pracovnú stáž v japonskej spoločnosti (Toyota, Bosch, Honda, Toshiba, Canon a iné). Pre úspešných kandidátov je účasť na prípravnom stretnutí v Bruseli i na kurze japonského jazyka bezplatná. Ubytovanie je poskytované taktiež bezplatne počas celej doby trvania programu.
Uchádzači zo všetkých fakúlt odovzdávaju kompletne vyplnenú 
prihlášku spolu s povinnými prílohami na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, II. posch., č.d. B325. Úspešní uchádzači, ktorým bude štipendium pridelené budú o tejto skutočnosti informovaní vo februári 2007. (28.11.2006, L.K.) 

12.1. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá do Indie. Typy štipendií: celé bakalárske štúdium, celé magisterské štúdium, delé doktorandské štúdium.
Podrobnosti. (6.11.2006, L.K.)

5.1. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na plné alebo čiastkové postgraduálne štipendium na Central European University Budapest. Žiadosť a prihláška sa vyplňuje on-line.
Podrobnosti. (22.11.2006, L.K.)

4.1. 2007
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt na
University of Tokyo v Japonsku, ktorý je finančne podporovaný japonským Ministerstvom vzdelávania, kultúry, športu a vedy (Monbukagakusho). Štipendijný pobyt je určený pre študentov a doktorandov v oblasti: quantum engineering and systems science, nuclear engineering and management, environmental and ocean engineering, geosystem engineering, precision engineering. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 2 roky s nástupom k 1.10.2007. Výška štipendia je 172.000,- YEN/mesiac. 
Prihláška je k dispozícii na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU, Vazovova 5, II. posch., č. d. B325. Úspešní ucházači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti písomne informovaní v priebehu mesiaca júl 2007. (26.10.2006, L.K.)